กำหนดการงาน DA’VANCE TOP AWARDS 2017
19 มิถุนายน 2560
ดาว้องก์สาขาเยาวราช (ห้องสด)
 
11.00 น. - นักเรียนที่รับรางวัลลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน พร้อมรับของที่ระลึก
 
13.00 น. - พิธีกรกล่าวเปิดงาน
  - อาจารย์ปิงขึ้นกล่าวบนเวที และมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
  - อาจารย์ปิงและผู้สนับสนุนรางวัลขึ้นมอบรางวัล
            รางวัลสาขาวิชาภาษาไทย ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ประเทศ
            รางวัลสาขาวิชาสังคม ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ประเทศ
            รางวัลที่ได้คะแนนยอดเยี่ยม
            รางวัลที่ได้รับเหรียญทองสาขาวิชาภาษาไทย และวิชาสังคม
16.00 น. - ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก...
  - ร่วมรับประทานอาหาร
            **หมายเหตุ เวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง**
   

 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการส่งคะแนน
 

9 วิชาสามัญ
 

โล่วิชาภาษาไทย
 
น้องวิว : วิศรุต นิติเรืองจรัส
ที่ 1 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
96 คะแนน
น้องแอ๊นท์ : ศิริณัฏฐา มังคลากุล
ที่ 1 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
96 คะแนน
น้องนิว : ภัทรดนัย น้อยวัฒนา
ที่ 1 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
96 คะแนน
น้องนิว : จักรกฤษณ์ คุรุรัตน์พันธ์
ที่ 2 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
94 คะแนน
น้องอัน : ดลรัสม์ เหลืองแสงชัย
ที่ 2 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
94 คะแนน
น้องแก้ม : ณัฐณิชา อัครวิริยะสกุล
ที่ 2 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
94 คะแนน
น้องพริม : พิมพ์พิชญา ชัยกิตติภรณ์
ที่ 2 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
94 คะแนน
น้องพี : พงศ์พิสุทธิ์ กลิ่นจันทร์
ที่ 2 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
94 คะแนน
น้องแม็กซ์ : ศุภณัฐ ศักดิ์ชัยนานนท์
ที่ 2 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
94 คะแนน
น้องปันปัน : นันท์หทัย อิสรไกรศีล
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน
น้องเจ : เจตะพงศ์ อินสว่าง
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน
น้องกาญจน์ : ชุติกาญจน์ มหัทธนทวี
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน
น้องส้ม : กมลชนก งามสม
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน
น้องปุยฝ้าย : ปาณิสรา ชาวบล
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน
น้องฮาว : สุภัทร แซ่ฮั่น
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน
น้องแจ๊บ : ภากร พิทักษ์กิจนุ
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน
น้องเมย์ : ณัฐวดี หอมนาน
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน
น้องงิ้ง : ปพิณญา สุภาพงศ์สวัสดิ์
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน
น้องบุ๊ค : ปัณณวัฒน์ ศรีมูล
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน
น้องเล็ก : ลักษิกา ศิริพรอดุลศิลป์
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน
น้องตั้ม : สิรภัทร วีระเดชะ
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน
น้องเฟิร์น : ณัฐชยา ผ่องสุข
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน
น้องตั๊กกี้ : กชพร พิพัฒนพงศ์โสสภณ
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน
น้องแนน : พิชชาอร เผือกเกิด
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน
น้องปุยฝ้าย : ปาลิดา วรสิทธิโชคชัย
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน
น้องป้าน : ณิชากร ยิ่งดำนุ่น
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน
น้องขนุน : รัตนากร ฉัตรวัฒนา
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน
น้องซัน : วริทธิ์ โสวเลิศรัชต์
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน
น้องฟ้า : สุพิชชา ชุนสนิท
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน
ธีนิดา สิงห์ทะยาน
ที่ 3 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา ภาษาไทย
92 คะแนน

โล่วิชาสังคม
 
น้องแพร : สุญาดา เสตกรณุกูล
ที่ 1 ประเทศ สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา สังคม
82 คะแนน
น้องเบสท์ : ภากร เภาวัฒนาสุข
คะแนนยอดเยี่ยม สามัญ 9 วิชา 2560 วิชา สังคม
78 คะแนน

O - NET 2560
 

โล่วิชาภาษาไทย
 
น้องฟรอยด์ : สุทธิการต์ สังขจร
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET 2560 วิชา ภาษาไทย
96.5 คะแนน
น้องนัช : นัชญา มลฑลจุลเกศ
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET 2560 วิชาภาษาไทย
95 คะแนน
น้องยง : ณฐพล สกุลช่างสัจจะทัย
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET 2560 วิชาภาษาไทย
94.5 คะแนน
น้องแพรวา : ดวงหทัย ทศพรพงศ์
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET 2560 วิชาภาษาไทย
94.5 คะแนน

โล่วิชาสังคม
 
น้องฟรองซ์ : อัฏฐพล วรากุลรังสรรค์
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET 2560 วิชาสังคม
82 คะแนน
น้องปลื้ม : ปัณณธร นากะพันธ์
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET 2560 วิชาสังคม
81 คะแนน
น้องวิว : วิศรุต นิติเรืองจรัส
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET 2560 วิชาสังคม
80 คะแนน
น้องโยโย่ : อริยวัฒน์ เนตรอัมพร
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET 2560 วิชาสังคม
79 คะแนน
น้องนิล : โยษิตา ปิยะรัตนโยธิน
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET 2560 วิชาสังคม
78 คะแนน
น้องฟลุ๊ค : กอร์ปปุณณ์ สนธิปัญญา
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET 2560 วิชาสังคม
78 คะแนน

รายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล
 

1. รายชื่อนักเรียนที่ได้ เหรียญทองวิชาภาษาไทย + เหรียญทองวิชาสังคม
 

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล่น

1

คุณ

กมลชนก

โยธิน

 เจน

2

คุณ

กฤตรัตน์

ชุมแก้ว

 ฝ้าย

3

คุณ

กัญญวัชร์

ประวิตรภิญโญ

 นุ่น

4

คุณ

เกรียงไกร

ลีกุล

 กอล์ฟ

5

คุณ

จณิสตา

บุญหวาน

 ปริม

6

คุณ

ชญานิศ

ต้นเนียม

 ฟิว

7

คุณ

ชญานุตม์

สีหานาม

 ส้มโอ

8

คุณ

ชนิกานต์

สมัยนุกุล

 น้ำฝน

9

คุณ

ชุติมณฑ์

ฉ่ำทรัพย์

 ป๊อป

10

คุณ

ญาณิศา

เชียรหอม

 ออม

11

คุณ

ณภัทร

ตั้งพานิช

 ฟาร์ม

12

คุณ

ณัชชา

เอมอ่อน

 นิว

13

คุณ

ณัฐดนัย

ไชยสระแก้ว

 แอ็ค

14

คุณ

ณัฐรดา

ประดัลภวงศ์

 

