TGAT/TPAT A-Level
 15 กุมภาพันธ์ 2565 15:08:48

TGAT TPAT คืออะไร

คือ ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย รูปแบบใหม่ จากทาง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อลดความซ้ำซ้อนของวิชาที่ใช้สอบในแต่ละสนาม และเน้นนำความรู้มาประยุกต์ใช้ไม่ท่องจำ

เริ่มใช้ ใน TCAS66


TGAT
 แบ่งเป็น 3 พาร์ท คะแนนเต็ม 300 คะแนน
 1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)
 2. การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking)
 3. สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies)
     - การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
     - การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
     - การบริหารจัดการอารมณ์
     - การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม

TPAT แบ่งเป็น 5 วิชา คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 1. ความถนัดทางแพทยศาสตร์
 2. ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 3. ความถนัดทางวิชาชีพครู
 4. ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 5. ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์


กำหนดการสอบ

TGAT

สอบเดือนธันวาคม 2565
วันสอบ เสาร์ที่ 10 ธ.ค. 65

ใช้ในรอบ Portfolio, Quota, Admission

TPAT

สอบเดือนธันวาคม 2565

วันสอบ 11 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 65

ใช้ในรอบ Portfolio, Quota, Admission

Advance Knowledge (วิชาสามัญ)

สอบเดือนมีนาคม 2566

ใช้ในรอบ Quota, Admission

ขอบเขตเนื้อหา

มาจากหลักสูตรชั้น ม.4 - ม.6 (ไม่เกินหลักสูตร) เน้นการคิด วิเคราะห์ และนำไปใช้งาน

ผลคะแนน  TGAT TPAT และวิชาสามัญ ทุกวิชาจะมีอายุ 1 ปีเท่านั้น

รูปแบบการสอบ

สอบบนคอมพิวเตอร์ ในสนามที่จัดไว้ให้ ซึ่งจะมีศูนย์สอบหลายแห่ง อาจจะเป็นมหาวิทยาลัย โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีคอมพิวเตอร์รองรับ

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ Blueprint

คอร์สแนะนำเตรียมตัวสอบ TGAT


คอร์ส TGAT3 93 สมรรถนะการทำงานในอนาคต 
  


คอร์ส TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล 
  


คอร์ส แพ็กคู่ TGAT สมรรถนะการทำงานในอนาคต +  การคิดอย่างมีเหตุผล 

   


คอร์ส INTENSIVE TGAT สมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผล ปูพื้นฐานความสามารถทางตัวเลข มิติสัมพันธ์ 

   

คอร์ส แพ็กคู่ TGAT สมรรถนะการทำงานในอนาคต + INTENSIVE TGAT สมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผล ปูพื้นฐานความสามารถทางตัวเลข มิติสัมพันธ์ 

   

A-Level คะแนนเต็ม 100 คะแนน

มีการปรับวิชาสามัญเดิม ให้เป็นวิชาสามัญ ที่เน้นการนำความรู้ไปใช้งาน (Applied Knowledge) โดยจะมีทั้งหมด 9 วิชาหลักๆ ได้แก่
 1. คณิตศาสตร์ประยุกต์

          - คณิตศาสตร์พื้นฐาน

          - คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

              * เลือกสอบเฉพาะพื้นฐาน หรือสอบทั้งสองรูปแบบก็ได้*
 2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 3. ฟิสิกส์
 4. เคมี
 5. ชีววิทยา
 6. ภาษาไทย
 7. สังคมศึกษา
 8. ภาษาอังกฤษ
 9. ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี เกาหลี)

A-Level ไทยสังคมสอบอะไรบ้าง
โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ Blueprint

ภาษาไทย     
สังคมศึกษา  

คอร์สแนะนำเตรียมสอบ A-Level
- ภาษาไทย A-level สอบ 18 มี.ค. 66
- สังคม A-level  สอบ 18 มี.ค. 66
   
Step 1 : พ.ค. - พ.ย. สมัครเรียนคอร์ส INTENSIVE สรุปเนื้อหาไทย+สังคม ม.4,ม.5,ม.6

        

           มีให้เลือกเรียน 3 ระบบ
            - รอบสอนสดมี 2 ช่วง ปิดเทอมSUMMER มี.ค. , เปิดเทอม1 พ.ค.  สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนรอบสด (รับจำนวนจำกัด)
            - ระบบ DVD   สมัครเรียนระบบDVD ติดต่อสอบถามสาขาที่ต้องการเรียนได้เลยค่ะ
            - ระบบ PC มีให้เลือกเรียนได้ทั้งปี แนะนำให้เรียนตั้งแต่ ม.5 ค่ะ
สมัครเรียนระบบ PC     

  
 Step 2 : ต.ค. - มี.ค. เรียนคอร์ส TURBO ตะลุยโจทย์ ไทย+สังคม ม.ปลาย

    

           มีให้เลือกเรียน 4 ระบบ
            - รอบสอนสดเดือนตุลาคมของทุกปี  สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนรอบสด (รับจำนวนจำกัด และเต็มไวมากค่ะ)
            - ระบบ DVD
            - ระบบ PC มีให้เลือกเรียนได้ทั้งปี สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนล่วงหน้า
            - ระบบ PC PLUS เรียนได้ที่สาขาดาว้องก์ และที่บ้าน ผ่านคอมพิวเตอร์ มือถือ ไอแพด

สมัครเรียนระบบ PC    

สมัครเรียนระบบ PC PLUS เริ่มเรียนได้ตุลาคม 2565 ติดตามรายละเอียดเร็วๆนี้ค่ะ 

  Step 3 : ม.ค. - มี.ค. เรียนคอร์ส SHORTCUT  สรุปประเด็นร้อนในข้อสอบไทย-สังคมA-Level 2566 
          มีให้เลือกเรียน 2 ระบบ
          - รอบสอนสดเดือนมกราคมของทุกปี  สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนรอบสด (รับจำนวนจำกัด และเต็มไวมากค่ะ)
          - ระบบ PC PLUS เรียนได้ที่สาขาดาว้องก์ และที่บ้าน ผ่านคอมพิวเตอร์ มือถือ ไอแพด

       


- ภาษาบาลี A-level สอบ 20 มี.ค. 66
  โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ  Blueprint

 
Step 1 : สมัครเรียนคอร์สINTENSIVE PALIBHASA เนื้อหาวิชาภาษาบาลีทั้งหมด           มีให้เลือกเรียน 2 ระบบ
            - รอบสอนสดเดือนตุลาคมของทุกปี สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนรอบสด
            - ระบบ PC มีให้เลือกเรียนได้ทั้งปี สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนล่วงหน้า
 สมัครเรียนระบบ PC    

     
   
Step 2 : สมัครเรียนคอร์สTURBO PALIBHASA โดยฝึกวิเคราะห์ทำโจทย์ภาษาบาลี          มีให้เลือกเรียน 2 ระบบ
            - รอบสอนสดเดือนตุลาคมของทุกปี สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนรอบสด
            - ระบบ PC มีให้เลือกเรียนได้ทั้งปี สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนล่วงหน้า
 
สมัครเรียนระบบ PC  

   

วิชาเคมี A-level  สอบ 19 มี.ค. 66
โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ  Blueprint
      Step 1 : คอร์ส Entrance 
     เป็นคอร์สที่ทบทวนเนื้อหา ม.4 - ม.6 ทั้งหมด พร้อมทำข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบเข้ามหาลัย ย้อนหลังกว่า 10 พ.ศ.
           - ระบบ PC     
     
     Step 2 : คอร์ส ตะลุยโจทย์เคมีสามัญ (A-level
           - ระบบ PC      

       
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×