รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในงาน Top Awards 2018
 

กลุ่ม วิชาสามัญ 2561
 

โล่วิชาภาษาไทย
 
น้องแหวน : จิรัฐิติ ดาราเมือง
ที่ 1 ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
98 คะแนน
 
น้องกันย์ : กันยณัฐ พัฒนาอุดมสินค้า
ที่ 2 ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
96 คะแนน
น้องหยก : มณฑิกา วงศ์บำรุงกิจ
ที่ 2 ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
96 คะแนน
น้องออมสิน : วรัญญา อุทุมพร
ที่ 2 ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
96 คะแนน
น้องสตางค์ : อภิชญา ประเสริฐนิรันดร์
ที่ 2 ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
96 คะแนน
น้องขิม : นิชานันท์ จงอยู่สุข
ที่ 2 ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
96 คะแนน
น้องลิลลี่ : วัลลภา อติวัฒนานนท์
ที่ 3 ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
94 คะแนน
น้องเบนซ์ : ชนนิกานต์ แซ่ลิ้ม
ที่ 3 ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
94 คะแนน
น้องออมสิน : ณัฏฐกิตติ์ หงส์ชู
ที่ 3 ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
94 คะแนน
น้องวาว : รติยากร บุตรศรีเมือง
ที่ 3 ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
94 คะแนน
น้องชิวหลิง : พิชญา เตโชฬาร
ที่ 3 ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
94 คะแนน
น้องเท็น : วัชราธร คำแหง
ที่ 3 ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
94 คะแนน
น้องอะตอม : อันนา ศรีกิจกุล
ที่ 3 ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
94 คะแนน
น้องปริน : ณปภา ปัญญานิรันดร์
ที่ 3 ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
94 คะแนน
น้องเจน : ปรางแก้ว ซงดี
ที่ 3 ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
94 คะแนน

โล่วิชาสังคม
 
น้องอีฟ : ณัฐนันท์ สวาวสุ
กลุ่ม TOP ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาสังคม
86 คะแนน
น้องนิค : ณภัทร อังสุนันมวิวัฒน์
กลุ่ม TOP ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาสังคม
86 คะแนน
น้องริน : เกศิรินทร์ ภคเศรษฐการ
กลุ่ม TOP ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาสังคม
86 คะแนน
น้องออมสิน : ณัฏฐกิตติ์ หงส์ชู
กลุ่ม TOP ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาสังคม
84 คะแนน
น้องโฟลท : ศุภชัย อมรกิตติเจริญ
กลุ่ม TOP ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาสังคม
82 คะแนน
น้องวีร์ : ชนวีร์ จิตต์วโรดม
กลุ่ม TOP ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาสังคม
82 คะแนน
น้องเจ้าขา : พิชชาอร บรรจมาตย์
กลุ่ม TOP ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาสังคม
82 คะแนน
น้องไทม์ : ธามดิฐทัศน์ เนื่องจำนง
กลุ่ม TOP ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาสังคม
82 คะแนน
น้องนัทสึ : ธนัชชา สีศิลป์สุพัฒนกุล
กลุ่ม TOP ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาสังคม
82 คะแนน
น้องคอปเตอร์ : กรรธศรณ์ หอพัตราภรณ์
กลุ่ม TOP ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาสังคม
82 คะแนน
น้องภูมิ : ฐิติภูมิ แซ่เฮ้ง
กลุ่ม TOP ประเทศ วิชาสามัญ ประจำปี 2561 วิชาสังคม
82 คะแนน

กลุ่ม O - NET 2561
 

โล่วิชาภาษาไทย
 
น้องอิ๋ม : อภิชญา พลายมาต
ที่ 1 ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
98 คะแนน
น้องภูมิ : ฐิติภูมิ แซ่เฮ้ง
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
97 คะแนน
น้องนัท : ณัฐวดี เชาอนาจิณ
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
97 คะแนน
น้องเดียร์ : นฤสิริ เชาวน์ฤทธิ์
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
96 คะแนน
น้องเบญจ์ : ญาดา เฉลิมวัฒน์
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
95 คะแนน
น้องมายด์ : ฐิติรัตน์ รัตนะโชติกุลชัย
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
95 คะแนน
น้องเบลล์ : ณัฐชา ศรีธวัชพงศ์
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
95 คะแนน
น้องทิพย์ : ปวีณ์นุช ทรัพย์เชี่ยวชาญ
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
95 คะแนน
น้องปูเป้ : สุชญา จิระบวรภิญโญ
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
95 คะแนน
น้องทู : พนธกร ศุภวาทิน
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
95 คะแนน
น้องโอ๊ต : ธนัทธ์ สุวรรณจตุพร
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาภาษาไทย
95 คะแนน