15

คุณ

ณัฐริกา

นามเรือง

 แหวน

16

คุณ

ณิชกานต์

ภัคไพริน

 น้ำหวาน

17

คุณ

ณิชกานต์

ลีลาอดิศร

 พิม

18

คุณ

ณิชยา

ลังกาพินธุ์

 ออม

19

คุณ

ต้นสน

ลลิตกาญจนกุล

 ต้นสน

20

คุณ

ทิติยาภรณ์

อนันต์ธนสาร

 เมย์

21

คุณ

ธนภร์

สุกิตติวราพันธุ์

 ไอซ์

22

คุณ

ธนาภา

สังขพงศ์

 ปราง

23

คุณ

ธมนวรรณ

วรกิจนิรันดร์

 จีน

24

คุณ

ธัญดา

ศิริดลธนเกษม

 มด

25

คุณ

ธัญสินี

จิตตมานนท์กุล

 เหมือนฝัน

26

คุณ

ธิติสรรค์

สีลา

 ทิว

27

คุณ

นพชัย

สิระนาท

 นพ

28

คุณ

นภาพัสตร์

ลาภเกรียงไกร

 ฟ้าใส

29

คุณ

นราวิชญ์

ชุติศิลป์

 น้ำแข็ง

30

คุณ

นเรศ

ปัญสุทธิ์

 เอ

31

คุณ

บทมากร

โชติวิริยะกุล

 พิณ

32

คุณ

บุณฑรีก์

ใบบุญนาค

 แบม

33

คุณ

ประภาพรรณ

วงคำ

 แพรว

34

คุณ

ปราณนต์

แววรัตน์

 ทรูแมน

35

คุณ

ปุณยนุช

รักในศีล

 น้ำว้า

36

คุณ

พรธิตา

ไกรเวช

 ซูม

37

คุณ

พศุตม์

เจริญพรวัฒนา

 บูม

38

คุณ

พิชชาพร

จันทร์ขวัญ

 ฟ้า

39

คุณ

ภัทรดนัย

คงสกูล

 เจมส์

40

คุณ

ภูริตา

จิตรเนื่อง

 เกรซ

41

คุณ

รัชชานนท์

ทองนิล

 เซฟ

42

คุณ

วรกมล

สุเมธสิทธิกุล

 แพรว

43

คุณ

วรภัทร

ละครพรม

 ยอด

44

คุณ

วรัญญา

มหาวนากูล

 ซอ

45

คุณ

วีรวิชญ์

ศักดิ์พิศุทธิกุล

 บลูส์

46

คุณ

ศริษา

พาศิรายุธ

 แสตมป์

47

คุณ

ศิรดา

ณ บางช้าง

 เพียว

48

คุณ

ศุภวิชญ์

อำนาจเจริญพร

 ฟิก

49

คุณ

ศุภัชญา

ตันติวันรัตน์

 เบลล์

50

คุณ

ศุภัสรา

วิเศษรินทอง

 แฟนต้า

51

คุณ

สมาธิ

ผิวเหลือง

 สมา

52

คุณ

สาทร

ศรีสิริวิบูลย์ชัย

 ไทเกอร์

53

คุณ

สิทธิมน

เพ็ชรพรหมศร

 ผักกาด

54

คุณ

สุพัสสา

ชื่นใจ

 ตังเม

55

คุณ

สุภัสสร

แสงตะวันวงศ์

 เกรซ

56

คุณ

อนันต์ดา

พิรา

 พรีส

57

คุณ

อัจฉริยา

ยืนยง

 ป.ปลา

58

คุณ

อัณณา

พิชิตพร

 ปาร์ตี้

59

คุณ

อิชยา

หนูเกื้อ

 ปราง


2. เหรียญทองวิชาภาษาไทย
 

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล่น

1

คุณ

กชกร

ลิขิตประเสริฐกุล

 พลอยกร

2

คุณ

กชกร

พุทธปรก

 กล้วย

3

คุณ

กนกดาว

ลาภโต

 ก้าว

4

คุณ

กมลวรรณ

โดดหนู

 ออม

5

คุณ

กรพัฒน์

โรจน์ธนานันต์

 โฟร์

6

คุณ

กรุณา

มาตี๋

 ขวัญ

7

คุณ

กฤตพัฒน์

ขำฟุ้ง

 กรานต์

8

คุณ

กานดา

แดงพงษ์

 ส้ม

9

คุณ

กิตติยา

ติรวรชัย

 ไอซ์

10

คุณ

กุลนิษฐ์

ตามี่

 เอิน

11

คุณ

เกวลิน

วิภาบุษบากร

 พราว

12

คุณ

จุฑารัตน์

สำลีราช

 ม่าเหมี่ยว

13

คุณ

ชนารักษ์

ชุณหพันธรักษ์

 นาน่า

14

คุณ

ชมภูนิกข์

ขันแก้ว

 นิกข์

15

คุณ

ชรินรัตน์

เสือสืบพันธ์

 ลูกปัด

16

คุณ

ชลิตา

วรรณขาว

 ไอซ์

17

คุณ

ชิษณุชา

ชุ่มศรี

 ฟร้องซ์

18

คุณ

ชีวาพร

เทียนงาม

 แนน

19

คุณ

ชุติกาญจณ์

สุทธิโรจน์

 มิ้นต์

20

คุณ

ชุติมา

แจ่มดอน

 ดรีม

21

คุณ

ฐนิยา

แซ่โง้ว

 เหมยลี่

22

คุณ

ณัชชา

ภมรบุตร

 ส้มโอ

23

คุณ

ณัชชา

สิทธิจักร

 ตอง

24

คุณ

ณัชฐิกา

จุฑารุจิเวศ

 หยิน

25

คุณ

ณัฎฐณิชา

หลิน

 มิ้น

26

คุณ

ณัฏฐณิชา

สิทธิวัจน์

 ภิญญ์

27

คุณ

ณัฐณิชา

จันทะบูลย์

 นิ้ง

28

คุณ

ณัฐณิชา

ไชยอิน

 เอิร์น

29

คุณ

ณัฐณิชา

เอี่ยมสุวรรณ

 กิล

30

คุณ

ณัฐธิดา

กุคำจัด

