คอร์สเตรียมสอบก.พ. เตรียมสอบราชการ พลาดไม่ได้กับสนามสอบระดับประเทศ ก.พ. เพราะอนาคตที่ดีรอคุณอยู่
 02 กุมภาพันธ์ 2566 23:21:20

คอร์ส ก.พ.ต้องสอบอะไรบ้าง  เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. : 

ตามหลักเกณฑ์ใหม่ วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ที่ควรได้ดูก่อนไปสอบ
1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์

     - การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ
     - การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
     - การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมิน ความพอเพียงของข้อมูล

2. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

3. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบทแสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

เกณฑ์ผ่านระดับ ปวช. ปวท/ปวส/อนุปริญญาและปริญญาตรี
วิชาที่สอบ                                                                              
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์         
       คะแนนเต็ม  100            คะแนนที่ต้องได้ 60
2. วิชาภาษาอังกฤษ
      คะแนนเต็ม  50              คะแนนที่ต้องได้  25
3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
     คะแนนเต็ม  50              คะแนนที่ต้องได้  30

เกณฑ์ผ่านระดับ ปริญญาโท
วิชาที่สอบ                                                                              
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์         
       คะแนนเต็ม  100            คะแนนที่ต้องได้ 65
2. วิชาภาษาอังกฤษ
      คะแนนเต็ม  50              คะแนนที่ต้องได้  25
3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
     คะแนนเต็ม  50              คะแนนที่ต้องได้  30


คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. ออนไลน์
พลาดไม่ได้กับสนามสอบระดับประเทศ ก.พ. เพราะอนาคตที่ดีรอคุณอยู่
คอร์สเตรียมตัวสอบของ ก.พ. มี 3 วิชา ภาษาไทย สอนโดยอาจารย์ปิง  คณิต สอนโดยพี่หมอเจ อังกฤษ สอนโดยพี่ลูกกอล์ฟ

วิชาภาษาไทย การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)  ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นคอร์สสรุปเนื้อหาครบทุกประเด็นที่ออกสอบ ด้วยเทคนิคการจำแบบ Shortcut เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย
วิชาคณิต การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (เชาวน์)  การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (คำนวณ) เป็นคอร์สเสรุปเนื้อหาและวิธีการทำโจทย์ หมอเจได้เลือกโจทย์ข้อสอบย้อนหลังของแต่ละปีมาเป็นแนวการสอน พร้อมเทคนิคการทำโจทย์ที่ประหยัดเวลา และนำไปใช้ในสนามสอบได้จริง
วิชาภาษาอังกฤษ เป็นคอร์สเรียนที่เหมาะสำหรับผู้ที่จะเตรียมสอบเข้ารับราชการ โดยจะฝึกตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษโดยตรงคอร์ส ก.พ. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย) 
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
สอนโดย อ.ปิง 
  คอร์ส ก.พ. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (เชาวน์) 
การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (คำนวณ)
สอนโดย หมอเจ
 คอร์ส ก.พ. ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบข้าราชการ
สอนโดย พี่ลูกกอล์ฟ 

 โปรโมชั่น
คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. รวม 3 วิชา
 

     

 

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×