รายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล Onet และ 9 วิชาสามัญ 2563
 30 กรกฎาคม 2563 18:02:19

ข้อควรทราบ :

   

1.น้องๆ สามารถมารับเหรียญรางวัล ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

  ให้ติดต่อรับรางวัลได้ที่ดาว้องก์ทุกสาขาที่น้องสะดวก (หมดเขตรับเหรียญรางวัล 31 ธ.ค. 63)

2. นำบัตรดาว้องก์ หรือ บัตรประชาชน มาขอรับเหรียญรางวัล

       

กลุ่ม โล่ วิชาภาษาไทย - วิชาสังคม

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

1

กมลภพ พัทยากร

จอห์นนี่

เซนต์คาเบรียล   รับที่งานแล้ว

2

กัญญาณัฐ วงศ์วิเศษกิจ

เมย์

เตรียมอุดมศึกษา  รับที่งานแล้ว

3

กันต์นที หาญกิจรุ่ง

กันต์

เตรียมอุดมศึกษา รับที่งานแล้ว

4

กานต์รวี เวียงถานะ

โมบาย

ธิดานุเคราะห์

5

ครองขวัญ เจริญศิลป์

กิ๊ฟ

นครสวรรค์

6

ชัยภัทร เสริญสุขสัมฤทธิ์

ภูมิ

เตรียมอุดมศึกษา  รับที่งานแล้ว

7

ญาดา วงษ์แสงจันทร์

แก้วน้ำ

เตรียมอุดมศึกษา   รับที่งานแล้ว

8

ฐิติรัตน์ หู

แฟง

เตรียมอุดมศึกษา

9

ณัฐพล มนต์ชัยธนกุล

ไบรท์

เตรียมอุดมศึกษา  รับที่งานแล้ว

10

ณิชาพัชร  ฉกะนันท์

ไผ่หลิว

เบ็ญจะมะมหาราช รับที่งานแล้ว

11

ถิรวัฒน์ อำนาจมโนธรรม

ปิง

สาธิต มศว.ปทุมวัน

12

ธนภัทร จงเจริญสันติ

ไมค์กี้

มหิดลวิทยานุสรณ์  รับที่งานแล้ว

13

ธัญชนก หิญชีระนันทน์

มะลิ

เตรียมอุดมศึกษา  รับที่งานแล้ว

14

ธัญญกร ดวงงาม

ปัน

หาดใหญ่วิทยาลัย  รับที่งานแล้ว

15

ธาราดา ชูจันทร์

เซม

เบญจมราชาลัย   รับที่งานแล้ว

16

นนท์ นัครา

นนท์

สุราษฎร์ธานี

17

นภัสวรรณ รวมทรัพย์

นภัส

สตรีวิทยา     รับที่งานแล้ว

18

นิชนันท์ โชติกวี

ครีม

ขอนแก่นวิทยายน

19

บรรพต มามิ่ง

ดอย

บุญวาทย์วิทยาลัย  รับที่งานแล้ว

20

บุณยาพร เกตุสุมา

มิ้น

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รับที่งานแล้ว

21

ปทิตตา นนทดิษฐ

บี

สามเสนวิทยาลัย

22

ปภาวี เจียรเกียรติ

มายด์

เตรียมอุดมศึกษา  รับที่งานแล้ว

23

ปัญภรณ์ ศักดิ์ศรีสกุลชัย

เกรซ

เตรียมอุดมศึกษา  รับที่งานแล้ว

24

ปาณิสรา  ลิ่มวานิชรัตน์

จินน่า

เตรียมอุดมศึกษา  รับที่งานแล้ว

25

ปุญญานิวัตติ์ เตรียมอมรวุฒิ

จินนี่

เตรียมอุดมศึกษา  รับที่งานแล้ว

26

พรชิตา แจงทอง

พิม

เฉลิมขวัญสตรี     รับที่งานแล้ว

27

พัชรีย์ เชาวน์ธนสิทธิ์

พลอย

เตรียมอุดมศึกษา รับที่งานแล้ว

28

พิชชาภา รุ่งอารยะ

อะตอม

เตรียมอุดมศึกษา

29

พิชญา ศรีจอมขวัญ

พีช

นครสวรรค์       รับที่งานแล้ว

30

ภาคภูมิ ธรรมปาโล

ภาคภูมิ

เตรียมอุดมศึกษา

31

ภาวิช พิทักษ์กิจนุกูร

จ๊อบ

เตรียมอุดมศึกษา  รับที่งานแล้ว

32

มังกร สีมาเสถียร

เกมส์

เตรียมอุดมศึกษา  รับที่งานแล้ว

33

รุจิภาส วัดโคก

ภูมิ

เตรียมอุดม

34

วงศ์ศุลี บุญแสวง

เอื้อ

เตรียมอุดมศึกษา

35

วรางคณา อุ่นเรือน

ใหม่

สตรีวิทยา     รับที่งานแล้ว

36

วรินญา ลู่โรจน์เรือง

หญิง

มหิดลวิทยานุสรณ์

37

วิชญาดา เลิศเพียรธรรม

พลุ

เตรียมอุดมศึกษา

38

วิทยา โอซากิ

ยูเม

เตรียมอุดมศึกษา

39

วิวรรธน์ ปุณหะกิจ

บอส

เตรียมอุดมศึกษา รับที่งานแล้ว

40

ศิรดา ตั๋นเจริญ

นิ๋ง

ธิดานุเคราะห์

41