 มุก

31

คุณ

ณัฐนรี

ตั้งทรงเจริญ

 จอย

32

คุณ

ณัฐวดี

เหลืองตรีโรจน์

 นัด

33

คุณ

ณิชากร

หวะสุวรรณ์

 แบม

34

คุณ

ทิติภา

รัตนวิโรจน์

 ก้อย

35

คุณ

ทิพยาภรณ์

พิริยโยธา

 มายด์

36

คุณ

ธนกร

วงษ์สนิท

 กรณ์

37

คุณ

ธนพร

อวยพรรุ่งรัตน์

 วาวา

38

คุณ

ธนภัทร

โฆษะนันทฤกษ์

 วา

39

คุณ

ธนวิชญ์

นามกันยา

 แค็ปซูล

40

คุณ

ธนัญชนก

วัฒนาประสบสุข

 แบม

41

คุณ

ธนิสร

จูระมงคล

 ดิว

42

คุณ

ธรณ์ธันย์

ทวิสิริกุล

 มุก

43

คุณ

ธัญชนก

ชารีโคตร

 แกง

44

คุณ

ธัญชนก

อิสระไพโรจน์

 มุก

45

คุณ

ธัญญารัตน์

ดวงฤทัย

 นิว

46

คุณ

ธันยชนก

กสิผล

 น้ำหวาน

47

คุณ

ธันยธรณ์

จักรไพศาล

 ฟรังก์

48

คุณ

ธิดารัตน์

แก้วงาม

 แตงกวา

49

คุณ

ธิดารัตน์

ยุคอานันท์

 หมิว

50

คุณ

นภสร

ผลพานิช

 ออม

51

คุณ

นฤดม

วนัสสกุล

 โดม

52

คุณ

นวินดา

ลิขิตตระกูลวงศ์

 โบว์

53

คุณ

นส. ญาณา

แก้วใส

 เซ้นต์

54

คุณ

นันท์นภัส

ก้องเกียรตินที

 มิว

55

คุณ

นันท์นภัส

ธานีรัตน์

 เอมมี่

56

คุณ

นันทิยา

มหาวรรณ์

 ขนุน

57

คุณ

อริสรา

โมระอรรถ

 ฟ้า

58

คุณ

นิศารัตน์

วิเศษบรรเทา

 แพร

59

คุณ

บัณฑิตา

พนาวัฒนวงศ์

 เอิงเอย

60

คุณ

บุญญดา

คล้ายเพชร

 มะเฟือง

61

คุณ

บุณยานุช

เขียวงาม

 ไข่มุก

62

คุณ

บุณยานุช

สุรชัยพิทักษ์

 ซวง

63

คุณ

เบญญา

มารุตเสถียร

 เบญ

64

คุณ

ปณิดา

มณีธวัช

 ไอซ์

65

คุณ

ปวรรัตน์

ศรีประสงค์

 ฟ้าใส

66

คุณ

ปัณฑิตา

ทิวารี

 ปูน

67

คุณ

ปัทมา

ปะนามะ

 นิ้ง

68

คุณ

ปาณิศา

ชุติรัตนา

 ดรีม

69

คุณ

ปิมปภา

กฤษศิริวรา

 ขิม

70

คุณ

เปมิกา

กิตติธรสมบัติ

 พั้น

71

คุณ

พรพัชร์

รัตนมณี

 บราซิล

72

คุณ

พรสิริ

โชติกสถิตย์

 เกด

73

คุณ

พรหมพร

มหาวิเชียร

 แบม

74

คุณ

พัชรญาดา

ชัยภัทรเดช

 โบว์

75

คุณ

พัทธนันท์

จอกทอง

 เขม

76

คุณ

พิชชา

พึ่งพิบูลย์

 กีต้าร์

77

คุณ

พิชญ์

วงศ์พระยา

 มิ้วค์

78

คุณ

พิชญาภา

เขียนนิลศิริ

 บีม

79

คุณ

พิมพ์นิภา

อุบลโรจน์รัศมี

 พิมพ์

80

คุณ

พิมพ์ปภัส

จันทรโชติ

 พิมพ์

81

คุณ

พิมพ์ประภา

ผู้มีธรรมธนโชติ

 แป๋ม

82

คุณ

พิมล

สุทธิวัฒนาการ

 เตย

83

คุณ

พิรญาณ์

อินทรกำแหง

 มิว

84

คุณ

ภัขรวี

พิศมัย

 กระต่าย

85

คุณ

ภัคจิรา

กิตติวรางกูร

 เอิน

86

คุณ

ภัทรสุดา

มีวาสนา

 แวน

87

คุณ

ภัทราพร

จรูญเนตร

 นุ่น

88

คุณ

ภาภัส

โพธิ์ไพรศรี

 ขนมเนย

89

คุณ

ภูมิวิทย์

รุ่งเรือง

 วิทย์

90

คุณ

มนัสนันท์

มุสิกะพงษ์

 นมเนย

91

คุณ

มหาราษฎร์

ไกรฤกษ์

 ท่าน

92

คุณ

รดา

จิบสมานบุญ

 ล็อต

93

คุณ

รอยพิมพ์

ภูผาคุณ

 ลูกแก้ว

94

คุณ

รอวัน

แย้มบางยาง

 รอวัน

95

คุณ

ลัลน์ลลิต

พาทีเพราะ

 จ๊ะ

96

คุณ

วรรณชนก

เสนา

 หงส์

97

คุณ

วริศรา

เกตุสวัสดิ์

 แบม

98

คุณ

ศรุดา

วงษ์เกิด

 แพร

99

คุณ

ศศิธร

จินรัตน์

 กุ๊กกิ๊ก

100

คุณ

ศศิภา

มูลประเสริฐ

 น้ำหวาน

101

คุณ

ศหัทยา

สุวรรณเนกข์

 เจน

102

คุณ

ศิวพร

นทีทวีวัฒน์

 มะปราง

103

คุณ

ศุภัท

ศรีศิริเดช

 เจม

104

คุณ

สรัญญา

วัฒนานุกิจ

 โอห์ม

105

คุณ

สิตางศุ์

ธัญพิสิฐ

 อิงฟ้า

106

คุณ

สิรภพ

