รายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล Onet และ 9 วิชาสามัญ 2562
 21 พฤษภาคม 2562 14:50:47

 

ข้อควรทราบ :

- น้องๆ สามารถมารับเหรียญรางวัล ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  เป็นต้นไป ให้ติดต่อรับรางวัลได้ที่ดาว้องก์ทุกสาขาที่น้องสะดวก (หมดเขตรับเหรียญรางวัล 31 ธ.ค. 62)

- นำบัตรดาว้องก์ หรือ บัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันรับของรางวัล 

 

                           รายชื่อดังนี้        

                  โล่ ภาษาไทย- สังคม

ลำดับ       ชื่อ       นามสกุล       ชื่อเล่น     สาขา

1       ธีรวุฒิ            อังควรพานิช    เจ      สยาม

2       พัทธนันท์      ติงสมบัติยุทธ์   เม่น    สยาม

3       ภาคภูมิ         ดวงภักดี         เบสท์   หาดใหญ่

4       วรรณชัย       ไชยสุวรรณ     ปิง      สยาม

5       ศรัณย์พร      ยินดีมาก        เมลล์   สยาม

6       สุธาสินี         สีวะรา            มินนี่   สยาม

7      วศิน              จิโรปการ        -        ปิ่นเกล้า

8       นันท์นภัส      สุติวิจิตร์        บูเก้ต์   สยาม

9      ญาณภา         สุวจิตตานนท์   อิงฟ้า   งามวงศ์วาน

10     เจิดจ้า           รุจิรัตน์            แจ้ง     บางกะปิ

11      สมิตา           ศิวาวุธ            เฟิร์น   รังสิต

12     ณิชาภัทร      ปิยะสรรเพชญ์   หลิง    สยาม

13     ณัฐนิชา        เกิดกุลรัตน์      ฟ้า     สุราษฎร์ธานี

14     กนกวรรณ     สายทอง         เมลี่    อุบลราชธานี

15     ณิชกานต์       กล้าแข็ง          วี       ปินเกล้า

16      ปพนพันธ์     กิตติปาลกุล     ต้น     ชลบุรี

17     แพรวา           ศรีสุขสมบัติ     พราว   เยาวราช

18     ชญานี             จิตตรีประเสริฐ  แนน    งามวงศ์วาน

19     ประพัทธ์สิน    นำไพศาล           ภู       สยาม

20     กันต์               ตันคุณากร      กันต์      ชลบุรี

21     ชญานิศ          ตั้งชิงชัย         เบลล์      ราชบุรี

22     บุษกร             ไชยษา           ลิลลี่       อุบลราชธานี

23     นฤปนาท        เหรัญญะ         เคียว     สยาม

24     พนิตสุภา       รอดรัตษะ       แพร       สยาม

25     ภทรพร           บูรพากูล        น้ำ        นครราชสีมา

26     ณวรรษ         อมรวิลาศ         พีก     สยาม

27     ประอร         ธารีบูรณ์ชัย       ภู        สยาม

28     ธนกร           เกียรติปรุงเวช    กร       สยาม

29     เกริกไกวัล      ทองอุบล        เจิ้น      เชียงใหม่  

30     ศตพล         คล้ายอักษร      ซีอิ๊ว      หาดใหญ่

31     สิรภพ          วนเวชกุล         กันต์       สยาม

32     นภาดา       รัตนวิภาพงษ์     ลูกหมี     สยาม

33     พรพิชญาภา    อมรสิน           แพม    สยาม   

 

             โล่  ภาษาบาลี    

ลำดับ    ชื่อ             นามสกุล       ชื่อเล่น       สาขา

1       นฤปนาท       เหรัญญะ         เคียว   สยาม

2       ศิรินทิพย์       พรมที             เจ็ท    รังสิต

3       ขวัญจิรา        จวบความสุข   น้ำผึ้ง   บางกะปิ

4       แพรวา          ศรีสุขสมบัติ     พราว   บางกะปิ

5       ลภัสรดา        ชูแสง               บิว     นครศรีธรรมราช

6       ลักษมณย์      นนท์นภัสพงศ์   บัว     สยาม

7      วรรณพนิตา    ลือชา               วุ้น     เชียงราย

8       ศุภณัฐ           มณีสุขเกษม     ซัน     นครสวรรค์

9      อนันตยา       ธนูศร               เบ้น    สยาม

10     นวพร           พรชัยรุ่งโรจน์   กิ๊ฟ     ภูเก็ต

11      ภัสสร            สุขิตานนท์       ฟ้า     บางกะปิ   

 

        เหรียญทองไทย +เหรียญทองสังคม

ลำดับ  ชื่อ     นามสกุล       ชื่อเล่น สาขา

1       Phuris  Tangjitpakorn   Phuris  สยาม

2       กฤตภาส       ไพบูลย์รัตนากร         ชัฏ     สยาม (รับที่งานแล้ว)

3       กานต์ทิวา      เตียวหยิน       กระติก         บางกะปิ

4       จณิสตา        แท่นมณี         ปิ่น     หาดใหญ่ (รับที่งานแล้ว)

5       จิระกมล        ถวิลวิสาร       ฟ้า     รังสิต

6       จิรัชญา การงาน         ต้นว่าน         เชียงราย

7      ชลัมพล ลือวิศวกุล       จุ้ย     หาดใหญ่

8       ชัญญา  ไชยรัตน์         จัง      สยาม (รับที่งานแล้ว)

9      โชติภา พุ่มไพจิตร       โอปอ   สยาม

10     ญาณิกา        ศรีสุภาพ        เฟ      ชลบุรี

11      ฐิตารีย์ นิลรัตน์         ชมพู    หาดใหญ่

12     ฑิตยา  ศรีทองพิมพ์     พิมพ์   รังสิต

13     ณพร   ภิญโญวัฒยากร  ปิ่น     สยาม

14     ณัฎฐาณิชา     สว่างสมุทร      ไนซ์    สยาม (รับที่งานแล้ว)

15     ณัฐนันท์       แก้วคำ  โอม    นครราชสีมา

16      ทอรุ้ง  ชูวงษ์    ทอรุ้ง   เชียงใหม่

17     เทพส่ง ชุมแสง  หลุยส์  หาดใหญ่

18     ธนธรณ์        วงศ์เลิศธรรม    โซนี่   อุบลราชธานี

19     ธนวรรธ       คำอ้าย  เจียว   เชียงราย

20     ธรณ์นรินทร์   ยิ่งเสรี   ปราง   ลำปาง

21     ธัญจิรา จักรพล  อิ๊ง      สระบุรี

22     ธันย์ชนก    ช่วยรัตนะ  แพรว   สยาม

23     ธันยธร      ช่วยรัตนะ พราว  สยาม

24     ธีรดนย์ ตานพิพัฒน์     มาร์ค   สยาม (รับที่งานแล้ว)