ศิริลดา อัสนี

เฟิร์น

สตรีวิทยา     รับที่งานแล้ว

42

สิรภัทร เจษฎาพรชัย

กู๊ด

สวนกุหลาบวิทยาลัย รับที่งานแล้ว

43

โสภประภา  ธรรมรัตนกุล

ไหม

เตรียมอุดมศึกษา

44

หทัยชนก รุ่งเรืองเศรษฐ์

ใบหม่อน

เตรียมอุดมศึกษา รับที่งานแล้ว

45

อมรรัตน์ ไชยฉัตรเชาวกุล

มีมี่

เตรียมอุดมศึกษา รับที่งานแล้ว

 

 

 

 

กลุ่มโล่ บาลี ภาษา

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

1

กฤษาณภัค ผลอ่อน

ปาย

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ รับที่งานแล้ว

2

กรกมล หมวดสันเทียะ

อุ๊กอิ๊ก

นางรอง     รับที่งานแล้ว

3

กฤตพล อินอ่อน

ไผ่

นครสวรรค์ รับที่งานแล้ว

4

แก้วโกมล ทิพย์มงคล

แก้ว

เกียรติคุณวิทยา   รับที่งานแล้ว

5

ชรินทิพย์ ลิ่มอรุณ

ตาต้า

สภาราชินีตรัง

6

ธัญพิชชา ธัญญาวินิชกุล

ฟ้า

เตรียมอุดมศึกษา  รับที่งานแล้ว

7

ปิยธิดา สุขะปานนท์

อุ้ม

บุรีรัมย์พิทยาคม

8

พรรษกร ยังกำแหง

ภีม

ศรียาภัย

9

ยอดธิดา พุดคง

ครีม

หาดใหญ่วิทยาลัย  รับที่งานแล้ว

10

รุจิเรขา ศิริสุนทรินท์

จ๋า

ชลราษฎรอำรุง

11

ศรัณย์ภัทร หีตช่วย

เฟิสท์

หาดใหญ่วิทยาลัย  รับที่งานแล้ว

12

อริชานา จักรแต๋

นาน่า

สตรีวิทยา ๒     รับที่งานแล้ว

       

กลุ่มเหรียญทองไทย-ทองสังคม

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

1

กตพร เหล่ารักพงษ์

เอิน

เตรียมอุดมศึกษา

2

กมลพักตร์ จินตนา

นานา

เตรียมอุดมศึกษา

3

เขมชาติ มั่นคง

ปักเป้า

เบ็ญจะมะมหาราช

4

ชญาณี ธนศักดิ์เจริญ

ไหม

อัสสัมชัญคอนแวนต์

5

เชาวนนท์ รักษ์ชูชีพ

ป้อง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

6

ณัฐนรี โพธิ์งาม

ตอง

โยธินบูรณะ      รับที่งานแล้ว

7

ณัฐวรา กิจธรรมรัตน์

หว่าหวา

มหิดลวิทยานุสรณ์

8

ณิชาพร วัฒนะโชติ

อิ่ม

สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯรับที่งานแล้ว

9

เทวิษฏ์ ภัทรวารินทร์

ภู

กำเนิดวิทย์

10

นิธิกร ชิดเชื้อ

วิน

เตรียมอุดมศึกษา  รับที่งานแล้ว

11

ปณิตา พิชิตหฤทัย

โบ

ราชินี

12

ปพนวิช พฤกษ์พระกานต์

บุ๊ค

เซนต์คาเบรียล

13

ปั้น โมลิพันธ์

ปั้น

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

14

ปีย์วรา ช่อมณี

ป่านแก้ว

ตอ.                         รับที่งานแล้ว

15

ปุญญานิวัตติ์ เตรียมอมรวุฒิ

จินนี่

เตรียมอุดมศึกษา

16

พิชชาอร สาลีโภชน์

เฟรช

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

17

พิมพกานต์ เอกเทวไพศาลวงศ์

ลี่

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

18

พิริยาภรณ์ กาลศิริศิลป์

ฟ้า

เตรียมอุดมศึกษา

19

มนภัทร จันทร์ทอง

ตะวัน

มหาวชิราวุธ             รับที่งานแล้ว

20

วทันยา ตั้งเจริญบำรุงสุข

น้ำหวาน

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

21

ศรัณย์พร จรดล

ไอซ์

มหิดลวิทยานุสรณ์

22

สุชนา ชนวิทยาสิทธิกุล

ไอซ์

ราชินีบน               รับที่งานแล้ว

23

อรอินทุ์ อุนทริจันทร์

ขนุน

เตรียมอุดมศึกษา

24

อังกิณัญญ์ เป็ดสุวรรณ

นนท์

สุราษฎร์ธานี

25

เอื้อการย์ สุวรรณสารกุล

เพลง

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

       

