รายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการส่งคะแนน GAT 2562
 09 กรกฎาคม 2562 12:59:01

ข้อควรทราบ :

- น้องๆ สามารถมารับเหรียญรางวัล ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  เป็นต้นไป ให้ติดต่อรับรางวัลได้ที่ดาว้องก์ทุกสาขาที่น้องสะดวก (หมดเขตรับเหรียญรางวัล 31 ธ.ค. 62)

- นำบัตรดาว้องก์ หรือ บัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันรับของรางวัล 

 

ลำดับ               ชื่อ -นามสกุล                                            สาขา                    โรงเรียน                                

1               แสตมป์   ชนกชนม์    ภาคีพันธุ์                       สามเสน                 สวนกุหลาบวิทยาลัย                

2               กัน          ศักดิพัฒน์   ศรีวรรณ                       รังสิต                     ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง       

3               ท๊อป       วศิษฏ์         บุญทองแก้ว                  สยาม                     อำมาตย์พานิชนุกูล                   

4               พลอย     พลอยจิรา   ศรีวรพงษ์                     วงเวียนใหญ่            สมุทรสาครวิทยาลัย                 

5               สตางค์   วิมลวรรณ     สมศรี                           ขอนแก่น                เลยพิทยาคม                            

6               อุ๋งอิ๋ง      ธันยมัย         มุกดา                           ขอนแก่น                กัลยาณวัตร                              

7               บลู         ฐิตาภรณ์       ตันติวันรัตน์                 วงเวียนใหญ่            สตรีวิทยา                                

8               เนย        ทิชากร          พระสุรัตน์                    เยาวราช               พระหฤทัยคอนแวนต์                

9               เป้           นงนภัส         ไกรวาส                        ชลบุรี                   ชลกันยานุกูล                            

10            นิว          นพมาศ          ดำรงธนานุรักษ์            หาดใหญ่               หาดใหญ่วิทยาลัย                     

11            ติ๊ก          กนกพล          อุไรพันธ์                       เยาวราช               ตะพานหิน                              

12            มะปราง   อดิภา              ไร่ขาว                          เยาวราช              ศึกษานารี                                

13            สกาย     พิชาภพ            อรุณคีรีวัฒน์                นครราชสีมา        ราชสีมาวิทยาลัย                      

14            แบมบู    ปานรดา          วงษ์หงษ์                       สามเสน                ราชินีบน                                 

15            อิงแลนด์  ศุภรดา           อำพรัตน์                      ขอนแก่น               กัลยาณวัตร                            

16            ไนซ์        จิรัชญา            เกศสุระพันธ์                สยาม                    เตรียมอุดมศึกษา                   

17            หมอก    ศตวรรษ           ลอยใหม่                       สุราษฎ์ธานี            สุราษฎร์ธานี                          

18            ควีน       ภัณฑิรา           เพ็งสกุล                        นครศรีธรรมราช    เบญจมราชูทิศ                         

19            นีน่า       นันทินี            ชำนาญกิจวนิช               เยาวราช                 มาแตร์เดอีวิทยาลัย                

20            แบงค์     พงษ์ศิริ            พันแสนซา                     ขอนแก่น               กัลยาณวัตร                           

21            กัญ        กัญญาวีร์         พรหมมินทร์                    ชลบุรี                    ชลกันยานุกูล                        

22            พัสสา    พันพัสสา          วิจักขณ์พันธ์                  เยาวราช                 นครสวรรค์                           

23            สตางค์   ปัณฑิตา            เอี่ยวเจริญ                     หาดใหญ่         หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา             

24            แป้ง        รสรินทร์           สมพอง                          สามเสน                  สตรีนนทบุรี                        

25            ต้นหลิว  วรรณวิสา          แตงนิล                          ขอนแก่น                 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์           

26            บีม         chonticha        dontree                        นครราชสีมา            เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ 

27            มอส       วสมน               ธีรรัชต์กาญจน์               วงเวียนใหญ่             สตรีวิทยา                          