25     ธีรภัทร์ สิทธิชัย         อาร์ม   สยาม    

27     นวัต   เลิศบุญศิริ       เฟร้นซ์         สยาม (รับที่งานแล้ว)

28     นัดดาภา        หงษ์ทอง        แพลน  วงเวียนใหญ่

29     นัทธมน        ก้าวสมบูรณ์     แจน    สยาม (รับที่งานแล้ว)

30     นันท์นภัส      ติยานนท์        แหนม  สยาม

31     บุญญาธร       พาณิชย์กุล      อมยิ้ม  วงเวียนใหญ่     

33     บุษกร  พัฒนขจร        เล่      นครราชสีมา

34     ปฐมพงษ์       คูเจริญไพศาล   ไผ่      สยาม (รับที่งานแล้ว)

35     ปวิตรา เอี่ยมบางทราย  ยิหวา   พิษณุโลก

36     ปัณชญา        เชื่อมสุวรรณ    ปั้น     สยาม

37     ปัณฑารีย์      เกตุถนอม       โอปอล์        อุบลราชธานี

38     ปัณฑิตา       ปุณณทิน        ฮาร์ท   สยาม (รับที่งานแล้ว)

39     พนิต   พลสำราญ       บิ๊ว     สยาม

41     พัชราวดี        สีตะสิทธิ์        พอร์ต  สยาม (รับที่งานแล้ว)

42     พันไมล์ วงศ์จินดานนท์  เพลง   งามวงศ์วาน

43     พิมพ์มาดา      เปี่ยมมงคลชัย   พิม     สยาม

44     พุธิตา  ปริยกนก        อิงอิง   สยาม  (รับที่งานแล้ว)

45     ภัทรพร ญาณกิตติ       ชมพู    สยาม  (รับที่งานแล้ว)

46     ภาคภูมิ ดวงภักดี         เบสท์   หาดใหญ่

47     ภูริภัทร พาณิชย์จำเริญ   พีค     วงเวียนใหญ่  (รับที่งานแล้ว)

48     ภูวดี    สีลกันตสูติ      เขม     สยาม

49     มาภา   จ่ายเจริญ        ข้าวแป้ง         ชลบุรี (รับที่งานแล้ว)

50     รินรดา สากิยลักษณ์    เบบี่    สยาม (รับที่งานแล้ว)

51     โรสิตา สุธิรังกูร         โรส    ชลบุรี

52     ผณินทร์กฤษฏิ์ ภูมิธาดาเดช     คินีน   สยาม

53     วรรณพนิตา    ลือชา    วุ้น     เชียงราย

54     วีรยา   บุญเกษมสันติ   เชอรี่   สยาม  (รับที่งานแล้ว)

55     ศาตพร ศิลมั่น   กาญจน์         งามวงศ์วาน

56     ศุภณัฐ ตั้งใจรักการดี    ปอนด์  สยาม

57     สกลโชค        ทิพย์บำรุง       เพรียว  ปินเกล้า

58     สุกฤษฏิ์ กิตติรัตน์พัฒนา         กฤษฏิ์  ปินเกล้า  (รับที่งานแล้ว)

59     สุขภัทร์ ชุติขจร  โชติ    สุราษฎ์ธานี (รับที่งานแล้ว)

60     สุทธิดา บูชากุล  มิ้นท์   งามวงศ์วาน   

62     เสฏฐนันท์      ธนกิจโกเศรษฐ์  นัน     วงเวียนใหญ่  (รับที่งานแล้ว)

63     อณิศยา        เนตรอัมพร      โยเกิร์ต        สยาม  (รับที่งานแล้ว)

64     อติญา  เนรกัณฐี        ติ๊ดต้า  สยาม

65     อรณัชชา       อนุตรโชติกุล    เพิร์ธ   สยาม  (รับที่งานแล้ว)

66     อริยา   ภาวะดี  ฟ้า     สยาม

67     อารียา โฆษชุณห์นันท์  ฝ้าย    เชียงราย

68      ขวัญปีใหม่      อินทศร    โมจิ   เยาวราช  (รับที่งานแล้ว)

69     ไปรยดา   พวงกิจจา   ช้อปปิ้ง  สยาม    (รับที่งานแล้ว)

70     ตราภูมิ   รักกำเหนิด   ภูมิ     หาดใหญ่

             

                เหรียญทองไทย                       

ลำดับ  ชื่อ     นามสกุล       ชื่อเล่น สาขา

1       กนกวัลย์       มีระหงษ์         อิง      ขอนแก่น

2       กัญญาณัฐ      เบญจรัตนานนท์         ไอซ์    หาดใหญ่

3       กัณวัตม์        สุขสงวน         อั้ม     ราชบุรี

4       กันต์กมล       ทิตอร่าม        เนิส    ปินเกล้า (รับที่งานแล้ว)

5       กันตฤทธิ       บุญประเสริฐ    เติ้ล    บางกะปิ

6       กุลธิดา พิทักษ์ภิรมย์สุข  ถิงถิง   วงเวียนใหญ่ (รับที่งานแล้ว)

7      กุลิสรา เดวิลลา         พั้นซ์   หาดใหญ่

8       เขตโสภณ      ทับศิลา  บีเอ็ม   อุดรธานี

9      ชญานิษฐ์       ทิพย์รัตน์        ใหม่    หาดใหญ่

10     ชนัญชิดา       พันเสรีวงศ์      แสตมป์         สุราษฎ์ธานี

11      ชนัญญา        รัชตรุ่งโรจน์กุล  นุ๊ก     ราชบุรี

12     ชัญณัท เจียรกุล         เหมียว  สยาม

13     ณัชชา  บริรักษ์วรากร   นิ้ม     สยาม  (รับที่งานแล้ว)

14     ณัฐฐานนท์     เขียวอาสา       ทิว     อุดรธานี

15     ณัฐนันทน์      ณัฐรุจิโรจน์     พีช     สามเสน

16      ณัฐิดา  ลออวรเกียรติ   เมย์    งามวงศ์วาน

17     ณิชารีย์         นันไชย  ทราย   เชียงราย

18     ดลนภา         พันกลั่น         มิล     สระบุรี

19     ต้นทอง        ปะนอกดง       ต้น     เชียงราย

20     ธนพรรณ      กรรณาริก       ทอย    สยาม

21     ธัญทิพ         สมบุญมิ่งขวัญ    มิ้นท์   เยาวราช  (รับที่งานแล้ว)

22     ธันยชนก       อภิสัมโพธิ์กุล    เจ      เยาวราช  (รับที่งานแล้ว)