วิชาเกวียน

 ม้าโลนี่

107

คุณ

สิริฉัตร

อนันต์ตระการกิจ

 ชมพู

108

คุณ

สิริยากร

สกุลพิมลรัตน์

 แจม

109

คุณ

สุรีรัตน์

จารุอริยานนท์

 นัส

110

คุณ

โสมลดา

สุวรรณพงษ์

 ออม

111

คุณ

อภิชญา

ชวดนุช

 จ๊ะจ๋า

112

คุณ

อรนภา

อัศวนภานนท์

 อร

113

คุณ

อรปรียา

เนียมรัศมี

 อุ๊

114

คุณ

อรปรียา

วิชิตวาสุเทพ

 น้ำหวาน

115

คุณ

อรวรรณ

ดวงตา

 ปาย

116

คุณ

อริสรา

กาญจนบัตร

 โบว์


3. เหรียญทองวิชาสังคม
 

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล่น

1

คุณ

ธีรวุฒิ

อังควรพานิช

 เจ

2

คุณ

พงศ์บุณย์

หิรัญเจริญนนท์

 พี


4. รายชื่อนักเรียนที่ได้ เหรียญทองวิชาไทย + เหรียญเงินวิชาสังคม
 

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล่น

1

คุณ

กชกร

ละครพล

 ใบเตย

2

คุณ

กนกพิชญ์

อุ่นคง

 ปูเป้

3

คุณ

กมลชนก

กุลชุติสิน

 ฝน

4

คุณ

กรัณฑรัตน์

ทิพอาสน์

 หมิว

5

คุณ

กฤชอร

พรชีวโชติ

 จูน

6

คุณ

กวินกานต์

จารุแพทย์

 ลูกเกด

7

คุณ

กิตติ์ธีธัช

กิตติ์ชยานันท์

 เวิร์ค

8

คุณ

กุลณัฐ

หับหลัน

 นุ่น

9

คุณ

แก้วสกุล

สุพรรณชนะบุรี

 มิ้ม

10

คุณ

จิรายุ

เจียรจินดา

 เจ

11

คุณ

เจนจิรา

แซ่ตั้ง

 เจน

12

คุณ

เจษฎากร

มงคลพรอุดม

 น้องมอส

13

คุณ

ชญานินทร์

น่วมภุมรินทร์

 แสตมป์

14

คุณ

ชนัญชิตา

ศรีสุวรรณ

 จากัวร์

15

คุณ

ชนิกานต์

คงมนต์

 ไอซ์

16

คุณ

ชลธิชา

สาระสิทธิ์

 ออม

17

คุณ

ชวินธร

วุฒิธรรมมี

 ยูนิค

18

คุณ

ชวิศา

ศิลปอนันต์

 ปอย

19

คุณ

ชุติกาญจน์

ราชาเดช

 บีม

20

คุณ

ซาช่า

มันจันดา

 ช่า

21

คุณ

ญาณิศา

เชียงจง

 ฝ้าย

22

คุณ

ฐิตา

รัตนมุณี

 หม่อน

23

คุณ

ฐิติกมล

แก้วเขียว

 ขวัญ

24

คุณ

ฐิติสา

มุ่งพาลชล

 พลอย

25

คุณ

ณภัทรพรรณ์

สกุลวิเศษชัยชาญ

 ปันปัน

26

คุณ

ณัฏฐ์นรี

ยลนาวา

 น้ำผึ้ง

27

คุณ

ณัฏฐ์รดา

ภูวพัฒน์โยธิน

 ไหม

28

คุณ

ณัฐสิฐ

เจียรดำรงรัศมี

 หยก

29

คุณ

ณิชากร

จิตสุนทร

 เบียร์

30

คุณ

ณิชากรณ์

เขียวขำ

 บิ้วท์

31

คุณ

เณรี

ธนธาดากุล

 เพลง

32

คุณ

ดนุรุต

ปะระทัง

 มาร์ท

33

คุณ

ดรันต์

ตันติวิชิตเวช

 จุนจุน

34

คุณ

ตรีเพชร

เลิศทรัพย์ขจร

 เปา

35

คุณ

ทิพย์สุดา

อรุณรัตน์

 เล็ก

36

คุณ

ทิวัตถ์

อินทศร

 เอแคร์

37

คุณ

ธวัลรัตน์

ตันติพัฒน์พงศ์

 แบม

38

คุณ

ธัญกมล

แซ่เบ๊

 หลิง

39

คุณ

ธัญชนก

ขุนณรงค์

 ปิ่น

40

คุณ

ธัญธร

หอพิบูลสุข

 จูน

41

คุณ

ธัญลักษณ์

ทิพย์มณเฑียร

 มาย

42

คุณ

ธันยมัธ

สมใจวงษ์

แพร

43

คุณ

ธานินทร์

แสงเพชร

 เจมส์

44

คุณ

ธิดารัตน์

สีดาจิตร

 จอย

45

คุณ

ธีธัช

ศรีเจริญ

 เอิร์ธ

46

คุณ

นภัสสร

เพิ่มความสุข

 สร

47

คุณ

นรุตม์ชัย

สุตันตยาวลี

 บุ๊ค

48

คุณ

นวพร

เจริญแพทย์

 นัช

49

คุณ

นวพรรษ

ชูสุวรรณ

 สาคู

50

คุณ

นันท์นภัส

หัตถ์สุวรรณ

 เนม

51

คุณ

นาถนิภา

สุวรรณโชติ

 นิด

52

คุณ

นิติพัฒน์

เรืองธนานุรักษ์

 ตูมตาม

53

คุณ

บลีลา

เก่งพานิช

 ลี

54

คุณ

บัณฑิตา

ศิรพัฒน์พงค์

 ออม

55

คุณ

บุญญา

ขำเพ็ง

 บุญมี

56

คุณ

แบม

ตันติศรีสุข

 แบมมี่

57

คุณ

ปณพร

เกไทสง

 จ๊ะจ๋า

58

คุณ

ประภัสสร

นำไพศาล

 

