คอร์สเตรียมสอบก.พ. เตรียมสอบราชการ พลาดไม่ได้กับสนามสอบระดับประเทศ ก.พ. เพราะอนาคตที่ดีรอคุณอยู่
 02 กุมภาพันธ์ 2566 23:21:20

ปฏิทินสอบ ก.พ.2567 

19 มี.ค. - 9 เม.ย. 67
        กรอก และยืนยันการสมัครสอบ อัปโหลดรูปถ่าย และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน
        ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ 
12 - 22 เม.ย. 67
         เปลี่ยนรูปถ่าย เฉพาะคนที่อัปโหลดรูปผิดพลาด
 9 พ.ค. 67 
          
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
 2 ส.ค. 67
         
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัว
 25 ส.ค. 67
          สอบข้อเขียน
 7 พ.ย. 67
         
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
 14 พ.ย. 67
         
ดูผลคะแนนสอบ
 21 พ.ย. 67
         พิมพ์หนังสือรับรองผล


สอบ ก.พ. ?

การสอบ ก.พ. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นองค์การที่ดูแลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน มีหน้าที่สำคัญในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานในสำนักงานในส่วนราชการกับหน่วยงานภาครัฐ ก่อนที่จะรับราชการได้ก็ต้องผ่านการทดสอบทั้งภาค ก. ข. และ ค.

ภาค ก. ?
การสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปที่มีการจัดสอบเป็นประจำในทุกปี แบ่งออกเป็น 3 วิชา ได้แก่ 

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนนเป็นการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์

     - การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ
     - การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ
     - การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมิน ความพอเพียงของข้อมูล

2. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

3. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนนเป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบทแสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

ภาค ข. ?
ผู้สมัครสอบจะต้องนำหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. มายืนยันก่อนจึงจะสามารถสมัครได้ การสอบในภาค ข. เป็นการสอบที่เน้นใช้ความรู้และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ผู้ที่จัดสอบในภาคนี้จะเป็นหน่วยงานราชการต่าง ๆ เปิดรับสมัคร   

ภาค ค. ?
ภาค ค. ผู้ที่เข้าสอบได้ ต้องสอบผ่านทั้งภาค ก. และ ภาค ข. มาแล้ว ก่อนที่จะสอบสัมภาษณ์ โดยจะมีผู้สัมภาษณ์เป็นหน่วยงานต้นสังกัดนั้น ๆ มาร่วมทำการทดสอบด้วย นอกจากสอบสัมภาษณ์แล้ว อาจมีการทดสอบเพิ่มเติม เช่น การทดสอบร่างกาย จิตวิทยา 

เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.


สิ่งที่ควรรู้ก่อนสอบ ก่อนเตรียมตัวอ่านหนังสือ จะได้จัดเวลาได้ถูกต้อง

เกณฑ์ผ่านระดับ ปวช. ปวท./ปวส./อนุปริญญาและปริญญาตรี
วิชาที่สอบ                                                                              
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์         
       คะแนนเต็ม  100            คะแนนที่ต้องได้ 60
2. วิชาภาษาอังกฤษ
      คะแนนเต็ม  50              คะแนนที่ต้องได้  25
3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
     คะแนนเต็ม  50              คะแนนที่ต้องได้  30

เกณฑ์ผ่านระดับ ปริญญาโท
วิชาที่สอบ                                                                              
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์         
       คะแนนเต็ม  100            คะแนนที่ต้องได้ 65
2. วิชาภาษาอังกฤษ
      คะแนนเต็ม  50              คะแนนที่ต้องได้  25
3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
     คะแนนเต็ม  50              คะแนนที่ต้องได้  30


เตรียมตัวสอบ ก.พ. ด้วยคอร์สออนไลน์  ชั่วโมงเรียนไม่มาก กระชับ ตรง แม่นยำ ได้ผล
พลาดไม่ได้กับสนามสอบระดับประเทศ ก.พ. เพราะอนาคตที่ดีรอคุณอยู่


คอร์สเตรียมสอบ ก.พ.
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)  วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

สอนโดย อ.ปิง 
 สมัครเรียนระบบออนไลน์


คอร์สเตรียมสอบ ก.พ.
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ 
การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (เชาวน์) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (คำนวณ)
สอนโดย หมอเจ
 สมัครเรียนระบบออนไลน์ 


คอร์สเตรียมสอบ ก.พ.
วิชาภาษาอังกฤษ ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ ก.พ.
สอนโดย พี่ลูกกอล์ฟ 

 สมัครเรียนระบบออนไลน์


แพ็กคู่ คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย และคณิตศาสตร์+วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
สมัครเรียนระบบออนไลน์ 


โปรโมชั่น แพ็กรวม คอร์สเตรียมสอบ ก.พ.
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  
วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี


 สมัครเรียนระบบออนไลน์ 

     

หากยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไง  

คอร์สแนะนำเพิ่มเติมความรู้  คำไหนสะกดถูก คำไหนสะกดผิด ทำไมถึงต้องสะกดอย่างนั้น?? มาหาคำตอบได้ในคอร์สสะกดคำ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคอร์สสำนวนไทย โดยทุกคนจะได้รู้ ความหมาย และที่มา แบบสนุกสนานสไตล์อาจารย์ปิง


คอร์สสะกดคำ
สมัครเรียนระบบออนไลน์ 
คอร์สสำนวนไทย
สมัครเรียนระบบออนไลน์ 
แพ็กคู่สำนวนไทย + สะกดคำ
สมัครเรียนระบบออนไลน์ 

หากยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไง  


loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×