23     ธีรกานต์       มหาโพธิ์         น้ำฝน  งามวงศ์วาน

24     นภัสวรรณ     ศรีคำแดง                วงเวียนใหญ่

25     นภัสสร         ศักดามาศ       เบส    นครศรีธรรมราช

26     นัทธ์ชนภัทร    พรหมณะ        ของขวัญ        เยาวราช

27     นีรชา   เทพกัญญาเมศร์  วุ้น     วงเวียนใหญ่  (รับที่งานแล้ว)

28    นุชนารถ       บุตรครุธ        นุ่น     สยาม 

31     เบญญามาศ     หว่านพืช        กิ่งไผ่   ลำปาง

32     ปณิดา  ปลัดศรีช่วย      เม      อุดรธานี

33     ปดิวลดา        บวรศักดิ์        เฌอแตม        อุดรธานี

34     ปภาวรินท์      บรรเจิดธนโชติ  ป๊อป    สยาม

35     ปรางวลัย       มั่นสุ่ม   ป่าน    นครสวรรค์

36     พงศธร พงศ์กิตติสกุล   เจฟ    วงเวียนใหญ่

37     พะรตี  ลิ่วศิริวงศ์       แพร    สยาม

38     พิมพ์พิชชา      ดำรงค์พิวัฒน์    พิม     วงเวียนใหญ่

39     พิรญาณ์        บุญสุข   แพรว   หาดใหญ่

40     แพรวา สันติภาพจันทรา         แพรวา  นครสวรรค์

41     ภัทรลภา       ณ​ ระนอง       ภัทร์    หาดใหญ่

42     ภาวินี  ตันติวัฒนเสถียร        เฟรช   อุบลราชธานี

43     เมธาพร        รักแดง  ตังเม   สระบุรี  (รับที่งานแล้ว)

44     รุจิราภา        ปันแดง  สายป่าน        เชียงราย

45     เรือนรัตน์      ลีละตานนท์     ปั้น     นครศรีธรรมราช

46     วรท    ถิรคุณธร        นนท์   เยาวราช

47     วรัชยา สุวพงษ์  เอย    อุดรธานี

48     ศลิษา  ชัยวรกุล         ลิษา    ชลบุรี   

50     ศิริลักษณ์      หม่องห้อง       แพร    รังสิต  (รับที่งานแล้ว)

51     เศรษฐวัฒน์    คูวัฒนสุชาติ     มอส    อุดรธานี

52     สรชา   เรียนศรีวิไล     พราว   สยาม  (รับที่งานแล้ว)

53     สาวิตรี ศรีอักษร        แพรว   วงเวียนใหญ่

54     สิราวรรณ      เหลืองสอาด     อิง      ปินเกล้า

55     สุทธิกานต์     ชาวค้อ  พิม     อุดรธานี

56     สุวิชญา สังวราภรณ์     เอมมี่   สยาม

57     อภิชญา สหะเดช         อั้ม     งามวงศ์วาน  (รับที่งานแล้ว)

58     อรณิชา ครูอุตสาหะ      จ๊อยท์  ราชบุรี

59     เอริญา อรรถเกษม      เอญ่า   บางกะปิ                              

60     ปาลิดา เชนวรรณกิจ    อั่งเปา  วงเวียนใหญ่  (รับที่งานแล้ว)

61      วิภาวี   กษีรธารา       น้ำขิง   ลำปาง

 62     พรคณิตห์      นามวิชัยศิริกุล   ปลาย   นครราชสีมา      

63      ศรุตา  จรุญเมธี   มีมี่  สยาม  (รับที่งานแล้ว)

64      กานต์  ตฤติยศิริ  กานต์   เยาวราช     (รับที่งานแล้ว)                  

                               

                  เหรียญทองสังคม                     

ลำดับ  ชื่อ     นามสกุล           ชื่อเล่น     สาขา

1       สิมิลัน  เจริญศิลปวรรณ         ฟิน     บางกะปิ

2       รวิสรา คำไพเราะ       ครีม    สุพรรณบุรี (รับที่งานแล้ว)

 

 

            เหรียญทองไทย + เหรียญเงินสังคม                      

ลำดับ  ชื่อ     นามสกุล       ชื่อเล่น สาขา

1         กนกกร ศักดิ์นาวา       เฟียส   ชลบุรี

2        กมลนัทธ์       สุขเสือ   มิ้น    นครสวรรค์

3        กฤษฏิ์  เอื้ออุดมเจริญชัย         โอ๊คแลนด์      สยาม (รับที่งานแล้ว)

4        ขวัญชนก       จงจิตร  คิว     ลำปาง

5        จิรกานต์       ชูคำ     จิ๊บ     หาดใหญ่

6        จิรัชญา ใจงาม   เอิร์น   ชลบุรี  (รับที่งานแล้ว)

8        ฉัชสิริ  เอื้ออารีย์จิต     มาย   วงเวียนใหญ่  (รับที่งานแล้ว)

9        ชญานิษฐ์       ทองเจิม         เบญ    นครศรี     

11        ชนวีร์  ตรีฤทธิ์ทวีสิน   มิว    วงเวียนใหญ่

12       ชนิกานต์       บุญเจริญ        ทราย   หาดใหญ่

13       ชนุตม์ภรณ์     สุขสวัสดิ์มงคล   กิ๊กหลี  ศรีนครินทร์

14       ชมพูนุท        ศรีไชย  ชมพู่    นครราชสีมา

15       ชลากร วัฒนาพงษากุล  ข้าวโพด        ชลบุรี

16       ชัญญานุช       สกุลโพน        เก๋      อุดรธานี

17       ชัยพล  ยอมิน   อามิต  บางกะปิ   (รับที่งานแล้ว)

18       ชัยวัฒน์        ส่องสันติภาพ    บอส    สยาม

19       ชุติผะดา        นลวชัย  ฟ้า     นครราชสีมา

20       ญาณิศา        กาเพ็ชร         ขิง      พิษณุโลก

21       ฐิตาภรณ์       ตันติวันรัตน์    บลู     วงเวียนใหญ่

22       ฑิตยา  หงษ์เงิน         นิ้ง     งามวงศ์วาน

23       ณัชชา  เกษมพันธุ์       อินเทล         ปินเกล้า

24       ณัชชา  ลิ้มชุณหนุกูล    ไหม    รังสิต  (รับที่งานแล้ว)

25       ณัฐรดา        อมรรัตนเกศ    ลูกณัฐ  ปินเกล้า

26       ณัฐวงศ์        สุขสวัสดิ์         ณัฐ    สยาม  (รับที่งานแล้ว)

27       ธนพนธ์        หลอดทองหลาง  เอิร์ธ   สยาม  (รับที่งานแล้ว)

28       ธนภรณ์        สุขเสริม         แก้ม    ราชบุรี (รับที่งานแล้ว)

29      ธนวรรณ       วิริยอัจฉรา      เอม    สยาม

30       ธัญชนก        สงวนเกียรติ     เนย    เยาวราช  (รับที่งานแล้ว)