28            ฟา          อัญชิสา            แสงประสิทธิ์                  วงเวียนใหญ่            สารสาสน์พิทยา                  

29            มิเตอร์    สัณฐิติ               สินธุไชย                         บางกะปิ                บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี 2 

30            กันต์       ฉัตรวรภพ          กลิ่นประยูร                    เยาวราช                สวนกุหลาบวิทยาลัย            

31            บูม         อธิศนันทน์          ตั้งชัยศักดิ์                     สยาม                     กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   

32            เจน        ปรียานุช            เจนกสิกิจ                       รังสิต                      ฤทธิยะวรรณลัย                  

33            อาย       ฉันชนก               โพคัยสวรรค์                  ราชบุรี             สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                

34            อีฟ         ณัฐยาพร             ทองเกลียว                   อุบลราชธานี           นารีนุกูล                            

35            กิ๊ก          สุธางศุ์รัตน์          หน่อตุ่น                       เชียงใหม่               สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

36            วิชชี่        วรรธนะ              อุทยานะกะ                 นครสวรรค์             วชิราวุธวิทยาลัย                  

37            วิ้นซ์        ภัคพงษ์              เรามานะชัย                 ปินเกล้า                 เพลินพัฒนา                       

38            แพร        สุดารัตน์             งามจรัส                       รังสิต                     ฤทธิยะวรรณาลัย1             

39            แตงโม    นัชยา                  ส่งสถิต                        เยาวราช                 ราชินีบน                            

40            เนเน่       ณิชกานต์            ทรงจะโปะ                  นครราชสีมา            สุรนารีวิทยา                      

41            ปั้น         ปกรณ์                จุมนอก                       ขอนแก่น                 ศรีสะเกษวิทยาลัย              

42            มาย       รมย์ธีรา              เล็บครุฑ                      เยาวราช                 เตรียมอุดมศึกษา                

43            กร          วริศรา                ศุภวโรภาส                  ศรีนครินทร์            เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

44            เมย์        จิรัชญา              หัตถโชติ                      บางกะปิ                 พระมารดานิจจานุเคราะห์   

45                           สิทธา               สังขจันทร์                    เยาวราช                 สวนกุหลาบวิทยาลัย           

46            ไอซ์        บุณย์ธิชา           สุวรรณวงศ์                  เยาวราช       นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล               

47            มาย       ศิริวรรณ            ทิพย์จันทร์                   หาดใหญ่                หาดใหญ่วิทยาลัย                

48            ปลาย    ปุลวัชร               ลี้เจริญ                        เยาวราช                 ชลราษฎรอำรุง                    

49            บุ๋มบิ๋ม    พิชชากร           เรืองเดชาวิวัฒน์           นครสวรรค์              นครสวรรค์                         

50            เพชร      รุจิรดา              วีระพงศ์                      เยาวราช       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

51            ทราย     พัชรวรรณ            ห่ำเจริญ                   วงเวียนใหญ่            ศึกษานารี                          

52            ออม       อัฌมาภรณ์          พิมรินทร์                   ขอนแก่น                แก่นนครวิทยาลัย              

53            เมย์        ณัฐิดา                  ลออวรเกียรติ            งามวงศ์วาน             โยธินบูรณะ                      

54            บลู         เจษฎา                 ฉันท์เจริญวนิช           งามวงศ์วาน           สามเสนวิทยาลัย๒             

55            กระติก   กานต์ทิวา            เตียวหยิน                   บางกะปิ                 สตรีวิทยา๒                      

56            ปุ๊ก         อภิชญา                กาญจนภูพิงค์            ปินเกล้า                 สตรีวิทยา                        

57            ถิงถิง      กุลธิดา                 พิทักษ์ภิรมย์สุข          วงเวียนใหญ่          ศึกษานารี                          

58            แตงกวา ณัฐณิชา                สุดสวาท                     สยาม                   พรหมานุสรณ์                    

59            นุ๊ก          ภาณุวัตร             เนติเจริญกุล               นครราชสีมา          ราชสีมาวิทยาลัย               

