DEK68 เตรียมตัวสอบ TGAT 3 พาร์ท คอร์สสำหรับสนามสอบแรกของเด็ก ม.6 เรียนที่เดียวครบทุกพาร์ท พร้อมสอบสนาม TGAT
 28 มีนาคม 2566 01:24:13
DEK68 อัปคะแนนยื่นทั้งรอบพอร์ต รอบโควตา รอบแอดมิชชั่น เข้าคณะและมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน

TGAT  แบ่งเป็น 3 พาร์ท คะแนนเต็ม 300 คะแนน
1. TGAT1 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ทักษะการพูด (Speaking Skill) (50 คะแนน)

    1) การถามตอบ (Question-Response)
         จำนวนข้อคำถาม (10 ข้อ)
         ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)
    2) เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversations) จำนวน 3 บทสนทนา
         จำนวนข้อคำถาม (3 – 4  ข้อ/บทสนทนา รวม 10 ข้อ)

         ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)
    3) เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversations) จำนวน 2 บทสนทนา
         จำนวนข้อคำถาม (5 ข้อ/บทสนทนา รวม 10 ข้อ)
         ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)

ทักษะการอ่าน (Reading Skill) (50 คะแนน)
    1) เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ (Text completion) จำนวน 2 บทความ

         จำนวนข้อคำถาม (7-8 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ)
         ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 9 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)
     2) อ่านเพื่อจับใจความ (Reading  comprehension) จำนวน 3 บทความ 

         หมายเหตุ : บทความทั่วไปที่ใช้ในการสื่อสาร มีจำนวนคำประมาณ 100 – 200 คำ 
         จำนวนข้อคำถาม (5 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ)

         ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 9 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)

ระดับความยากง่ายของข้อสอบทั้งฉบับ
         ระดับง่าย 20% (12 ข้อ)

         ระดับปานกลาง 60% (36 ข้อ)
         ระดับยาก 20% (12 ข้อ)
ประเภทข้อสอบ ปรนัย (4 ตัวเลือก)  ระยะเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที
จำนวนข้อ

ทักษะการพูด (Speaking Skill)  30 ข้อ
ทักษะการอ่าน (Reading Skill)  30 ข้อ
รวม 60 ข้อ  คะแนนเต็ม  100 คะแนน

ดูตัวอย่างข้อสอบและฝึกทำ 

 

2. TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล
การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)
   1) ความสามารถทางภาษา

   2) ความสามารถทางตัวเลข
   3) ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
   4) ความสามารถทางเหตุผล

ประเภทข้อสอบ ปรนัย (5 ตัวเลือก) ระยะเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที
จำนวนข้อ
ความสามารถทางภาษา  20 ข้อ
ความสามารถทางตัวเลข  20 ข้อ
ความสามารถทางมิติสัมพันธ์  20 ข้อ
ความสามารถทางเหตุผล  20 ข้อ
รวม 80 ข้อ  คะแนนเต็ม  100 คะแนน

ดูตัวอย่างข้อสอบและฝึกทำ 

3. TGAT3 93 สมรรถนะการทำงาน
   1) การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

      1.1 การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) ความเข้าใจในการกำหนดวิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลที่ได้รับออกเป็นปัจจัยย่อย ๆ เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
      1.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ (Professional problem solving) ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาหรือเล็งปัญหา พร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้น ๆ อย่างมี ข้อมูล มีหลักการ และสามารถนำความเชี่ยวชาญ หรือแนวคิดในสายวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      1.3 ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking) การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ทางเลือก สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ นโยบาย และรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รวมถึงการพูดจูงใจผู้อื่น นำเสนอความคิดและรูปแบบของสินค้า บริการ และวิธีการดำเนินงานรูปแบบใหม่

   2) การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

       2.1 การระบุปัญหา (Identifying problems) ประกอบด้วย ทำความเข้าใจบริบทแวดล้อม การระบุและทำความเข้าใจปัญหา การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการระบุปัญหา

       2.2 การแสวงหาทางออก (Generating and selecting solutions) ประกอบด้วย การสร้างและหาทางเลือก และการประเมินทางเลือกที่เหมาะสม

       2.3 การนำทางออกไปแก้ปัญหา (Implementation) ประกอบด้วย การปฏิบัติตามแผน และการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

       2.4 การประเมินทางออกเพื่อการพัฒนาปรับปรุง (Evaluation) ประกอบด้วย เก็บข้อมูลจากการนำทางออกไปลองใช้ และสรุปผลจากการนำทางออกไปลองใช้

  3) การบริหารจัดการอารมณ์

       3.1 ความตระหนักรู้ตนเอง (Self awareness) การรับรู้ ควบคุมสภาพอารมณ์ และทัศนคติ เพื่อรักษาอารมณ์ และประสิทธิภาพของตนเอง แม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือมีภาระสูง มีความตระหนักถึงจุดแข็งของตนเอง รวมถึงจุดที่ต้องพัฒนา โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

       3.2 การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ (Personality and emotional control) ความสามารถในการแสดงออก ทางสีหน้า ท่าทาง และอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม เมื่อต้องเผชิญกับบุคคล ลักษณะงาน และสถานการณ์ที่ตึงเครียด รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำและสอนผู้อื่น ให้ควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม

       3.3 ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal understanding) ความเข้าใจความต้องการ ความกังวล และความรู้สึกของผู้อื่น ทั้งสิ่งที่แสดงออกและไม่แสดงออก และความสามารถในการตอบสนอง และให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม และเท่าเทียมกัน