31       ธีรวัฒน์        บุญล้น  แม็กซ์   รังสิต

32       นลินทิพย์      สารพัดโชค      กิ๊ฟ     รังสิต

33       นิติพล  จิตต์วโรดม      ดรีม    สยาม    (รับที่งานแล้ว)

35       นิศาชล จงบัญญัติเจริญ  เชสเตอร์       สยาม(รับที่งานแล้ว)

36       บุลากร รจิตไพศาลสิริกุล        โจ่ย    สยาม  (รับที่งานแล้ว)

37       เบญญาภา      รัตนมณี         กานต์  เชียงใหม่

38       เบญญารักษ์    บุญนิธี  นุ่น     สยาม  (รับที่งานแล้ว)

39      ปลายฟ้า       ถีสูงเนิน         ฟิล์ม   อุดรธานี

40       ปวีณ์นุช        สุขสถิตย์        นุ่น     สกลนคร

41       ปัณชญา        เตชะพรสิน      เยล    สยาม

42       ปัณฑารีย์      สอดโคกสูง      แจน    นครราชสีมา

43       ปัณรส อ้ายวงศ์         ใบตอง         ชลบุรี  (รับที่งานแล้ว)

44       ปานชีวา        วัชรานนท์       ปราง   หาดใหญ่  (รับที่งานแล้ว)

45       ปานตะวัน      คำยนต์  แพรว   อุบลราชธานี

46       ปุณยาพร       ผลสนอง        กอบัว  สยาม

47       พริมา  วิบูลย์ปิ่น        ปิ่น     ปินเกล้า  (รับที่งานแล้ว)

48       พิชญกาญจน์    ศิระไตรัตน์      ซี       พิษณุโลก

49      พิมพ์ชนิกา      ไชยวิเศษ        อุ๋มอิ๋ม  ขอนแก่น

50       พิมพ์ทอง       ศรีทองกิติกูล    พิมพ์   สยาม

51       พิมพ์พิชา       แก้วกระจ่าง     พิมพ์   สยาม

52       ภัคจิรา ธีรพันธุวัฒน์    มิ้น     สยาม

53       ภัทชณณ       สุระคำแหง       ณณ    เยาวราช

54       ภัทรวรินทร์    ครึกครื้น        ก้ามปู   สยาม

55       ภัทรานิษฐ์      กำชัย    เอม    สยาม

56       ภาวิตา มีเพียร  มิน     อุดรธานี

57       รวินันท์ เหลืองสุขฤกษ์   นุ้ย     สยาม

58       รัชพล  ประดับศรี       ดินแดน         อุบลราชธานี

59      รินรดา พุทธพงษ์        ปอ     สยาม

60       รินรดา สุนทรเลขา      เดียร์   ปินเกล้า

61       รุจิรา   ไพศาล  มิ้ว     เยาวราช

62       วริศรา ศุภวโรภาส      กร     ศรีนครินทร์

63       วศิน    ขันทา   ปราชญ์         ลำปาง

64       ศรัณย์ รัชตศรีประเสริฐ         ซิม     เยาวราช  (รับที่งานแล้ว)

65       ศลิษา  ภาณุวรรณากร  มายด์   สยาม  (รับที่งานแล้ว)

66       ศวัสกร ปิติวรยุทธ       เก็ท    สยาม  (รับที่งานแล้ว)

67       ศักย์ศรณ์      โบพรม  ศร     หาดใหญ่  (รับที่งานแล้ว)

68       ศัสยมน เทพกุญชร       ฝน     สยาม

69      สรัลชนา        วรดิถี   จันทร์เจ้า       สุราษฎ์ธานี

70      สรารัตน์       ไทยทองหลาง   แพรว   เชียงใหม่

71       สืบกุล  เกรียงไกรวุฒิกุล        เปรม   รังสิต

72       สุชาวลี สมมิตร  เชอรี่   อุดรธานี

73       สุธาสินี ไผทสรวง        แนน    วงเวียนใหญ่

74       สุภัสสร บัวศรี   ปิ่น     หาดใหญ่

75       อดิภา  ไร่ขาว   มะปราง        เยาวราช  (รับที่งานแล้ว)

76       อภิชญา กาญจนภูพิงค์    ปุ๊ก     ปินเกล้า

77      อภิชญา ลี้ละประเสริฐกุล         มะปราง        สามเสน (รับที่งานแล้ว)

78       อรณิช  ครูอุตสาหะ      จอยน์  ราชบุรี

79      อรรถพล       พวงสกุล        เจมส์คุง        ปินเกล้า  (รับที่งานแล้ว)

80       อรวรัลกร      พันธ์ขอ  อั้ม     ชลบุรี

81       อักษิพร ภัทรเกียรติเจริญ        จีจี้      นครศรีธรรมราช

82       อิสรีย์  แสงบุริมทิศ      ไนล์    สามเสน

83       ปิ่นเพชร        วิเชียรแสน      อันนา  อุดรธานี

 

            เหรียญทองไทย  +เหรียญทองแดงสังคม                        

ลำดับ  ชื่อ     นามสกุล       ชื่อเล่น สาขา

1         กฤตภัค อรรถกานต์รัตน์         liverpool        สยาม

2        กันตา  กันตชูเวสศิริ    เอิน    สยาม

3        เกวลิน ลิ้มประโคน      หวาน   สยาม  (รับที่งานแล้ว)

4        จินดารัตน์      เทียนทับทิม     จอย    สระบุรี

5        เจษฎา  ฉันท์เจริญวนิช   บลู     งามวงศ์วาน

6        ฉันชนก โพคัยสวรรค์    อาย    ราชบุรี

7        ชนกนันท์       หานศุภิชน       นก    สุราษ

8        ชยธร  สุจินตกาวงศ์    มาร์ช   ชลบุรี  (รับที่งานแล้ว)

9        ชัญญา  มิตรประชา      จ๋าย    สยาม

10       ญาณิศา        ทวีคูณ  เจนนี่   รังสิต  (รับที่งานแล้ว)

11        ญานิกา อนุรักษ์  รวงข้าว         สุราษฎ์ธานี

12       ณมน   ขจรรุ่งศิลป์      เบลล์   ปินเกล้า  (รับที่งานแล้ว)

13       ณัฏฐ์ชญา      พงษ์สุขเจริญกุล  การ์ตูน         วงเวียนใหญ่

14       ณัฐกฤต        อาภาจิรสกุล     มาร์ช   ชลบุรี

15       ณัฐนิช เจริญกุลพิภัทร์   อันอัน  เยาวราช

16       ณัฐนินท์       วัฒนสินภูวนนท์         ริว      หาดใหญ่     

18       ธนกฤต        จารุบัณฑิตย์    จากัวร์  ปินเกล้า  (รับที่งานแล้ว)