กลุ่มเหรียญทองไทย

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

1

กรกนก อนุกูลสิริพงศ์

เจเจ

สตรีวิทยา   รับที่งานแล้ว

2

กรกมล หมวดสันเทียะ

อุ๊กอิ๊ก

นางรอง

3

กฤษฏ์ บำรุงศรี

ภูมิ

นครสวรรค์   รับที่งานแล้ว

4

กิตติคุณ​ เกิดแก้ว

ป๊อป

เทพศิรินทร์   รับที่งานแล้ว

5

เกตุศิรดา ชูชัยมงคล

นิว

สระบุรีวิทยาคม

6

คมกริช ปรสันติสุข

ปราชญ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

7

จุฑารัตน์ รุ่งจิวารักษ์

ฝ้าย

บุรีรัมย์พิทยาคม   รับที่งานแล้ว

8

จุฬาลักษณ์ ดีเจริญวงษ์กุล

ฟ้า

ชลราษฎรอํารุง

9

ชญานิศ ศิวรานนท์

เฟิร์ส

ชลราษฎรอำรุง

10

ชลกร โคตน

เนม

ชลกันยานุกูล

11

ชัชญา ศิริโภค

มิง

ชลราษฎร์อำรุง

12

ณพงศ์ หอพิสุทธิสาร

สมาร์ท

พรหมานุสรณ์

13

ณัชชา อมรวิริยะ

ใบเตย

สาธิต มน

14

ดลพร  ธรรมการุณย์

มิ้ม

หอวัง

15

แทนไท ตั้งวนิชกุล

แทนไท

สุรธรรมพิทักษ์

16

ธนกร สุตะพาหะ

โตโต้

เตรียมอุดมศึกษา

17

ธนวรรณพงศ์ สระวาสี

ดาว

เตรียมอุดมศึกษา

18

ธนวัฒน์ ซอประเสริฐ

เจมส์

หอวัง

19

ธนิศร์  เจริญวัฒนวโรดม

เฟรม

เทพศิรินทร์   รับที่งานแล้ว

20

ธมนวรรณ เกษมชื่นยศ

พลอย

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

21

ธันย์ชนก วิเศษชาติ

ว่าน

หอวัง

22

ธาริณี ยังสบาย

มายด์

สตรีนนทบุรี   รับที่งานแล้ว

23

นนทพันธ์ โรจนหัสดินทร์

ไทม์

เตรียมอุดมศึกษา  รับที่งานแล้ว

24

นพพิชญ์   ชนเก่าน้อย

ยิ้ม

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

25

นัธทวัฒน์ อัจฉริยฉัตรา

เพชร

เตรียมอุดมศึกษา

26

นามตะวัน หมวดรอด

หมวย

อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

27

บุญสิกา กิตติศรีอนันต์

ฝ้าย

อุดรพิทยานุกูล

28

ประวีณมัย กิ่งอินทร์

ปราย

โยธินบูรณะ  รับที่งานแล้ว

29

ปราณปริยา ปานดำรงค์

ปาย

มอ.วิทยานุสรณ์

30

ปิยะรัตน์ ปิยะกานต์สกุล

พลอย

เบ็ญจะมะมหาราช  รับที่งานแล้ว

31

พรรณปพร หลักทองไชย

ใบเตย

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

32

พราวชมพู จิตรัตน์

พราว

วารีเชียงใหม่

33

พิมพ์นารา เตียวต๋อย

พิมพ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

34

พิมพ์ลภัส  อัสสานุพงศ์

พิมพ์

สาธิต มศว ประสานมิตร  รับที่งานแล้ว

35

แพรวา ทิมประเทือง

แพรวา

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

36

ภัทรลาภา คูณเศรษฐ์

ใบเตย

เตรียมอุดมศึกษา

37

ภูมิภูรี เลาห์ขจร

ภู

สวนกุหลาบวิทยาลัย รับที่งานแล้ว

38

เลทิเซีย อานน์ มาร์ติเน็ตตี

เลย์

ชลราษฎรอำรุง   รับที่งานแล้ว

39

วริศสมัตถ์ สมพงค์

เซฟ

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

 

 

 

 

กลุ่มเหรียญทองไทย

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

40

ศศิกานต์ อเนกสิทธิสิน

เจ็ม

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  รับที่งานแล้ว

41

ศุภกฤต เกียวประเสริฐ

โอ๊ค

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

42

สุพิชญา ธีระวิวัฒน์ชัย

พลอย

หาดใหญ่วิทยาลัย  รับที่งานแล้ว

43

สุรภา ศรีสุข

แพร

ราชวินิตบางแก้ว

44

สุวภัทร นิลหล้า

ป๊อปปี้

เบ็ญจะมะมหาราช

45

สุวภัทร โสภณดิเรกรัตน์

แพร

มาแตร์เดอีวิทยาลัย  รับที่งานแล้ว

46

สุวรรณประภา เวียงนนท์

โฟน

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับที่งานแล้ว

47

อภิชญา โพธิ์สิน

เบลล์

สามเสนวิทยาลัย

48

อิสริยา ทองนิรันดร์

เจน

สามเสนวิทยาลัย

 

 

 

 