60            ปอ         รินรดา                 พุทธพงษ์                    สยาม                    ชลกันยานุกูล                   

61            เขม         ภูวดี                    สีลกันตสูติ                  สยาม                    เตรียมอุดม                      

62            น้ำ          ภทรพร               บูรพากูล                 นครราชสีมา              ราชสีมาวิทยาลัย               

63            มีมี่          ธนิษฐา              อภิชาติเมธา              หาดใหญ่                  หาดใหญ่วิทยาลัย              

64            หลุยส์    เทพส่ง                 ชุมแสง                    หาดใหญ่                    มอ.วิทยานุสรณ์                

65            ท็อป       กรวิชญ์              วิจิตรถาวร              ราชบุรี                       เบญจมราชูทิศราชบุรี         

66            อั๋น          ศุภวิชญ์             นันทปัญจพร           รังสิต                       สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   

67            กร          ธนกร                 เกียรติปรุงเวช         สยาม                        มหิดลวิทยานุสรณ์               

68            พลอย    แพรพลอย          พงษ์พานิช             รังสิต                                   หอวัง                        

69            ฟืน         กันตภณ             วิชาโคตร               ขอนแก่น           สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)  

70             อ้อม      พีรยา                  ขันนาค                 เยาวราช                 สาธิต มศว ประสานมิตร          

71            เนตร      ชนาเนตร             ทรงเมตตา               สยาม                  ราชินี                                      

72            ข้างกล้อง     ภูริณัฐ             มหารัตน์สกุล          รังสิต                    มงฟอร์ตวิทยาลัย                    

73            โอปอ      โชติภา                 พุ่มไพจิตร                สยาม                 เตรียมอุดมศึกษา                     

74            สุดเลิศ   ภัศราภรณ์              สุดเลิศ               นครสวรรค์             นครสวรรค์                               

75            ชุ             ชุติภา                 จตุจินดา              วงเวียนใหญ่           ซางตาครู้สคอนแวนท์               

76            โอห์ม     ภวัต                    อุดมเพทายกุล         สยาม                  เตรียมอุดมศึกษา                      

77            พีก         ณวรรษ               อมรวิลาศ                เยาวราช               มหิดลวิยานุสรณ์                     

78            แบม       สิตานันท์             พรหมราษฎร์          ขอนแก่น              ขอนแก่นวิทยายน                    

79            เนย        ธนภร                   หินสูงเนิน              เยาวราช          สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  สวนสุนันทา       

80            แอล       นภสร                    ยอดสง่า               ขอนแก่น             ขอนแก่นวิเทศศึกษา                  

81            พัดลม    ชวัลนุช                  ริเริ่มสุนทร           เชียงใหม่             สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่         

82            ป่าน       ปรางวลัย               มั่นสุ่ม                  นครสวรรค์         นครสวรรค์                                 

83            แบม       วรัตม์ศรัณ              มารคไพบูลย์        สยาม                สามเสนวิทยาลัย                         

84            สายป่าน  กุลสินี                   ยางธิสาร               อุดรธานี            อุดรพิทยานุกูล                          

85            พาย       ชวิศา                     ผดุงกาญจน์            สยาม              เตรียมอุดมศึกษา                        

86            ณณ       ภัทชณณ                สุระคำแหง              สยาม              เตรียมอุดมศึกษา                        

87            หญิง      ณัฐพน                   พงษ์เย็น              เชียงใหม่            ยุพราชวิทยาลัย                         

88            อั่งเปา    ปาลิดาา                 เชนวรรณกิจ       วงเวียนใหญ่   วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย ปทุมธานี      

89            นิ้ง          รักษิณา                  รอดรักษา         วงเวียนใหญ่    เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                                                                                                                        

 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                 

   

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                          

       

                                                                                                                 

                  

                                                                                                                              

loading
loading
เพิ่มในกระเป๋าแล้ว
×
ชื่อคอร์ส
ราคา บาท
พริ้ง
×
สวัสดีค่ะ มีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ฝากส่งผ่าน "พริ้ง" ได้เลยนะคะ
ถาม "พริ้ง"
×