19       ธนพร  วิริยมานุวงษ์    ตุ๊กตา  สยาม

20       ธมลวรรณ     วัณณะพันธุ์     ปอม    บางกะปิ

22       ธัญญารัตน์     หนาแน่น        ฟีลด์   หาดใหญ่

21       ธัญรดา จึงขจรเกียรติ    แนน    สยาม

23       นภัสกร ธนิกกุล  แจม    ราชบุรี

24       นฤภร  นาคนาคา       เมย์    อุบลราชธานี

25       เนติวิทย์       วันจีน   ป้อง    สยาม  (รับที่งานแล้ว)

26       เนติเสฎฐี       ธาตุอินจันทร์    ข้าวสวย        เชียงใหม่

27       ปาณิสรา       โพธิ์ศรีนาค      แพร    วงเวียนใหญ่  (รับที่งานแล้ว)

28       เปมิกา  นิมิตภาคย์       หมิง    เยาวราช  (รับที่งานแล้ว)

29      ผลิตา  ศรีสง่า  เม      เชียงใหม่

30       พรรณนภา     ลัภนะวรรณ     เอ๊ะ     เชียงใหม่

31       พิชชากร        เรืองเดชาวิวัฒน์         บุ๋มบิ๋ม  นครสวรรค์

32       พิมพลอย       สุวรรณพัฒนา   ลี่ลี่     เชียงใหม่

33       พิษณุกร        หวังบรรจงกุล   ริว      นครราชสีมา  (รับที่งานแล้ว)

34       พีระวัฒน์       คำจุมพล        เฟิร์ส   ขอนแก่น

35       ภัคจิรา มาตาพิทักษ์     ดรีม    สามเสน  (รับที่งานแล้ว)

36       ภูกิจ    ชัยปินชนะ       ปั้น     เชียงใหม่

37       มนัสนันท์      โพธวาสวาริน   นัส     นครสวรรค์

38       ยุพารัตน์       แดงกุลวานิช     ปิงปิง   ศรีนครินทร์

39      วนิดา  ยอดคำปัน       น้ำหวาน        ลำปาง

40       วรัตม์ศรัณ     มารคไพบูลย์    แบม    สยาม  (รับที่งานแล้ว)

41       วาสิตา ทองผล  มุก     ศรีนครินทร์  (รับที่งานแล้ว)

42       วิจิตรตรา      บุญยะดาษ       มิ้น     เยาวราช

43       ศิริวัฒน์        โพธิ์สง่า         เบนซ์   รังสิต

44       สิริกันญา       ธนไพศาลโสภณ         มาย    วงเวียนใหญ่  (รับที่งานแล้ว)

45       สุดารัตน์       สุวรรณวาปี     นิว     อุดรธานี  (รับที่งานแล้ว)

46       สุธางศุ์รัตน์     หน่อตุ่น         กิ๊ก     เชียงใหม่

47       อธิชา   แสงบรรจง      แบมบู  ภูเก็ต

48       อัญชิษฐา       สุนทรปิยะพันธ์  แบม    สุราษฎ์ธานี  (รับที่งานแล้ว)

49      ไอรดา  แสงดอกไม้      อาย    สามเสน  (รับที่งานแล้ว)

50       สุธิณี   เลิศธนาภรณ์    ออม    เยาวราช  (รับที่งานแล้ว)

51       ภานรินทร์      โควินท์ทวีวัฒน์  เบลล์   วงเวียนใหญ่  (รับที่งานแล้ว)

52       วรัญญา ปานทั่งทอง      มายด์   วงเวียนใหญ่  (รับที่งานแล้ว)

 

            เหรียญทองสังคม +เหรียญเงินไทย                       

ลำดับ  ชื่อ     นามสกุล       ชื่อเล่น สาขา

1         กรินท์  ฤทธิ์ไธสง       จุ่น     นครราชสีมา

2        กัญญาพัชร     เมฆะจำรูญ      พิณ    สามเสน 

3        กัณฑรัชต์      ศรีชาย  ปุ๊บปั๊บ  หาดใหญ่ 

4        จักรภัทร       ทรัพย์วิริยะกุล   ทะเล   ภูเก็ต

5        จิรัชญา เกศสุระพันธ์    ไนซ์    สยาม  

6        ชนนิกานต์     วรภัทรศิลาวงษ์  จูน     รังสิต

7        ชนาพร วรรณโสภณ    น้ำฝน  นครศรีธรรมราช

8        ชัญญา  บุญญาวรกุล     ไนซ์    สยาม

9        ชาวีร์   น้าเจริญ         ต่อ     สยาม

10       เชษฐา  สนิทนา  ยอด    ปินเกล้า

11        ดวงพร โกวิทพิทยาพงศ์         หงส์    วงเวียนใหญ่

12       ตัังใจ   สายเจริญ        แลมป์   เชียงใหม่

13       ธนพร  สันติวัฒนา      แพรว   สยาม

14       ธนิษฐา อภิชาติเมธา     มีมี่     หาดใหญ่

15       นฤภร  สุขสถิตย์        เอ      งามวงศ์วาน

16       นันท์นภัส      บุศราทิศ        ฟอง    หาดใหญ่

17       พีรยา  เพชรไทย        น้ำ     ปินเกล้า  (รับที่งานแล้ว)

18       ไพลิน  วรรณศรี        ฟิล์ม   ลำปาง

19       ภัททิรา อนุศาสน์อมรกุล         เมย์    สยาม

20       ภาณุวัตร       เนติเจริญกุล     นุ๊ก     นครราชสีมา

21       ภูมิ     นิยมศิลป        ภูมิ     เยาวราช  (รับที่งานแล้ว)

22       ภูมินทร์ กาคำ    เจมส์   เชียงใหม่

23       ภูริณัฐ บุญกล้า  ไอคิว   ลำปาง      

25       วิน​ไทย​ รุ้ง​ฟ้า​ว​ร​กุล      วิน     เชียงราย

26       ศรัณย์รัตน์     เพชรคง         อาย    วงเวียนใหญ่

27       ศิรินันท์        ชัยวิชิต  เฟี้ยต  สยาม

28       อลิษา  มุสิกสินธร       อัจจัง   งามวงศ์วาน

29      อารียา ชัยวัฒนพงศ์     แบม    ชลบุรี

 

         เหรียญทองสังคม  + เหรียญทองแดงไทย                          

ลำดับ  ชื่อ     นามสกุล       ชื่อเล่น สาขา

1         ณัฐพัชร์        ศรีแก่บ้าน       เอิร์น   บางกะปิ

2        รวิพล  จิตรวะรัตนา    บุ๊ค     สยาม  (รับที่งานแล้ว)