กลุ่มเหรียญทองไทย+เงินสังคม

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

1

กมลนัทธ์ หวังอาษา

บัว

ราชินี

2

กานต์ บุญโชติ

หม่อน

หาดใหญ่วิทยาลัย

3

ขวัญสุริย์ มงคลตรีรัตน์

ขวัญ

สามเสนวิทยาลัย

4

จิณณากานต์ กิตติสหนิยม

เเจน

มหิดลวิทยานุสรณ์

5

จิรพัส บุญ​ชู​มณี​

เอฟซี

หาดใหญ่​วิทยา​ลัย

6

จีรติ ซอเซวี

อัยน่า

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

7

ฉันทะมน​  มาอิ่มใจ

ตาว

หอวัง

8

ชญาดา ขยายวงษ์

ปริม

สตรีวัดระฆัง  รับที่งานแล้ว

9

ชนัญชิดา ธารพุฒ

น้ำแข็ง

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี รับที่งานแล้ว

10

ชนากานต์  สุกระมณี

แป้ง

หาดใหญ่วิทยาลัย

11

ชัญญา เรืองอุไรฤกษ์

เคลียร์

สาธิต มศว ประสานมิตร(มัธยม)​รับที่งานแล้ว

12

ชาติสิริ เดชวิทยาพร

ปั๊บ

อัสสัมชัญ

13

ญาณิศา ชูติวงศ์

เอย

เตรียมอุดมศึกษา

14

ญาดา วุฒิฐานทวี

ใบเฟิร์น

เตรียมอุดมศึกษา  รับที่งานแล้ว

15

ณฐินี สินรัชตานันท์

มุก

เตรียมอุดมศึกษา

16

ณพวุฒิ ธงรัตนะ

ออ

เทพศิรินทร์   รับที่งานแล้ว

17

ณภัทร วิทยประพัฒน์

พลอย

บดินทรเดชา

18

ณัฐชนน เครียดธฤมาล

การ์ตูน

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

19

ณัฐลักษม์ วงษ์ศรีสังข์

ซิม

สาธิตศิลปากร    รับที่งานแล้ว

20

ณัฐวดี จันทรประทักษ์

กิ๊ก

ราชวินิตบางแก้ว

21

ธัญภาคย์ พลเสน

เอย

เตรียมอุดมศึกษา

22

ธิดารัตน์ อนุรักษ์วงศ์กุล

อ๋อม

หาดใหญ่วิทยาลัย  รับที่งานแล้ว

23

นภกมล ไทยถานันดร์

เดือนอ้าย

เบญจมราชูทิศราชบุรี

24

นรกมล ตรีตรง

เอื้อย

สตรีวิทยา

25

นวินดา ณ อุบล

เฟรช

หาดใหญ่วิทยาลัย

26

ปภาวรินท์ พลทามูล

ออม

นครสวรรค์

27

ปัญญ์

ปัน

สาธิตเกษตร

28

ปาณิตตา เจิ้ง

หว่าหวา

เตรียมอุดมศึกษา

29

ปารีณา ประกายรุ้งทอง

เอม

เตรียมอุดมศึกษา

30

ปิญชาน์  แก้วขำ

โบตั๋น

หาดใหญ่วิทยาลัย

31

ปิยธิดา ศรีรักษ์

เพียว

ยโสธรพิทยาคม

32

พาณิภัค ดลพิพัฒน์พงศ์

น้ำผึ้ง

ระยองวิทยาคม  รับที่งานแล้ว

33

พิชามญชุ์ เลิศพิชชาพงษ์

ตูน

สาธิ มศว. ปทุมวัน

34

ภัทรพร เอี่ยมศิริกิจ

ริน

มหิดลวิทยานุสรณ์

35

ภาวรินทร์ ม่วงสี

ฟ้า

เตรียมอุดมศึกษา

36

มนัสนันท์ เกตุใหญ่

อั้ม

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

37

รังสิมา เอื้อพิทักษ์สกุล

กุ้ยกี

พะเยาพิทยาคม

38

วริษฐา หวังวิบูลย์ชัย

เอิร์น

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์   รับที่งานแล้ว

 

 

 

 

กลุ่มเหรียญทองไทย+เงินสังคม

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

39

วิชิตา  พักชื่น

นินิว

สระบุรีวิทยาคม

40

ศศิกานต์ ธนวิภารัตน์

บับเบิ้ล

บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) รับที่งานแล้ว

41

ศศิน รายรัตน์

แพค

สวนกุหลาบวิทยาลัย

42

ศิรภัสสร ศรียาภัย

เยลลี่

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รับที่งานแล้ว

43

ศุภณัฐ หลักทอง

วินเซนต์

เบญจมราชรังสฤษฎิ์  รับที่งานแล้ว

44

สรวิชญ์ วรวิทย์ไพศาล

ปราชญ์

สามเสนวิทยาลัย

45

สหัสยา คอนหน่าย

ออย

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

46

สัณฑ์ แจ้งวัง

เกม

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

47

สาริณีย์ แก้วประดิษฐ์

แตงกวา

เตรียมอุดมศึกษา

48

สิดาพร ตั้งสุขสันต์

พริม

สตรีวิทยา    รับที่งานแล้ว

49

สุทัตตา ยิ้มพยัคฆ์

เอโกะ

สามเสนวิทยาลัย

50

สุปรณิช มานารัตน์

อิงค์

เตรียมอุดมศึกษา

51

เสาวณิตา สมัชชัย

อุ่น

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รับที่งานแล้ว

52

อริชานา จักรแต๋

นาน่า

รร.สตรีวิทยา ๒  รับที่งานแล้ว

53

อันดามัน ภู่วิจิตรวราภรณ์

เพิร์ล

เตรียมอุดมศึกษา

54

อัยรินทร์  ทิตธเนศวงศ์

วิว

เตรียมอุดมศึกษา

55

อารัตน์ แซ่โค้ว

เอิร์น

 

