ประกาศผลคณะแพทย์ 12 สถาบัน - นร.เข้าหมอจุฬาฯ ทำคะแนนสูงสุด

 
กสพท. ประกาศผลคณะแพทย์ 12 สถาบัน มีนักเรียนผ่านการคัดเลือก 1,491 คน สอบสัมภาษณ์ 7 เม.ย.นี้ ประธาน กสพท.เตือนให้ตรวจสอบรายชื่อ วันและเวลาสอบสัมภาษณ์ในเว็บไซด์ด้วยตนเอง เผยนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาทำคะแนนแพทย์สูงสุดเข้าเรียนหมอ จุฬาฯ
       
        วันนี้ 6 เม.ย. ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง ประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2552 เปิดเผยว่า ขณะนี้ กสพท.ได้ประมวลผลการคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท.เรียบร้อยแล้ว และประกาศผลผ่านเว็บไซต์ กสพท. www.cotmes.orgและผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม กสพท.ทั้ง 12 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (มม.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.เวลาประมาณ 18.00 น. ซึ่งปีนี้มีจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 1,491 คน จากผู้สมัครทั้งหมดประมาณ 22,000 คน
        
        ทั้ง นี้ ขอให้ผู้สมัครสอบทุกคนต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง เพราะสถาบันแต่ละแห่ง จะกำหนดวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ไว้ในเว็บไซด์ ซึ่งหากผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ไม่ไปแสดงตนตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อใน กสพท. และจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในรอบที่ 2 หากมีการเปิดรับในกรณีที่สถาบันยังรับนักศึกษาแพทย์ไม่เต็มจำนวนหรือมีผู้ สละสิทธิ์ โดย มหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่ง คาดว่าเริ่มดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 7 เม.ย.นี้
       
        “หากรับนักศึกษาไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ กสพท. จะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายเพิ่มเติมจากผู้สมัครเดิม โดยจะให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันใดๆ และเมื่อได้รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว กสพท. จะส่งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เพื่อตัดสิทธิ์จากระบบแอดมิชชันเพื่อป้องกันรายชื่อซ้ำซ้อน” ศ.พญ.บุญมี กล่าว
       
        ศ.พญ.บุญมี กล่าวต่อว่า คะแนน ในปีนี้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย แต่ถ้าเปรียบเทียบทั้งหมด ไม่ได้แตกต่างจากปีที่ผ่านมามาก เนื่องจากปีนี้ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (เอเน็ต) ค่อนข้างต่ำ ซึ่งการสอบคัดเลือกกลุ่ม กสพท. ต้องใช้สัดส่วนคะแนนเอเน็ต 70% ทำให้คะแนนของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในกลุ่ม กสพท.ต่ำไปด้วย ส่วนนักเรียนที่ได้คะแนนสอบสูงสุดอันดับแรก คือ นายสิทธิ์ อัศววรฤทธิ์ นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนน 79.1271 จาก 100 คะแนนเต็ม ซึ่งเลือกเข้าเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
       
        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในคณะแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ ปีการศึกษา 2552 ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มข.รับ 30 คน คะแนนสูงสุด 59.24 คะแนนต่ำสุด 55.38 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 230 คนคะแนนสูงสุด 79.13 คะแนนต่ำสุด 63.74 คณะแพทยศาสตร์ มช.รับ 65 คน คะแนนสูงสุด 63.60 คะแนนต่ำสุด 56.68
       
        คณะ แพทยศาสตร์ มธ.รับ 92 คน คะแนนสูงสุด 60.37 คะแนนต่ำสุด 56.30 คณะแพทยศาสตร์ มน.รับ 30 คน คะแนนสูงสุด 56.37 คะแนนต่ำสุด 54.48 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มม.รับ 162 คน คะแนนสูงสุด 70.33 คะแนนต่ำสุด 60.00 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มม.รับ 280 คน คะแนนสูงสุด 75.49 คะแนนต่ำสุด 61.19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รับ 30 คน คะแนนสูงสุด 56.18 คะแนนต่ำสุด 52.77
       
        คณะแพทยศาสตร์ มศว รับ 125 คน คะแนนสูงสุด 63.14 คะแนนต่ำสุด 56.12 คณะแพทยศาสตร์ มอ.รับ 42 คน คะแนนสูงสุด 59.62 คะแนนต่ำสุด 55.00 วิทยาลัยแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รับ 80 คน คะแนนสูงสุด 60.84 คะแนนต่ำสุด 58.18 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับ 60 คน คะแนนสูงสุด 63.02 คะแนนต่ำสุด 54.70 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ญ) รับ 40 คนคะแนนสูงสุด 60.66 คะแนนต่ำสุด 55.39 คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ รับ 70 คน คะแนนสูงสุด 68.63 คะแนนต่ำสุด 59.85 คณะทันตแพทยศาสตร์ มม. รับ 80 คน คะแนนสูงสุด 63.30 คะแนนต่ำสุด 56.85
       
        คณะ ทันตแพทยศาสตร์ มช.รับ 30 คน คะแนนสูงสุด 60.60 คะแนนต่ำสุด 54.37 คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.รับ 25 คน คะแนนสูงสุด 56.20 คะแนนต่ำสุด 53.46 คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว รับ 20 คน คะแนนสูงสุด 59.54 คะแนนต่ำสุด 55.78
 

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 6 เมษายน 2552