3        ศุภณัฐ มณีสุขเกษม     ซัน    นครสวรรค์

4        สรวิชญ์ ธรรมรติวงศ์    โอ็ค    สยาม  (รับที่งานแล้ว)

 

              เหรียญเงินไทย                     

ลำดับ        ชื่อ    นามสกุล     ชื่อเล่น        สาขา

1         chonticha       dontree          บีม     นครราชสีมา

2        กชกร  ดำรี     ฟิล์ม   อุบลราชธานี

3        กมลชนก       เครือเกี้ยว       เบ้นซ์   ลำปาง

4        กรณิศ ศุภสกุล  มายด์   วงเวียนใหญ่

5        กฤตภพ        แจวอาภาชล     เก้น    หาดใหญ่

6        กัญญาลักษณ์   สุรบัณฑิตทิพย์  โม      ศรีนครินทร์

7        กัญญาวาท      พร้อมทรัพย์ศรี  องุ่น    สยาม

8        ฉัตรแก้ว        เหลืองสดใส     เบนซ์   เยาวราช

9        ชนากานต์      นาคกัน  ไอซ์    ปินเกล้า

10       ชยาภรณ์       ตัณฑเกษม      แน้ว    สยาม

11        ชรินทิพย์       ลิ่มอรุณ         ตาต้า   สยาม

12       ชลิตา  วศินปิยมงคล    เอมมี่   อุดรธานี

13       ญาตา  แก้ววิเชียร       แพร    สยาม

14       ฐิติกร  นามผล  นนท์   สระบุรี

15       ฐิติรัตน์        จันทรา  เทียรฆ์         นครราชสีมา

16       ณฐมน แต้มแก้ว         ป๊อบ    หาดใหญ่

17       ณภัทร สร้อยดอกสน    พลอย  ปินเกล้า

18       ณัฐดนัย        แซ่จง    เจเจ    เยาวราช

19       ณัฐนันท์       ธนาสุวรรณ     ส้มโอ   เยาวราช

20       ณัฐสินี กาญจนพิบูลย์   เนอร์ส  สยาม

21       ณิชกมล        มหิทธิมหาวงศ์   มุก     งามวงศ์วาน

22       ณิชกานต์      สัตยกมลฉัตร   เนย    สุพรรณบุรี

23       ทัตชา  อรุณประเสริฐ   บีม     รังสิต

24       ทิพยาภรณ์     ทองหอม        จิ๊บ     ภูเก็ต

25       ธนัชพร เกิดนานา        กิ๊ฟ     ราชบุรี

26       ธนารีย์ ลีลาภัทร        อีฟ     อุบลราชธานี

27       ธรรมพร       ผิวพลอยงาม    หยก    เยาวราช

28       ธัญชนิต        เพ็ชรวิจิตร      หนูนิด  นครศรีธรรมราช

29      ธัญญานันท์     ปิติหิรัญพัฒน์    ฟั่นฉี   ชลบุรี

30       ธัญรดา วิมลชัยธีรสกุล   ปิ๊ง      งามวงศ์วาน

31       ธันยชนก       ไพมณี   มิ้นท์   นครศรีธรรมราช

32       นันทรัตน์      สุขวิลัย  แม่น้ำไนล์       สุพรรณบุรี

33       ปลิดา  ธรรมวิเศษ      ป้อน    นครราชสีมา

34       ปวริศา กิจวานิชรุ่งเรือง  กรีนส์  นครสวรรค์

35       ปัณฑิตา       ประเสริฐสังข์    ปอเปี๊ยะ        อุดรธานี

36       ปาลิดา พรหมเกิด       ฝ้าย    หาดใหญ่

37       พรชนิตว์       เปลี่ยนโพธิ์      ออม    งามวงศ์วาน

38       พรรณวรา      เพชรประดับ     นีม     พิษณุโลก

39      พันธิยา เอิบกมล         อุ๋ม     งามวงศ์วาน

40       พันพัสสา       วิจักขณ์พันธ์     พัสสา  นครสวรรค์

41       พาณิภัค        อมรเกียรติไพศาล       จินนี่    สยาม

42       พิชญา  ตีรสุกิตติมา     กราฟ  สยาม

43       พิชญาสินี       ขจรเศรษฐการ  เฟิร์น   สยาม

44       พีรดา  บัณฑิตพรรณ   ว่าน    ราชบุรี

45       พุทรักษ์        หอมสมบัติ      โฟล์ค  อุดรธานี

46       เพียงรุ้ง หล้ามณี         รุ้ง      ศรีนครินทร์

47       แพรพลอย      พงษ์พานิช       พลอย  รังสิต

48       ภัณฑิรา        เพ็งสกุล         ควีน    นครศรีธรรมราช

49      ภัทรศยา       ผันผอง  ฟ้า     อุบลราชธานี

50       ภิญญดา        กาญจนสิงห์     ปิ๊ง      ชลบุรี

51       มนัชญา เกื้อทิพย์วิทยา   เอิง     วงเวียนใหญ่

52       มรรษกร       พิมสาร  แยม    วงเวียนใหญ่

53       ไม้หอม พิมพ์สมุทร      ไหม    งามวงศ์วาน

54       รัชรินทร์       พุทโธ   เฟิร์ส   วงเวียนใหญ่

55       รุจิรดา วีระพงศ์         เพชร   ศรีนครินทร์

56       วนัสนันท์       วันทองเจริญ    หยก    ชลบุรี

57       วรพิชชา        เจริญชัย         ข้าวใหม่         ขอนแก่น

58       วริศรา ศุภวโรภาส      กร     ศรีนครินทร์

59      วันมงคล       ทับทิมเล็ก       ชายหยุน        นครสวรรค์

60       วิริยะ   กิมาพร  บอส    สุพรรณบุรี

61       วิลาวัณย์       ตาวิยะ  บิว     เชียงราย

62       ศรีสกุล ศรีเสมอ         ดรีม    อุบลราชธานี

63       สรชา   สันติวโรทัย     นุ่น     ศรีนครินทร์

64       สรวิศ  ใจมาวงค์        โอปอ   ลำปาง

65       สรัลชนา        สุขพัลลภรัตน์    หนุงหนิง        งามวงศ์วาน

66       สิตานันท์       พรหมราษฎร์    แบม    ขอนแก่น

67       สิทธิชาติ       วงศ์ณิชชากุล    เจฟ    นครสวรรค์

68       สิรภัทร จิตต์เกื้อ         อ๋อ     เยาวราช

69      สิริญาพร       ภักดีชาติ        ปาล์ม   งามวงศ์วาน

70      สุภาวดี เบญจานุวัตร    ฟ้า     สามเสน

71       สุริษา  โพธิ์วรสิน       มิ้น     เยาวราช

72       อภิชญา สุขแสง   พราว   สยาม

73       อัฌมาภรณ์     พิมรินทร์        ออม    ขอนแก่น

74       อัมนี   มีมิตรกิจ        อัมนี    บางกะปิ

75       อาทิตยา       หาญสืบสาย     พิม     เชียงใหม่

76       อินปภา ปิ่นประภา       เอย    เยาวราช

77      ไอริณ  ธุระมะฉายา     เอิร์น   เยาวราช

 