56

ไอศิกา พราหมเกษม

แบม

กรรณสูตศึกษาลัย

 

 

 

 

กลุ่มเหรียญทองไทย-ทองแดงสังคม

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

1

กุลธิดา พงศ์ภาณุกุล

เอม

นครสวรรค์  รับที่งานแล้ว

2

จินตาภา ภิงคารวัฒน์

ขนมจีน

สตรีวิทยา

3

ฉัตรลดา ทำสุนา

ออมเงิน

สงวนหญิง

4

ชญานิศ พิสุทธิ์พิทยากุล

เปาเปา

หาดใหญ่วิทยาลัย

5

ชลิตา สุวรรณสุข

หมิว

เบ็ญจะมะมหาราช

6

ชัชชลักษณ์ ขวัญกิจปัตติพร

แบม

บดินทรเดชา สิงห์  สิงหเสนี  รับที่งานแล้ว

7

ณัชชา มณีอินทร์

ใบบัว

สงวนหญิง

8

ดรัณภพ  รัตนสีนุรางกูร

เจเจ

พะเยาพิทยาคม

9

ทวีพร ฉิมพาลี

นิ้ง

สามเสนวิทยาลัย

10

ธนกร คชาธานี

ไอพ่น

เบ็ญจะมะมหาราช

11

ธนพร สมประดี

กะตอย

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

12

ธมนวรรณ  ตาวงค์

มายด์

เฉลิมขวัญสตรี

13

ธรัตรา ตระการศิลป์

เฟย์

เซนต์โยเซฟ บางนา

14

นภัสสร เพชรชะ

ฟ้า

หาดใหญ่วิทยาลัย

15

นันท์นภัส ทองสุข

แพร์

เตรียมอุดมศึกษา

16

นัยน์ปภรณ์ บำรุงวงศ์

ฝน

ราชินีบน   รับที่งานแล้ว

17

ปรณินทร์ ชัยชาญชีพ

ไพน์

เซนต์ดอมินิก

18

โปรดปราน จันแปงเงิน

เพทาย

นครสวรรค์    รับที่งานแล้ว

19

พชรพล ชูสุวรรณ

พอร์ช

สตรีวิทยา2  รับที่งานแล้ว

20

พณิชา บุญสนธิ

ไหม

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

21

พรปวีณ์ เจริญวานิชวีรกุล

แก้ม

ศึกษานารี    รับที่งานแล้ว

22

พิงคัมพร น้องการ

พิงค์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

23

พิชชา ภัทรกุล

พีช

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

24

พิมพ์ชนก  อุ่นปิง

โอปอ

สามัคคีวิทยาคม

25

ภัทรนิษฐ์ ขอพงศ์วิศิษฎ์

ปอ

ภูเก็ตวิทยาลัย

26

มงคลสิทธิ์ บุญมา

ป๊อบ

เตรียมอุดมศึกษา

27

มินตรา ศิริจรรยา

มิ้นท์

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

28

รัณธิดา นิกพงศ์

พิม

สาธิตเกษตรฯกพส.

29

ลลิตา ชวาลรัตน์

เบนซ์

สตรีวัดมหาพฤฒาราม

30

วรินท์ประภา ลิมป์ประเสริฐกุล

กานพลู

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

32

ศุภกรัณย์ ตั้งธงชัย

ไดม่อน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

33

เศรษฐศาสตร์ สีชุมภู

โฮม

พะเยาพิทยาคม

34

สรวิชญ์ โชติธรรม

เมฆ

ราชสีมาวิทยาลัย

35

สาธินี ลิมปิทีป

ขนุน

โยธินบูรณะ

36

สิราคำ ยิ้มอำนวย

สองแคว

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์  รับที่งานแล้ว

37

สุนิสา หนูพันธ์ขาว

นุ่น

สตรีภูเก็ต

38

หทัยภัทร์ รัตนไพบูลย์

เอิร์น

ถาวรานุกูล    รับที่งานแล้ว

39

อภิชญา สกุลดีมีเกียรติ

ป๊อป

อัสสัมชัญศึกษา   รับที่งานแล้ว

 

 

 

 

กลุ่มเหรียญทองสังคม - เงินไทย

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

1

เกียรติวุฒิ บุญหนุน

ต้น

ศรียาภัย  รับที่งานแล้ว

2

จิรสิน ถิ่นบาง

จิ

สาธิต มศว ประสานมิตร รับที่งานแล้ว

3

จิราพัชร ศิริธีราเจษฎ์

พริม

บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) รับที่งานแล้ว

4

จุฑามาศ ชาติดำ

อุ้ม

หาดใหญ่วิทยาลัย

5

ญาณินท์ บุตรยศ

นานา

เตรียมอุดม  รับที่งานแล้ว

6

ธีรภัทร ฉัตรกิจวานิช

แทค

เตรียมอุดมศึกษา

7

นิตินาถ สัจจพงษ์

พลอย

สามเสน

8

บัญญวัต อริยวงศ์

บีมบีม

เตรียมอุดมศึกษา

9

ศุภปัญญา เขมวราภรณ์

ลีโอ

มหิดลวิทยานุสรณ์  รับที่งานแล้ว

10

ภาพัชร รุ่งรัศมี

บูม

เตรียมอุดม

       