59

คุณ

ประภาพรรณ

วงคำ

แพรว

60

คุณ

ปรียาภรณ์

เมฆแสน

 ขวัญ

61

คุณ

ปวิชญา

โล้เจริญรัตน์

 พิ้งค์

62

คุณ

ปัณฑิตา

จิรพัฒนากุล

 ไทมส์

63

คุณ

ปัณยาภา

นาวีสาคร

 สไมล์

64

คุณ

ปาริฉัตร

นาน้ำเชี่ยว

 เมล

65

คุณ

ปิณฑิรา

ธำรงชัยวรกุล

 ตาต้า

66

คุณ

ปิยฉัตร

นามแสง

 นุ่น

67

คุณ

ปิยะวรรณ

ทวีมาศ

 แสตมป์

68

คุณ

ปุณณดา

วิเศษสิงห์

 ปิ่น

69

คุณ

ปุณณิศา

มิลำเอียง

 แก้ม

70

คุณ

ปุณยนุช

พากเพียรไพโรจน์

 ปุณ

71

คุณ

ปุณยวีร์

ไชยารัศมี

 ไฟเตอร์

72

คุณ

เปรมรวี

ธีรวิชยางกูร

 วีวี

73

คุณ

พรชนก

เขมปัญญานุรักษ์

 พร

74

คุณ

พรรณภัทร

กองหอม

 แพรว

75

คุณ

พริมา

กมลานนท์

 พราว

76

คุณ

พัทธนันท์

แสนภูวา

 แก้ม

77

คุณ

พิชญา

ธนรรฆากร

 แพรว

78

คุณ

พิชญาน์พัทธ์

วิมลเศรษฐ

 แก้ว

79

คุณ

พิชามญชุ์

ทรัพย์ไพบูลย์

 อาย

80

คุณ

พิมพ์พิศา

ธิดารัตน์สกุล

 ใบหม่อน

81

คุณ

พิมพ์วิภา

ศิลปชีวสันติ

 พิม

82

คุณ

พิมพิศา

วงษ์สวรรค์

 มู่หลาน

83

คุณ

พีรดา

ชูเพชร

 มิว

84

คุณ

พีรศุภ

ขลังธรรมเนียม

 ลูกคิด

85

คุณ

พุฒิพงศ์

ฤทธิ์แก้ว

 บรู๊ค

86

คุณ

เพ็ญพิสุทธิ์

ภรารัตนวัฒน์

 มิ้นท์

87

คุณ

แพรวพัชรี

อัศวะสกุลโชคดี

 มีมี่

88

คุณ

แพรวา

จิตติมณี

 แพรวา

89

คุณ

ฟ้าใส

ฉิมพสุทธิ์

 ฟ้าใส

90

คุณ

ภัททิยา

อ่วมเจริญ

 ภัท

91

คุณ

ภัทรนันท์

กุลปรียะวัฒน์

 นันท์

92

คุณ

ภาพัทธ์

ไกรสิทธิกุล

 พัท

93

คุณ

ภิญญาพัชญ์

กาสา

 มิ้ง

94

คุณ

ภูริ

วัชรขจร

 นาย

95

คุณ

มธุรดา

สุทธมนัสวงษ์

 มีน

96

คุณ

รจิต

รจิตบูรณะกุล

 อ็อด

97

คุณ

รวีวรรณ

มีอินทร์

 แวว

98

คุณ

รสธร

ชาญชนะโยธิน

 พลอย

99

คุณ

รัชนี

ศรีรัตนไตรเลิศ

 จอย

100

คุณ

รัฏฐาธิป

พวกอินแสง

 เซ้นส์

101

คุณ

รินรดา

สุนทรวุฒิกุล

 แบม

102

คุณ

รินรดา

หมัดมั่นใจ

 มิ้น

103

คุณ

รินรดี

คุเณนทราศัย

 หนูดี

104

คุณ

ฤทัยรัตน์

ปุญญเสวี

 ลูกแก้ว

105

คุณ

ลลิตา

สังขพันธ์

 ตอง

106

คุณ

ลักษมณ

ทิพย์สุริยะ

 แอ๊น

107

คุณ

วนิดา

รักษ์แก้ว

 นิว

108

คุณ

วรัตถ์

วงศ์สังข์

 โมกข์

109

คุณ

วรินธร

วงศ์แสงนาค

 แพรว

110

คุณ

วริศรา

อมรศักดิ์

 น้ำตาล

111

คุณ

วฤณ

ประเสริฐสิน

 หนามเตย

112

คุณ

วิรัญญา

อัศวเรืองชัย

 จอยจอย

113

คุณ

ศดานันท์

เสมอวงษ์

 ซิน

114

คุณ

ศดานันท์

หงษ์สุวรรณ

 ขิม

115

คุณ

ศตนันท์

ไชยพงษ์

 ติ๊ดตี่

116

คุณ

ศรัณย์พร

กาบแก้ว

 ออม

117

คุณ

ศศิพิมพ์

ปลีนารัมย์

 แตม

118

คุณ

ศิริลักษ์

จันตายอด

 เบนซ์

119

คุณ

ศิริวดี

แก้วโกเมน

 พิงค์กี้

120

คุณ

ศิวพร

แซ่โง้ว

 หยดน้ำ

121

คุณ

ศิษฎี

ดีสมบัติ

 เดล

122

คุณ

ศุภณัฐ

จันทร์ศิริตระกูล

 แบงค์

123

คุณ

ศุภณัฐ

บุหงามงคล

 ซัม

124

คุณ

สรธัญ

เกษมสุขมงคล

 อั้ม

125

คุณ

สุชาดา

เกตุนิ่ม

 ทราย

126

คุณ

สุชานุช

ภัทรเธียรชัย

 เอ๋

127

คุณ

สุดารัตน์

ชัยชนะ

 กิ๊ฟ

128

คุณ

สุพรรณิการ์

อรัญญาวัฒน์

 สมายล์

129

คุณ

สุพิชชา

คีรีวิเชียร

 รุ้ง

130

คุณ

สุเมธินี

อารีวณิชกุล

 เม

131

คุณ

หทัยพัทน์

บุญธนะรัตน์

 โยเกิร์ต

132

คุณ

หทัยรัตน์

พานิชขจรกุล

 มิ้น

133

คุณ

อนฆวีร์

อินทร์ประเทือง

 สายป่าน

134

คุณ

อนัญญา

ธัญเดโช

 เปียโน

135

คุณ

อภิญญา

ไวยสูงเนิน

 ตอง

136

คุณ

อภิสรา

สุนทรนันท

 กุ๊กกิ๊ก

137

คุณ

อรกวี

กลิ่นส่ง

 เมย์

138

คุณ

อรวรรยา

ทรัพย์ศรีทอง

 ตุ๊

139

คุณ

อริสา

นันโท

 บีม

140

คุณ

อวิกา

อังชยกุล

 ออม

141

คุณ

อันดามัน

ปั่นไสว

 คิง

142

คุณ

อาชวิต

เตชัสศรีวัฒนา

 ไดร์ฟ

143

คุณ

อาทิตยา

จองใจอนุรักษ์

 ฟาง

144

คุณ

อาทิตยา

ท้าวลา

 แบม


5. รายชื่อนักเรียนที่ได้เหรียญทองวิชาภาษาไทย + เหรียญทองแดงวิชาสังคม
 

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล่น

1

คุณ

กมลชนก

แก้วลี

 นก

2

คุณ

กมลลักษณ์

แสงอร่าม

 แตงกวา

3

คุณ

กมลวรรณ

ศรีกิตติชัย

 ไมโล

4

คุณ

กริษฐา

สวัสดี

 หนิว

5

คุณ