  4) การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม

     4.1 การมุ่งเน้นการบริการสังคม (Service orientation) การคิด และทำสิ่งต่าง ๆ โดยมีความต้องการของสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในใจเสมอ โดยมุ่งเน้นการศึกษา และทำความเข้าใจความต้องการต่าง ๆ แสดงถึงความมุ่งมั่นต้องการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริง พร้อมพัฒนาและ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน

     4.2 จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental responsibility) การมีจิตสำนึก ตระหนักให้ความสำคัญ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนให้น่าอยู่ ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเต็มที่ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

     4.3 การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น (Creating local benefits) ความสามารถในการคิดค้น ออกแบบ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่แปลกและแตกต่างไปจากเดิม โดยการมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในระยะยาว และยั่งยืนให้แก่ประชาชน พื้นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม


ประเภทข้อสอบ ปรนัย (4 ตัวเลือก) 
เพื่อวัดทัศนคติ 4 ระดับ ทุกคำตอบจะมีคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 0-1 คะแนน

การตอบคำถาม มี 2 แบบ คือ

1) เลือกตอบตัวเลือกเดียว

2) เลือกตอบหลายตัวเลือก
ระยะเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที
จำนวนข้อ

การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม  15 ข้อ
การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน  15 ข้อ
การบริหารจัดการอารมณ์  15 ข้อ
การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม  15 ข้อ
รวม 60 ข้อ คะแนนเต็ม  100 คะแนน

ดูตัวอย่างข้อสอบและฝึกทำ   

เรียนที่เดียวครบทุกพาร์ท พร้อมสอบสนาม TGAT
                          ✅ รอบ Portfolio รอบ Quota รอบ Admission#DEK68 เตรียมตัวสำหรับสนาม TGAT 
ก่อนเข้าห้องสอบคอร์ส TGAT พาร์ท สมรรถนะการทำงาน + การคิดอย่างมีเหตุผล (ด้านภาษา)

สอนโดยอาจารย์ปิง  จบใน 6 EP.  ได้คะแนนคุ้มค่า น่าพอใจ  
น้อง ๆ จะได้เนื้อหาในคอร์สเรียนครบทุกหัวข้อ อาจารย์จะสอนเนื้อหาที่จำเป็น ทักษะในการตัดสินใจในห้องสอบ ด้วยเทคนิคและวิธีการสอนของอาจารย์


มีให้เลือกเรียน 2 ระบบ

รอบสอนสด เรียนเปิดเทอม1 พ.ค. ทุกปี สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนรอบสด (รับจำนวนจำกัดนะคะ)
- ระบบออนไลน์ มีให้เลือกเรียนได้ทั้งปี เรียนผ่าน Application  PC Plus ของ Da'vance  เรียนได้ทั้งที่สาขาดาว้องก์ และที่บ้าน


รอบสด เดือนพฤษภาคม ของทุกปี (รับจำนวนจำกัดนะคะ)  สมัครเรียนได้ที่สาขาเยาวราชค่ะ
 
  

สมัครเรียนระบบออนไลน์   

หากยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไง Click-->  


VDO แนะนำคอร์สเจาะลึกข้อสอบTGATพาร์ทสมรรถนะการทำงาน การบริหารจัดการด้านอารมณ์ By อ.ปิง


เจาะลึกข้อสอบ TGAT พาร์ท สมรรถนะการทำงาน การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม By อ.ปิง

คอร์ส TGAT พาร์ท การคิดอย่างมีเหตุผล 
สอนโดยพี่หมอเจ อัปคะแนนเชาวน์เลข + รูปภาพได้ไม่ยาก 

ปูพื้นฐานความสามารถทางตัวเลข มิติสัมพันธ์ สอนโดยพี่หมอเจ เป็นคอร์สปูพื้นฐานความสามารถทางตัวเลข
มิติสัมพันธ์ และฝึกทำโจทย์ 

สมัครเรียนระบบออนไลน์   

หากยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไง Click-->  


VDO แนะนำคอร์ส

ทริคในการทำข้อสอบ TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล
คอร์ส TGAT  การสื่อสารภาษาอังกฤษ สอนโดย พี่ลูกกอล์ฟ เนื้อหาในคอร์ส  (Speaking Skill) ทักษะการพูด  (Reading Skill) ทักษะการอ่าน พร้อมตะลุยโจทย์ ที่เน้นทั้งการทำข้อสอบและเน้นการใช้งานภาษาอังกฤษ คอร์สเดียวครบ จบทุกเทคนิคการทำโจทย์ ตามแนวข้อสอบล่าสุด

สมัครเรียนระบบออนไลน์  

หากยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไง Click--> 


VDO แนะนำคอร์ส

 พิเศษ !!! ทางดาว้องก์ยังได้จัดเป็นแพ็กคู่ให้สำหรับน้องๆ อีกด้วยนะคะ

คอร์ส แพ็กรวม TGAT สมรรถนะการทำงาน +  TGAT การคิดอย่างมีเหตุผล + TGAT การสื่อสารภาษาอังกฤษ

    

สมัครเรียนระบบออนไลน์    

หากยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไง Click--> 
คอร์ส แพ็กคู่ TGAT สมรรถนะการทำงาน + TGAT การคิดอย่างมีเหตุผล 
   

สมัครเรียนระบบออนไลน์   

หากยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไง Click--> 

TGAT แพ็กรวม สมรรถนะการทำงาน + การคิดอย่างมีเหตุผล + การสื่อสารภาษาอังกฤษ + A-Level ภาษาอังกฤษ

      

สมัครเรียนระบบออนไลน์    

หากยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไง Click--> 

  

 

 

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×