กลุ่มเหรียญทองสังคม-ทองแดงไทย

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

1

ภูริศ อุกฤษฎ์มโนรถ

เปตอง

พระหฤทัยนนทบุรี

2

ณิชา สกุลวงศ์ธนา

มิน

สามัคคีวิทยาคม

3

นัสมา ทองเจือ

นัสมา

ระยองวิทยาคม

       

กลุ่มเหรียญทองสังคม

1

ธนวินท์ บุญไธสง

เคน

เบ็ญจะมะมหาราช

       

 

กลุ่มเหรียญเงินไทย-เงินสังคม

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

1

กณิศ เม่นสุวรรณ์

โอม

นครสวรรค์

2

เกศกนก พุ่มแก้ว

ครีม

เบญจมราชูทิศ

3

ชนินาถ บุพโพดม

เม

เตรียมอุดมศึกษา

4

ชัญญา กมลเดชเดชา

แอ๊นท์

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

5

ชาลิสา วรรณอำไพ

โอปอล์

ระยองวิทยาคม

6

ซาเนีย กาขาว

ซาเนีย

อิสลามสันติชน

7

ญาณีรัตน์ มุตตามระ

นิวส์

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

8

ญาดา เอมศิริธนะนันต์

พิม

สตรีวิทยา

9

ฐิติรัตน์ เลิศเจริญธรรม

ตะวัน

เตรียมอุดมศึกษา

10

ณพวัฒน์ ธงรัตนะ

อิฐ

เทพศิรินทร์

11

ดรัลรัตน์ พงษ์พะกิจ

อิ๊งค์

ศึกษานารี

12

ทิชากร เทพสุต

ต้นเตย

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

13

แทนจันทร์ จันทร์ชูกลิ่น

กุ๊กไก่

วังไกลกังวล

14

ธนกฤต ตันรัตนากร

กิต

สามเสนวิทยาลัย

15

ธนพล กิจการ

เอิร์ธ

สามเสนวิทยาลัย

16

เธียร จารุพานิช

เธียร

แสงทองวิทยา

17

นคนลินี อรัญนารถ

 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

18

นรบดี โชโนะ

ทาโร่

มงฟอร์ตวิทยาลัย

19

นิภาพร แซ่จั้ง

ซิงซิง

หาดใหญ่วิทยาลัย

20

บัณฑิตา กวินวศิน

นุ่น

เตรียมอุดมศึกษา

21

ปรียาภรณ์ ดุภะสกุล

หมิว

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

22

ปิยธิดา สุขะปานนท์

อุ้ม

บุรีรัมย์พิทยาคม

23

พิมพ์ชนก  พิชัยกุล

แป้ง

จอมสุรางค์อุปถัมภ์

24

ยุวดี ตันติรจนาวงศ์

อาย

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

25

วริศร์ หิรัญญะวณิชย์

ริด

ศรีพฤฒา

26

ศศิภัส เหลืองกุลเดช

เวลล์

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

27

ศิรดา นนทเกษ

เดีย

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

28

ศิวัช สุขเกษมหทัย

กร

สามัคคีวิทยาคม

29

ศุภณัฐ คำแก้ว

พูม

สามัคคีวิทยาคม

30

สุปวีณ์ ฤกษ์ยินดี

ป่าน

ชลราษฎรอำรุง

31

สุวัฒนชัย เชื้อแถว

แป๊ก

วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมถ์ฯ

32

โสรยา กีรติเตชากร

ลูกแพร์

สาธิตจุฬา

33

อรณิชา ภัทรเลาหะ

ภัท

เตรียมอุดม

34

อังกิณัญญ์ เป็ดสุวรรณ

นนท์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

35

อาทิตย์ ริพล

ใหญ่

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

กลุ่มเหรียญเงินไทย-ทองแดงสังคม

       

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

1

ก่อโชค  สุวรรณเนตร

โอม

เบ็ญจะมะมหาราช

2

กัญญาวีร์ มานะชลวิทิต

นุ่น

อุตรดิตถ์

3

คณิน โฉมทอง

โอม

เซนต์คาเบรียล

4

จุฬารัตน์ พลมณี

กานต์

 