กฤษฏิ์ธนัท

ยืนยง

 แตม

6

คุณ

กอบธรรม

พิริยะนนท์ธนา

 กอบ

7

คุณ

กอร์ปปุณณ์

สนธิปัญญา

 ฟลุ๊ค

8

คุณ

กัญญ์วรา

พ่วงโพธิ์

 พลอย

9

คุณ

กัลชาญ

เมืองนาง

 ฟิวส์

10

คุณ

กิตติคุณ

ธรรมสุขุม

 กัส

11

คุณ

กุลณัฐฐา

เมทนีดล

 โบนัส

12

คุณ

กุลธีรา

จรัสพงศ์พิสุทธิ์

 เก้น

13

คุณ

เกวลิน

พิมพลดิษฐ์

 เกล

14

คุณ

คณวัฒน์

นาคหล่อ

 ออม

15

คุณ

ครรชิตา

เทอดสุทธิรณภูมิ

 ปาล์ม

16

คุณ

จารวี

อัจฉริยวนิช

 จ๋า

17

คุณ

จิดาภา

สหรัตน์ชัย

 แบมแบม

18

คุณ

จิตรศิริ

จันทะศรี

 ใบบัว

19

คุณ

จิตราภรณ์

พุมมาทอง

 พลอย

20

คุณ

จิรดา

ชัยธีระยานนท์

 หยู

21

คุณ

จิรภิญญา

ทองสิมา

 ป่าน

22

คุณ

จิระนคร

ชนะสิทธิ์

 คิงส์

23

คุณ

จิรัชญา

เสาเวียง

 ยิ้ม

24

คุณ

จิรัฐิกาล

สมณา

 มิ้ว

25

คุณ

จิรา

พลทองหลาง

 โบว์

26

คุณ

จิราพัชร

เลิศธรรมขจร

 จอยซ์

27

คุณ

เจษฎากร

คูชลธารา

 โฟล์ค

28

คุณ

ฉัตรปวีณ์

เรืองวรรณสิริ

 ไนซ์

29

คุณ

ชนนาถ

ทัปนวัชร์

 กวาง

30

คุณ

ชนิสรา

วินสน

 น้ำข้าว

31

คุณ

ชยุตม์

มุทุวงศ์

 อ๊อฟ

32

คุณ

ชามาวีร์

เลิศวัฒนาพร

 ซาร่า

33

คุณ

ชุณหกาญจน์

นิ่มสุวรรณ

 กานต์

34

คุณ

ชุตานันท์

รัศมีงาม

 มุก

35

คุณ

ชุลีกร

ลีหล้าน้อย

 แบมบู

36

คุณ

ญาณิศา

ศิรินฤมิตร

 เอม

37

คุณ

ฐิดาภรณ์

หาแพง

 ดรีม

38

คุณ

ฐิติรัตน์

ดีเสมอ

 มิ้งค์

39

คุณ

ณัฏฐพร

เจริญวัย

 ขิม

40

คุณ

ณัฏฐ์สิมา

คงสืบชาติ

 เอิง

41

คุณ

ณัฏฐิตา

สุวรรณประทีป

 อุ๋ม

42

คุณ

ณัฐกิตติ์

อนันทวณิชชยา

 ปาล์ม

43

คุณ

ณัฐณิชา

ทัศนา

 มิ้งค์

44

คุณ

ณัฐณิฌา

ริยะ

 ต้า

45

คุณ

ณัฐนรี

สมภาค

 นัท

46

คุณ

ณัฐภัสสร

เชฏฐวาณิชย์

 ออม

47

คุณ

ณัฐมนต์

เกษมสุข

 เอิญ

48

คุณ

ณัฐวดี

ตั้งต่อสกุล

 ฟ้า

49

คุณ

ณัฐวดี

สิงหะ

 วาเลนท์

50

คุณ

ณัฐวสา

คงวาณิชยะพงษ์

 มุก

51

คุณ

ณิชกมล

บุญสืบเจริญศรี

 เอม

52

คุณ

ณิชารีย์

เสริมพิบูลชัย

 เชอร์รี่

53

คุณ

ณิชาวัลย์

สุขคติ

 ป่าน

54

คุณ

ดียาน่า

อิสลาม

 นาน่า

55

คุณ

ถิรกานต์

ศรีจันทร์ดี

 แซ็กโซโฟน

56

คุณ

ทอฝัน

แย้มบางยาง

 ปอนด์

57

คุณ

ทัตเทพ

อนุวุฒิพงษ์

 ป้อ

58

คุณ

ธนพร

สังข์ขาว

 น้ำ

59

คุณ

ธนัชชา

บุญกันภัย

 มิว

60

คุณ

ธเรศ

เตชะพิรุณพันธ์

 โบ๊ท

61

คุณ

ธันย์จิรา

พุทธานรเศรษฐ์

 พลอย

62

คุณ

ธัศวิณทร์

วงศ์ศิริ

 มายด์

63

คุณ

ธีรกานต์

จูวงษ์

 ซด

64

คุณ

นงนภัส

คำภักดี

 พิม

65

คุณ

นภสร

วานิชนุเคราะห์

 โม

66

คุณ

นฤดล

อังสุพันธุ์โกศล

 ฟลุคใหญ่

67

คุณ

นวินดา

จินต์จิรัฐิติกาล

 กระต่าย

68

คุณ

นันท์นภัส

โง่นแก้ว

 เพชร

69

คุณ

นางสาว มธุรดา

กฤษณเกษกุล

 มิ้นท์

70

คุณ

นางสาวกชกร

ละครพล

 ใบเตย

71

คุณ

นางสาวณัชชา

เอมอ่อน

 นิว

72

คุณ

นาย ธนิน

วงศ์ไพบูลย์ขจร

 แม็ค

73

คุณ

บารมี

ศรีมาตุรงค์

 ถุงทอง

74

คุณ

บุรัสกร

สุขยิ่งเจริญ

 อิ่มเอม

75

คุณ

ประณัยยา

ปัณฑรานุวงศ์

 พริม

76

คุณ

ประวิณ์สุดา

ถาวรนันท์

 โมจิ

77

คุณ

ปวริศา

ศรนรินทร์

 สมาย

78

คุณ

ปวีณ์นุช

พุ่มเกษม

 ปู๊น

79

คุณ

ปาลิดา

ก้อนสมบัติ

 น่าน

80

คุณ

ปิยธิดา

กลั่นแก้ว

 โอปอล์

81

คุณ

ปุณวรา

สุวราช

 มีน

82

คุณ

ไปรยา

ถาวรวัฒนผล

 ใบเตย

83

คุณ

พงศ์วิทย์

โพคัยสวรรค์

 อิ๊ง

84

คุณ

พชรพร

จันทรมณี

 หยก

85

คุณ

พรชีวา

หลักเพชร

 เพิร์ล

86

คุณ

พลอยวดี

พันธุนะ

 หมี

87

คุณ

พัฒตราภรณ์

บังศรี

 พลอย

88

คุณ

พัฒน์นรี

งามจิตสุขศรี

 มินนี่

89

คุณ

พัฒนียา

วิโชติภูริรัตน์

 โป้ย

90

คุณ

พาขวัญ

พัฒนศักดิ์ศิริ

 แก้ว

91

คุณ

พิชชากร

นิธิพรเดชะ

 หมิง

92

คุณ

พิชญ์สินี

ทับทิมไทย

 พิม

93

คุณ

พิชญา

จิระวรรธนะ

 พีช

94

คุณ

พิพัฒน์พงศ์

จันจุฬา

 ฟิม

95

คุณ

พิมชนก

อนุสาร

 พิม

96

คุณ

พิมพิศา

ไฮ้ประเสริฐ

 พิม

97

คุณ

พิรญาณ์

เทียนทอง

 ป๊อป

98

คุณ

พีรยา

บุญธรรม

 มุก

99

คุณ

พีรยา

เดชกุญชร

 มายด์

100

คุณ

พุทธาพร

สังข์เครือ