                                    

                  เหรียญเงินไทย+เหรียญเงินสังคม                       

ลำดับ        ชื่อ    นามสกุล     ชื่อเล่น        สาขา

1         กษิดิศ  กานตกุล        พีท     หาดใหญ่

2        กัญจนพรรษ    พิทักษ์กิจรณกร         หยก    สยาม

3        กัญญาพัชร     จรียานุวัฒน์     นุ่น     หาดใหญ่

4        กัญน์อมล       เกษมสานต์      อิมโกะ  ปินเกล้า

5        กันตพัฒน์      ปรางค์ชัยภูมิ     เฟิรส์   บางกะปิ

6        กิรณา  หลายธนานนท์  พริม / กิ       สยาม

7        กุลจิรา ไชยพรรณา     ขวัญ    เยาวราช

8        จิรภัทร วามานนท์       ยูโร    รังสิต

9        จุฑาพิชญ์       ยุวบูรณ์         มุก     สยาม

10       เจนจิรา พณนันท์        เจน    งามวงศ์วาน

11        ชญารัตน์       ชินศรีวงศ์กูล    ส้ม     อุดรธานี

12       เชษฐ์สุดา       สุขะมงคลสวัสดิ์  ส้ม     เยาวราช

13       ญาณภา        สุวจิตตานนท์   อิงฟ้า   งามวงศ์วาน

14       ญาณิศา        พุ่มพวง  ฟ้า     ศรีนครินทร์

15       ญาณิศา        วินิจฉัยกุล       แป้ง    เชียงใหม่

16       ณัฐพล จันทเขต         คอปเตอร์      อุบลราชธานี

17       ดวงหทัย       อิทธิผลิน        เฟิร์น   วงเวียนใหญ่

18       ทองมาลาศรี    ไชยโพธิ์         แซนดี้  เยาวราช

19       ธนบูรณ์        วิรวรางกูร       แจ็ค    วงเวียนใหญ่

20       ธนภร  กมลวัทน์        มีมี่จัง   สยาม

21       ธนภัทร สินสร้างบุญ     คิม     นครราชสีมา

22       ธนัญชนก       วิวัฒน์สมวงศ์    กอล์ฟ  สยาม

23       ธัญญารัตน์     ทองแกมแก้ว     ธัญญ่า  พิษณุโลก

24       ธันฐภรณ์      ตัญจพัฒน์กุล    เมย์    นครสวรรค์

25       ธันย์ชนก       โกสียอัมพร      การ์ฟิลด์       วงเวียนใหญ่

26       นฤพนธ์        ศรีเชื้อ   ปาล์ม   สุราษฎ์ธานี

27       นันทัชพร       ชินวร   พิม     เชียงใหม่

28       นุชนภางค์      พวงชน  เฟื่อ    สกลนคร

29      ปรายฟ้า        ขันธหิรัญ        ฟ้า     สยาม

30       ปัณณพร       ชูพิทักษ์ธรรม    ออแอ   หาดใหญ่

31       ปาลพีระ        คำเงิน   ฟัง     ลำปาง

32       ปุณฑริก       สุดสัตย์  เรน    ศรีนครินทร์

33       พงศ์ปณต      พรหมสุวรรณ์   ปณต   พิษณุโลก

34       พศิกา  เชื้อสะอาด       แข      เชียงใหม่

35       พัสกร  อิงคสันตติกุล   มิกซ์    เชียงใหม่

36       พิชญา  ถนอมวรสิน     ณีนญ่า         เยาวราช

37       พิมพ์ลภัส       จันทพัฒน์       ป่าน    สระบุรี

38       เพ็ญพิชชา      นำแสงวาณิช    แป้ง    ปินเกล้า

39      ภริตา  กนิษฐบุณยวินิจ         ใบบัว   สยาม

40       ภันฑิราพร     เรือนแก้ว        น้ำฝน  เชียงราย

41       ภาณุวิชญ์       ตุ้ยเจริญ         โอ๊ต    นครราชสีมา

42       ภูรินท์  ดีหลี     ภู       ปินเกล้า

43       วรินทร สายอาริน       ไอซ์    ปินเกล้า

44       ศุภกฤต เกียวประเสริฐ   โอ๊ค    สยาม

45       ศุภากร สุวรรณจันทร์   เวย์     เยาวราช

46       สิรวิชญ์ อรุณพูลทรัพย์   กอล์ฟ  บางกะปิ

47       อติกานต์       บูรณนันทการ   มิ้น     วงเวียนใหญ่

48       อธิษฐาน       บุญเติม  คิตตี้   สกลนคร

49      อนัญญา        กลิ่นหอม        อีฟ     นครสวรรค์

50       อิศราภรณ์     ตั้งตุลาธาร      เจนนี่   บางกะปิ

                                     