5

ชนกนันท์ นิลจันทร์

ปิ๊บ

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

6

ชาร์ลีน จินดาพล

ลีน

สุรศักดิ์มนตรี

7

ณัฐณิชา ธีระชัยนุกูล

ลูกหยี

เฉลิมขวัญสตรี

8

ณัฐณี ลีลาวรรณี

พลอย

สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

9

ณัฐนันท์ ตรรกวิจารณ์

เนย

ชลราษฎรอำรุง

10

ณัฐวดี ทองตื้อ

บิงโก

พระปฐมวิทยาลัย

11

ธรรมิตาว์ รัตนะสุภา

แอมมี่

มงฟอร์ตวิทยาลัย

12

ธิติสุดา สุวรรณวงศ์

บุ๋ม

กำแพงเพชรพิทยาคม

13

นภสร รักในศิล

น้ำมนต์

พิบูลวิทยาลัย

14

นุจรี สุริยา

เนล

สาธิต มช

15

เนตรชนก วงศ์หาริมาตย์

ชมพู่

แก่นนครวิทยาลัย

16

พิชญ์สินี อินทร์น้อย

เปรียว

สตรีวิทยา2

17

พิชยา นภาอัมพร

สอง

สตรีวิทยา 2

18

พิชามญชุ์ บุญเรือง

มิว

พระหฤทัยดอนเมือง

19

ภคพร ฟูกลิ่น

ดรีม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20

ภัทรานิษฐ์ วรกิจเจริญผล

ไน่ไนซ์

หอวัง

21

มิ่งพร ธนสารทวี

เหมย

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

22

รัญชิดา วิศิษฏ์ศักดาเดช

มิลัน

เบญจมราชูทิศ

23

ศุภลักษ์ เศรษฐสิโรตม์

เฟิร์สท

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

24

ไอลดา ศักดิ์เศรณี

ไอซ์โตะ

เตรียมอุดมศึกษา

 

กลุ่มเหรียญทองแดงไทย

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

1

กนกรักษ์    ศาลาลอย

มุก

ซางตาครู้สคอนแวนท์

2

คณพร ทัพสัมพันธ์

ปลา

สตรีวัดมหาพฤฒาราม ฯ

3

คณาธิป แก้วมณี

ต้นกล้ส

หาดใหญ่วิทยาลัย

4

จันทรรัตน์ จันทร์อนันต์

เรี่ยวจัง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

5

ณัฐฐินันท์ เชยแก้ว

บลู

เฉลิมขวัญสตรี

6

ณัฐวดี เรืองมะเริง

ข้าวฟ่าง

แก่งคอย

7

ณัฐวิภา ชีวัฒนารมย์

ฟอง

อัสสัมชัญสมุทรปราการ

8

นภัสสร​  อานันทนะสุวงศ์

ปลาย

สายปัญญา

9

บุรัสกร จันทศิริ

หนูปิน

หาดใหญ่วิทยาลัย

10

ปรียาพัชร ปัญญาธีระ

เลิฟ

ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

11

ปาณิสรา นิลชาติ

ใบเตย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

12

พชรพร กาษี

เกื้อ

เบ็ญจะมะมหาราช

13

ลภัสรินทร์ สมานไพศาล

โดนัท

สตรีวัดระฆัง

14

วธูสิริ ตติยวุฒิ

น้ำหอม

วัฒนาวิทยาลัย

15

วรรณรัตน์ วรรณทอง

เจนนี่

สกลราชวิทยานุกูล

16

วรางคณา ไชยมิ่ง

น้ำ

พระปฐมวิทยาลัย

17

ศรัญญา ก้านอินทร์

เดีย

สตรีสมุทรปราการ

18

ศุภกานต์ แสงอรุณ

เทอม

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

19

สาลิกา จีนหลี

ชมพู่

พระหฤทัยคอนแวนต์

20

สิรินทรา วัชระการุณกิจ

กิฟท์

เบญจมราชูทิศ

21

สุชาวดี แก้วประจุ

แพรว

เบญจมราชูทิศ

22

สุภัสสรา ศรีวรรณ

แทมมี่

มงฟอร์ตวิทยาลัย

23

อคิราภ์ บุญศิริ

คีย์

นครสวรรค์

 

กลุ่มเหรียญทองแดงสังคม

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

1

ณัฐนันท์ อินทรสาลี

มาร์ค

พระปฐมวิทยาลัย

2

พัชรนันท์ สุทธิจินตทิพย์

ฟ้อนด์

สาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

3

ภูริณัฐ  กุลเศรษฐ

ภู

บด2

 

กลุ่มเหรียญทองแดงไทย-เงินสังคม

       

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

1

จิรภัทร บัวแสงจันทร์

มาคคึ

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2

เจยวัฒน์ วิสุทธิชัยกิจ

เจเจ

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

3

ชลธิชา ณ น่าน

บิ้ว

สตรีศรีน่าน

4

พิมพ์สิริ พิรุณจินดา

ขวัญ

เขมะสิริอนุสสรณ์

 

กลุ่มเหรียญทองแดงไทย-ทองแดงสังคม

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

1

ณุทยา พรอนันต์รัตน์

ทาญ่า

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

2

ทิพย์จิรา เอี่ยมวิจารณ์

แป้ง

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

3

ธนันพัชร์ อาสน์สถิตย์

เตย

สารสาสน์พิทยา

4

ธัญวรัตน์ คำแหง

มายด์

สตรีทุ่งสง

5

นภัสสร  สุริยวงค์

บูมบีม

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

6

พรรณธร ทองวีระกุล

นีออน

ยอแซฟอุปถัมภ์

7

ภัทรภร เย็นท่าข้าม

บุ๊ค

ศึกษานารี

8

รัฐพร เพชรฤทธิ์

ซี

มงฟอร์ตวิทยาลัย

9

รัฐยุทธ เล่หชนะกูร

อะตอม

กรุงเทพคริสเตียน

10

ศรัยฉัตร ผ่องศรี

แก้ม

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

11

สิรชา  สุจิตคิดดี

ต้นปาล์ม

เทพศิรินทร์

 

