คอร์สเตรียมสอบก.พ. เตรียมสอบราชการ
 16 มิถุนายน 2565 16:47:09

ประกาศกำหนดการสอบสำนักงาน ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) 2565
กรอกใบสมัคร และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน: วันที่ 10 พ.ค. 65 เวลา 08.30 น. หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ: วันที่ 14 มิ.ย. 65
อัปโหลด (UPLOAD) รูปถ่าย: วันที่ 14 – 30 มิ.ย. 65
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ: วันที่ 17 มิ.ย. 65
วันสอบ ก.พ. : วันที่ 2 - 27 ก.ค. 65
พิมพ์หนังสือรับรอง : วันที่ 9 ก.ย. 65  ประกาศกำหนดการสอบสำนักงาน ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป (แบบPaper) 2565
กรอกใบสมัคร และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน : วันที่ 21 มิ.ย. - 11ก.ค. 65 เวลา 08.30 น. หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
ชำระเงินค่าธรรมเนียบสอบ : วันที่ 21 มิ.ย. - 12 ก.ค. 65 เวลา 00.01 - 22.00 น.  ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัคร
อัปโหลด (UPLOAD) รูปถ่าย : วันที่ 18 ก.ค. – 30 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ : วันที่ 15 ส.ค. 65
ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ : วันที่ 18 ต.ค. 65
วันสอบ : วันที่ 20 พ.ย. 65
วันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน : วันที่ 20 ม.ค. 65
พิมพ์หนังสือรับรอง : วันที่ 27 ม.ค. 66

 

เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. : https://job3.ocsc.go.th/OCSRegisterWeb/enrollhome


คอร์ส ก.พ.ต้องสอบอะไรบ้าง

ตามหลักเกณฑ์ใหม่ วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ที่ควรได้ดูก่อนไปสอบ
1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์

     - การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ
     - การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
     - การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมิน ความพอเพียงของข้อมูล

2. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

3. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบทแสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

เกณฑ์ผ่านระดับ ปวช. ปวท/ปวส/อนุปริญญาและปริญญาตรี

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ต้องได้

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์

100

60

2. วิชาภาษาอังกฤษ

50

25

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

50

30


เกณฑ์ผ่านระดับ ปริญญาโท

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ต้องได้

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในการคิดวิเคราะห์

100

65

2. วิชาภาษาอังกฤษ

50

25

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

50

30


คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. ออนไลน์


คอร์ส ก.พ. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย) 
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
สอนโดย อ.ปิง 
สมัครเรียน : https://www.davance.com/Course/detail/93/4420013คอร์ส ก.พ. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (เชาวน์) 
การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (คำนวณ)
สอนโดย หมอเจ
สมัครเรียน : https://www.davance.com/Course/detail/94/4420013คอร์ส ก.พ. ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบข้าราชการ
สอนโดย พี่ลูกกอล์ฟ 

สมัครเรียน : https://shorturl.asia/2Euxeโปรโมชั่น
คอร์สเตรียมสอบ ก.พ. รวม 3 วิชา
สมัครเรียน : https://www.davance.com/Course/detail/95/4420013

 

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×