            เหรียญเงินไทย+เหรียญทองแดงสังคม                       

ลำดับ        ชื่อ    นามสกุล     ชื่อเล่น        สาขา

1         กนกวรรณ     สายทอง         เมลี่    อุบลราชธานี

2        กันตรัตน์       เอียดเจริญ      น้ำ     สยาม

3        กุลปรียา        นามบุรี  เฟิร์น   อุดรธานี

4        ขวัญชนก       ใจเสมอ  ขวัญ    เยาวราช

5        ฆนัท   ยอดสกุลทิพย์   เชน    สามเสน

6        จิรภัทร รัตนวงศ์สวัสดิ์   โฟลก  เยาวราช

7        ชญานิศ พัฒนพงษ์       เบลล์   วงเวียนใหญ่

8        ฐิติพัชร มีสวัสดิ์  หนุน   ชลบุรี

9        ณัฎฐญาดา     ไพริน   อัยนา  นครศรีธรรมราช

10       ณัฐชา  ศิริอาภานนท์    นัท     ปินเกล้า

11        ณัฐณิชา       สุดสวาท        แตงกวา        สยาม

12       ณัฐพร ยามรัมย์         ไอซ์    สุราษฎ์ธานี

13       ณิชกานต์      ตันวาณิชกุล     แทนแทน       สกลนคร

14       ณิชา   กุลสิริพิพัฒน์    ณิชา   สยาม

15       ทินภัทร        น้อยศรี  ออย    ศรีนครินทร์

16       ธนภร  หินสูงเนิน       เนย    เยาวราช

17       ธนัญกาญจน์    อักษรวงศ์       ใบตอง         นครศรีธรรมราช

18       นภัสวรรณ     คำเกิด   แพร    สระบุรี

19       นันทชพร       ถาพรพาสี       ผ้าไหม  สยาม

20       นายสหัสวัต    สุขโชติ  แมน    ลำปาง

21       บุษย์สุรางค์     วงศาโรจน์       เเพรว  ราชบุรี

22       ปริญญา ศักดาพิสุทธิ์     แบม    ราชบุรี

23       ปาลิตา จันทโชติกุล     ซี       งามวงศ์วาน

24       ปุณยวีร์        ช่อผกา  ปรายฟ้า        หาดใหญ่

25       พรนวพรรษ    อัศวกุลกำเนิด   แจน    วงเวียนใหญ่

26       พรไพลิน       วัฒนโรจนาพร  เบนซ์   สยาม

27       พราว   พูลพานิชอุปถัมป์         วิว      ขอนแก่น

28       พัชราพร        ล่อสุวรรณ      พิ้งค์    รังสิต

29      พิศลยา ศรีขจรเกียรติ    ไหม    อุดรธานี

30       ภิญญดา        กิตติสารพงษ์    ภิญ     สยาม

31       ภูริณัฐ มหารัตน์สกุล    ข้าวกล้อง       รังสิต

32       รวิพร  ไชยมนัส         ลีลี่     ศรีนครินทร์

33       ราชาวลี        พาเทีย  ไอซ์    อุดรธานี

34       วงศกร หวานแก้ว       ฟาม    สุราษฎ์ธานี

35       ศศิกานต์       แสนบุราณ      เอิร์น   สระบุรี

36       สุธิณี   เลิศธนาภรณ์    ออม    เยาวราช

37       อภิญญา        ฮวบประเสริฐ    ลูกพีช  สามเสน

                                     

                  เหรียญทองแดงไทย                         

ลำดับ        ชื่อ    นามสกุล     ชื่อเล่น สาขา

1         กนกวรรณ     กิมตัังสกุล       เบนซ์   อุดรธานี

2        กรชนก ใบแสด  อ๊อฟ   เชียงใหม่

3        กษิดิ์ญาดา      นิรัติศัยวรกุล    แบลล์  สยาม

4        กัญญ์วรา       ทองอินศรี       ชะพลู   รังสิต

5        กัญญาวีร์       พรหมมินทร์     กัญ     ชลบุรี

6        จิตตินาถ       ใหม่ศรี  ดา      เชียงใหม่

7        ชวัลลักษณ์     ไตรรัตน์        เอิร์น   อุบลราชธานี

8        ชุติภา  จตุจินดา        ชุ       วงเวียนใหญ่

9        ณัฐญา อ่านคำเพ็ชร     สายป่าน        สยาม

10       ธนภร  เจริญบุญชู       ดิว     เยาวราช

11        ธนวัฒน์        รอตรักษา       เบนซ์   เชียงใหม่

12       ธัญกัลย์        เลิศสัฒนนนท์   มายด์นู๋         สามเสน

13       นภัสสร วงศ์รจิต         แพรว   งามวงศ์วาน

14       นิธิศ   เฟื่องประเสริฐ   ตุ๊ต๊ะ    ขอนแก่น

15       ปัณฑารีย์      ตันพิชัย         ป่าน    สยาม

16       ปุณยวีร์        ทรัพย์พล        บีม     รังสิต

17       ภัคพงษ์ เรามานะชัย     วิ้นซ์    ปินเกล้า

18       เมขลา  สุวรรณมณี     ฟ้า     สยาม

19       ระริน   แซ่เล้า   ปลายข้าว       เยาวราช

20       รุจิภาส์ ศรีสุริยาพัฒน์กุล        ฝ้าย    เยาวราช

21       สาริสา สัมพันธ์ศิริกุล   แนน    สยาม

22       สุดารัตน์       ศิริรัตน์  เนส    หาดใหญ่

23       หัสนียา หลานสัน        ยา      สยาม

24       หาญชัย ลิ้มสุวรรณ      นานา   อุดรธานี

25       อธิศนันทน์     ตั้งชัยศักดิ์       บูม     สยาม

26       ศศินี   ชูเชวงวงศ์       ซิน     สยาม

                                     

            เหรียญทองแดงไทย+เหรียญเงินสังคม     

                    

ลำดับ        ชื่อ    นามสกุล     ชื่อเล่น        สาขา

1         กุลธิดา วงศ์อกนิษฐ์     หญิง    วงเวียนใหญ่

2        ภัครดา หลิ่วโรจน์ทรัพย์         เนเน่   เยาวราช

3        วรรณกร       เชิงเชาว์ศิลป์     เฟิร์น   สยาม

4        วรรณวิสา      แตงนิล  ต้นหลิว         ขอนแก่น

5        ศวิตา  เปี่ยมทองคำ     เอ๋ย    สามเสน

6        อมรพรรณ     จันทรแสน       เฟย์    นครราชสีมา

                                     

 

 

                  เหรียญทองแดงไทย+เหรียญทองแดงสังคม                          

ลำดับ        ชื่อ    นามสกุล     ชื่อเล่น        สาขา

1         กริณฑา        เหล่ามรกต      ป้านชา  สยาม

2        กัณฐมณี       เตชภณธนาวรัตน์       ใบพลู  ปินเกล้า

3        ฐิตาภรณ์       จันทร์มณี       บีม     หาดใหญ่

4        ณัฐธิดา        หอมใจ  แบมแบม        วงเวียนใหญ่

5        ณัฐรัตน์        พลายน้อย       มุก     ปินเกล้า

6        ดาววรินทร์     กิจการศุภฤกษ์   ซีน     สยาม

7        ปกรณ์ จุมนอก  ปั้น     ขอนแก่น

8        ปัณณพร       เทพษร  พลอยปัณ      หาดใหญ่

9        พัชรวรรณ     ห่ำเจริญ         ทราย   วงเวียนใหญ่

10       วสมน  ธีรรัชต์กาญจน์  มอส    วงเวียนใหญ่

11        อัญชิสา แสงประสิทธิ์     ฟา     วงเวียนใหญ่

                                     

                        เหรียญเงินสังคม                     

ลำดับ        ชื่อ    นามสกุล     ชื่อเล่น        สาขา

1         ธัญชนก        ภู่ไพบูลย์        โมบาย  ปินเกล้า

2        พงศ์พล ทับทอง  ปอม    ชลบุรี

3        อริสา   จุฑาเวฬุ         ริสา    สยาม

                                     

                                    

                        เหรียญทองแดงสังคม                      

ลำดับ        ชื่อ    นามสกุล     ชื่อเล่น        สาขา

1         ร่มธรรม        ไทยทัตกุล       หงส์ญ  วงเวียนใหญ่

2        สมาทาน       ทองวัฒนะนันท์  สมา    เยาวราช

 

 

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×