กลุ่มเหรียญเหรียญเงินไทย

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

1

กมลลักษณ์ ยอดปทุม

พลอยฝน

รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

2

กรกมล จุละจาริตต์

เพชร

ราชินีบน

3

กฤตพร  กิ่วแก้ว

ปราย

สาธิตม.ราชภัฎสวนสุนนันทา

4

กฤษกร ตามี่

ไอซ์

สามัคคีวิทยาคม

5

กวิสรา ใสมรรคา

ขนุน

สามัคคีวิทยาคม

6

กันยกร ศรีสำรวล

ไอรีน

เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

7

กิตติพร อมรวิวัฒน์พงศ์

ตาว

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

8

จริฉัตร สีชนะกุล

อ้อน

นารีนุกูล

9

จิรัชยา  ขุนโชยรักษ์

แอ๊ม

สุราษฎร์พิทยา

10

ชนกานต์ สรรพลิขิต

แครอท

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11

ฐิตานันท์ เกษมมงคล

เลิฟ

สาธิตสวนสุนันทา

12

ณปภัช จีนหลี ชื่อเดิมที่สมัครเรียน สาลิกา จีนหลี

ชมพู่

พระหฤทัยคอนแวนต์

13

ณัฐธิดา กำเนิดคำ

แพ็ท

มารีย์วิทยา

14

ณัฐธิดา แสงวิจิตร

ผักกาด

อุตรดิตถ์

15

ณัฐรวี แสงเทียน

ณัฐ

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (บ้านเรียน)

16

ณิชาภัทร ใจเย็น

บีม

สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

17

ทองไท วิชิตจรูญ

ไท

สตรีวิทยา2

18

ธนภูมิ ชโลปกรณ์

นน

กรุงเทพคริสเตียน

19

ธนวรรณ พันธุมะโอภาส

ครีม

ชลราษฎรอำรุง

20

ธนัสพร ศรีเจริญวิจิตร

ชมพู่

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

21

ธัญจิรา ผึ่งผาย

ปอ

โยธินบูรณะ

22

นัทธพงศ์ วชิรภราดร

บอส

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ปทุมธานี

23

นันท์นภัส จันทรทิพาพงศ์

แซนด์

ชลราษฎรอำรุง

24

นันท์นภัสร์ โรจนเวทย์

เบบี้

หอวัง

25

บุญสิตา ฝักใฝ่พวก

ฟ้าใส

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

26

ปกป้อง เพ็ชรทองมา

ปกป้อง

เบญจมราชูทิศ

27

ปรีดิญาภรณ์ ปาณศรี

ออมสิน

เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

28

ปรียาภรณ์ ภวัตหิรัญโรจน์

จุ๊บ

สามัคคีวิทยาคม

29

ปัณณ์ พันธ์ชะนะ

ปันปัน

สุราษฎร์พิทยา

30

ปาณิสรา นิลชาติ

ใบเตย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

31

ปาณิสรา พงษ์ศรีกูร

พราวดิ์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

32

พรรณธิภา พรหมวิรัตน์

อุ๋ม

เบญจมราชูทิศ

33

พอเพียง พึ่งภพ

เอมี่

เบ็ญจะมะมหาราช

34

พิมพ์รดา จุโลทก

นิว

สามัคคีวิทยาคม

35

แพรพลอย กิจสวัสดิ์ไพศาล

เพลง

บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

36

ภคพร พ่วงสกุล

ออย

ศึกษานารี

37

ภารวี วิรุฬหกุล

บัว

อัสสัมชัญคอนแวนต์

38

ภูวิศ ลี

แบงค์

Wells international school

39

เมธาสิทธิ์ ทับทิม

ปุ่น

ชลราษฎรอำรุง

40

โยษิฏา เทพฉิม

ตะวัน

โพธิสารพิทยากร

41

วทัยพรรณ สันติประชา

นนนี่

สระบุรีวิทยาคม

42

วรสา อิทธิธานันท์

พลอย

สตรีวิทยา

43

วศิน วังตาล

แทน

กรุงเทพคริสเตียน

44

วันวิสา มีปิ่น

ฝ้าย

สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

45

ศรวณีย์ เกื้อเกตุ

ฟิล์ม

ชลราษฎรอำรุง

46

ศศิสรร เชาวน์ฤทธิ์

ดิว

อัสสัมชัญคอนแวนต์

47

ศุภนาถ เต็มรัตน์

ข้าวทิพย์

โพธิสารพิทยากร

48

สรรสร้าง สุวรรณะ

โจ๊ก

เทพศิรินทร์

49

หทัยชนก เกตุเพชร

เตย

ราชินีบน

50

อนัญญาลักษณ์ ทองประเสริฐ

พลอย

เบ็ญจะมะมหาราช

51

อภิชญา ปริสุทธิพุทธิญาณ

ปาย

ชลราษฎรอำรุง

52

อริศรา จรูญธรรม

อ้อน

สกลราชวิทยานุกูล

53

อาทิตยา กูลวงค์

แพร

สามัคคีวิทยาคม

54

ณิชาภัทร ทิมทอง

อิงอิง

ระยองวิทยาคม

       

 

กลุ่มเหรียญเงินสังคม

1

กฤษาณภัค ผลอ่อน

ปาย

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

2

ณัฏฐณิชา สุขแช่ม

ข้าวโพด

รร.นครสวรรค์

3

สุวิชาญ โพธิ์อิน

เบสท์

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

       
       
loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×