 อิ๊ง

101

คุณ

ภคพร

มังกรหงษ์

 หมีพู

102

คุณ

ภัคจิรา

พวงนาค

 พลอย

103

คุณ

ภัทราภรณ์

ยังยุบล

 ตอง

104

คุณ

ภาณุชาต

เลารุ้งรัตน์

 เพิร์ธ

105

คุณ

ภูณลิตช์

สัมมามิตร

 เกมส์

106

คุณ

มทินา

ศิริรัตนกูล

 หลิงหลิง

107

คุณ

มธุรดา

กฤษณเกษกุล

 มิ้นท์

108

คุณ

มโนกิตติ์

ชูติกมลธรรม

 โมโน

109

คุณ

รมิตา

ทองใส

 ออม

110

คุณ

รวีวรรณ

มีอินทร์

 แวว

111

คุณ

รัชมาต

พูลพิทยาธร

 แนม

112

คุณ

ลลิดา

ธนวิจิตรพันธ์

 โดนัท

113

คุณ

วรรณนิษฐา

ธีรโชตินวนันท์

 มิ้นท์

114

คุณ

วริษฐา

เกี่ยวฝั้น

 วินดี้

115

คุณ

วฤนดา

แววอาราม

 นีน่า

116

คุณ

วาสิตา

สุเทียบตะวัน

 ปิ่น

117

คุณ

วิมลสิริ

ฉันทวิไลยิ่ง

 ฝน

118

คุณ

วิรุฬห์

เอกฤทธิ์เรือง

 เบสท์

119

คุณ

วิศรุต

สุกิจกุลานันต์

 ขาล

120

คุณ

เวธนี

พระวิสัตย์

 อาย

121

คุณ

ศิรดา

ธารสุวรรณวงศ์

 สมาย

122

คุณ

ศุภพล

ถาวรวงษ์

 ไทเกอร์

123

คุณ

สรวิศ

หอมจันทร์

 เพชร

124

คุณ

สาธิตา

จันทรพิทักษ์

 อาย

125

คุณ

สิรวิชญ์

เพชรปานวงศ์

 เซิน

126

คุณ

สิรินภัส

เหมือนแก้ว

 ฟ้า

127

คุณ

สุธาสินี

คงอยู่เย็น

 อร

128

คุณ

สุธิดา

กัลยาวุฒิพงศ์

 นิ้ง

129

คุณ

สุรวิช

อุปธรรม

 เท็น

130

คุณ

แสงตะวัน

โพธิ์น้อย

 หนูดี

131

คุณ

อธีตา

ศิริประชัย

 มิ้ม

132

คุณ

อนิสา

กฤตภานุรุจน์

 เอย

133

คุณ

อภิชญา

นันทวณิชย์

 มุก

134

คุณ

อรจิรา

ติตติรานนท์

 ขนมตาล

135

คุณ

อรอนงค์

จิตสุนทรามาศ

 มด

136

คุณ

อลีนา

หว่อง

 ลีนา

137

คุณ

อุปล

เอื้อนุกูล

 เอื้อ

138

คุณ

เอกปวีร์

เกตุบรรลุ

 ไอ

139

คุณ

กนกพิชญ์

ศรีนอก

แบ่ม


6. รายชื่อนักเรียนที่ได้เหรียญทองวิชาสังคม + เหรียญเงินวิชาภาษาไทย
 

ลำดับที่

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล่น

1

คุณ

กษิดิ์เดช

แดงสอาด

 โปร

2

คุณ

ฉัตรญาดา

สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

 นัทธ์

3

คุณ

ณัฐธิดา

เตชะมหพันธ์

 มิว

4

คุณ

ดวงสุดา

สิทธิ

 ดา

5

คุณ

ธนชิต

เกษโกวิท

 เอิ๊ก

6

คุณ

นรพนธ์

เทพบุญเรือง

 โฟม

7

คุณ

นราวิชญ์

วารีกุล

 นะ

8

คุณ

นฤกานต์

ศรีสว่าง

 ปิง

9

คุณ

นันฐ์กมลภรณ์

ศิริสกุลงาม

 ขวัญ

10

คุณ

นันทพร

สาทิพย์จันทร์

 ปาล์ม

11

คุณ

ปณวัฒน์

เคนโยธา

 ป๊ะ

12

คุณ

ปราณ

วงศ์สีนิล

 ปาน

13

คุณ

เปมิกา

สงทุ่ง

 พิม

14

คุณ

พรมนัส

วิริยะไชโย

 พลอย

15

คุณ

มธุริน

ยิ้มปั่น

 เตย

16

คุณ

โมนา

วจนะถาวรชัย

 โมนา

17

คุณ

ศุภโชค

อิสราคาร

 บอล

18

คุณ

หนึ่งฤทัย

วิบูลย์บวรเดช

 เบนซ์


7. รายชื่อนักเรียนที่ได้เหรียญทองวิชาสังคม + เหรียญทองแดงวิชาภาษาไทย
 

ลำดับที่

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล่น

1

คุณ

โสภณวิชญ์

กาฬหว้า

 บูม

ข้อควรทราบ :

- ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย - 10 มิ.ย.น้อง ๆ ที่มีรายชื่อทั้งหมดนี้จะได้รับการติดต่อจากทางดาว้องก์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้ เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรางวัลในงาน Top Awards 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 มิ.ย. 60

- หากเกินกำหนดดังกล่าวถ้าทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้น้อง ๆ ติดต่อกลับมาที่ พี่แป๋ม - พี่ส้ม - 02-623-3997-8 เพื่อยืนยันการรับรางวัล

- สำหรับน้องๆ คนที่ไม่สามารถมารับรางวัลได้ในงาน Top Awards 2017 ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปให้ติดต่อรับรางวัลได้ที่ดาว้องก์ทุกสาขาที่น้องสะดวก (หมดเขตรับเหรียญรางวัล 31 ธ.ค. 60)

- นำบัตรดาว้องก์ หรือ บัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันรับของรางวัล

- กรณีที่น้องเรียนกับสาขา เคมี อ. อุ๊ ติดต่อรับรางวัลได้ 2 ช่องทาง

     1. โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ สาขาที่น้องเรียน
     2. เขียนชื่อ - ที่อยู่ส่งมาที่ Email Pampamtoo42@gmail.com ทางทีมงาน Da'vance จะจัดส่งของไปให้ค่ะ