โล่วิชาสังคม
 
น้องภูมิ : ฐิติภูมิ แซ่เฮ้ง
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาสังคม
83 คะแนน
น้องภัทร : นภัสนันท์ ตันสุริยวงษ์
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาสังคม
83 คะแนน
น้องฉิก : บุญสิทธิ์ งามวิโรจน์เจริญ
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาสังคม
81 คะแนน
น้องเดียร์ : นฤสิริ เชาวน์ฤทธิ์
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาสังคม
80 คะแนน
น้องกล้า : ศุภวิชญ์ ศรวณีย์
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาสังคม
80 คะแนน
น้องปริน : ณปภา ปัญญานิรันดร์
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาสังคม
80 คะแนน
น้องอิ๊นท์ : ณัฐวรุตม์ พลเสน
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาสังคม
80 คะแนน
น้องเนย : สุฉันท์สินี โล่ห์ดาบชัย
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาสังคม
80 คะแนน
น้องพีท : กฤษฎาพันธุ์ จันทร์พร
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาสังคม
79 คะแนน
น้องเรียว : ภัทรพงษ์ ภูวสันติ
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาสังคม
79 คะแนน
น้องออม : ผาติรัตน์ ชุมภู
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาสังคม
79 คะแนน
น้องแพรวา : ชนากานต์ คัมภีรปกรณ์
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาสังคม
79 คะแนน
น้องไบร์ท : กฤตเมธ ขาวเกลี้ยง
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาสังคม
79 คะแนน
น้องเอิง : สุวิชาดา ธีระพันธ์
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาสังคม
79 คะแนน
น้องวีร์ : ชนวีร์ จิตต์วโรดม
กลุ่ม TOP ประเทศ O-NET ประจำปี 2561 วิชาสังคม
79 คะแนน

รายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล
 

1. รายชื่อนักเรียนที่ได้ เหรียญทองวิชาภาษาไทย + เหรียญทองวิชาสังคม
 

ลำดับ

ชื่อเล่น

ชื่อ

นามสกุล

สาขา

1

เกม

กฤตาณัฐ

โนชัย

บางกะปิ

2

กีตาร์

กีรตา

หวนถนอม

งามวงศ์วาน

3

เฟรม

ขนิษฐา

พาทา

สยาม

4

นาเดียร์

เขมจิรา

ซื่อสัตย์เวช

วงเวียนใหญ่

5

แม็ค

คริษ

แก้วพูลทรัพย์

งามวงศ์วาน

6

เก็ต

งามลักษณ์

บุญมี

สยาม

7

ไอซ์

ชนิสรา

อยู่ภักดี

นครราชสีมา

8

พลอย

ชลลดา

เฉลิมไพโรจน์

บางกะปิ

9

ปลา

ชุติมณฑน์

ศาศวัต

สระบุรี

10

แจม

ญาณิน

สมงาม

ปินเกล้า

11

ผิง

ณัฐธิดา

การสมลาภ

สยาม

12

เชียร์

ณัฐนนท์

สิงห์เสน

สยาม

13

แพรว

ณัฐมน

ศิริเสรีวัฒนา

วงเวียนใหญ่

14

เมย์

ณัฐริกา

สุขอุดม

วงเวียนใหญ่

15

นัท

ณัฐวดี

เชาอนาจิณ

สยาม

16

กิ๊บ

ณิชกานต์

เสริมศิริทรัพย์

วงเวียนใหญ่

17

เนย

ณิชาภา

เขียวสุทธิ

สยาม

18

ศิ

ทรรศิดา

แก่นแก้ว

สยาม

19

แพม

ทิพนภา

ลิมป์สานนท์

สยาม

20

โตโต้

ธนโชติ

โรจน์ประเสริฐ

สยาม

21

Golf

ธนภัทร

จรัมพร

เชียงใหม่

22

ริว

ธนภัทร

ลลิตโรจน์วงศ์

วงเวียนใหญ่

23

เท็น

ธนัชพร

วระพงษ์สิทธิกุล

เยาวราช

24

มาย

ธนิสรา

เอกภพโยธิน

เยาวราช

25

ริว

ธรรมนูญ

อิ่มสุภาพ

นครสวรรค์

26

แคนดี้

ธัญชนก

ศิริผลหลาย

สยาม

27

พลอย

ธัญญพร

พงษ์ไพบูลย์

สุพรรณบุรี

28

มาร์ค

ธานี

มหาชัยพงศ์กุล

พิษณุโลก

29

ธี

ธีรดา

สุภาภา

ศรีนครินทร์

30

ปอ

ธีรภัทร

เถาทอง

บางกะปิ

31

ปิง

นนทพัทธ์

พงศ์บูรณะนันทน์

ปินเกล้า

32

ฟ้า

นภสร

ชัยนิวัฒนา

ปินเกล้า

33

ภัทร

นภัสนันท์

ตันสุริยวงษ์

สยาม

34

ออม

นัชชา

วงศ์รัตนานนท์

ชลบุรี

35

ตูลย์

นันท์นภัส

เอี้ยวสกุล

หาดใหญ่

36

นาม

นามภูมิ

ศิริคติธรรม

สยาม

37

แนน

นิชาภา

ทองดี

ชลบุรี

38

บุญมี

บุญญา

ขำเพ็ง

นครราชสีมา

39

เกรซ

ปลายฟ้า

พลบุตร

ปินเกล้า

40

ปัท

ปัทมา

ประยูรมหิศร

ขอนแก่น

41

แบม

ปิยเรศ

มหัทธนารักษ์

วงเวียนใหญ่

42

พลอย

ปุณยนุช

ฉายานพรัตน์

สยาม

43

โบว์

ผกามาศ

ร้อยภัย

สยาม

44

พลอย

พรไพลิน

วันค้า

สยาม

45

พลอย

พลอย

สิทธิชีวภาค

สยาม

46

เบย์

พศิกา

ชำนาญช่าง

พิษณุโลก

47

ตอง

พัชรกันย์

ศิริกุลธนพงษ์

สยาม

48

พิมพ์

พิมพ์มาดา

บุญเชิดชัยยันต์

สยาม

49

พิน

พิรญาณ์

สถิรพันธุ์

สยาม

50

เก้า

พีรชัย

พสุทันท์

บางกะปิ

51

แพ็ท

ภัสมณ

เอี่ยมแสน

สยาม

52

พาย

ภิชา

ล่ำซำ

งามวงศ์วาน

53

ภู

ภูมินทร์

ทองปัตย์

สยาม

54

มุก

มณีนุช

เลิศมงคลโชค

สยาม

55

มายด์

ลักษณารีย์

วัฒนสุทธิ์

สยาม

56

โบ๊ท

ลัลนา

ธนวชิราธร

สยาม

57

วินด์เซิร์ฟ

วงศธร

โชติชีวสุนทร

วงเวียนใหญ่

58

ปอ

วณิชชา

ตั้งศิริวัฒนวงศ์

นครสวรรค์

59

เบสท์

วรเมธ

ชาลีน้อย

สระบุรี

60

เน

วรรธนัย

พัฒนศักดิ์ศิริ

ร้อยเอ็ด

61

 

ศศินันท์

สุจิรัตนวิมล

สยาม

62

มีนา

ศศิวิมล

เลิศวิไลกุลนที

วงเวียนใหญ่

63

ภีม

ศิรวิทย์

ศุภศิลป์

สยาม

64

เฟิร์น

ศุภกานต์

มณีรัตน์

สยาม

65

เอิร์ธ

ศุภพัฒน์

ศิริโสภณ

ปินเกล้า

66

บิว

ศุภิสรา

ลดาวิวัฒน์วงศ์

สยาม

67

เนย

ศุภิสรา

นามเขื่อนแพทย์

สยาม

68

อาร์พี

สรกฤต

รัตนพิทยารักษ์

บางกะปิ

69

นาจา

สุภัคฐิต์นิจ

จุฑาศิลปารัตน์

สยาม

70

แฮม

สุภาวิตา

จุลกะเศียร

สระบุรี

71

แบมแบม

อภิสรา

กวียานันท์

สยาม

72

น้ำหวาน

อรจิรา

จวบความสุข

บางกะปิ

73

เอื้อย

อาทิมา

ส่งอุไรล้ำ

สยาม

74

บิส

อิสริยา

มีพลกิจ

รังสิต

75

เดียร์

ชญานิศ

รัตนเมธานิศ

สยาม


2. เหรียญทองวิชาภาษาไทย
 

ลำดับ

ชื่อเล่น

ชื่อ

นามสกุล

สาขา

1

อาย

กชกร

เหลี่ยมบุบผา

บางกะปิ

2

เก็ต

กฤตภาส

เชษฐเจริญรัตน์

ปินเกล้า

3

แดนซ์

กฤติกานต์

จิวะรังสินี

สยาม

4

กี้

กวินนาฎ

ศรไกรสิทธิ์

หาดใหญ่

5

ไหม

กัญญารัตน์

รัตนเสาวภาคย์

เยาวราช

6

เฟิร์น

กัญญารัตน์

มั่นที่สุด

สระบุรี

7

แวว

กัลยรัตน์

มิ่งขวัญ

ขอนแก่น

8

เกตุ

กานต์ชนิต

ทุ่มขุน

หาดใหญ่

9

ซัน

กานต์รวี

มีศิริ

สยาม

10

โม

กิตติยา

พิมลวัฒนา

วงเวียนใหญ่

11

มายด์

กุสุมา

สองเมือง

บางกะปิ

12

ลินเดียร์

ขนิษฐา

ปัญญาธีระ

ราชบุรี

13

ส้มโอ

ไคริกา

ผาสุข

เยาวราช

14

แพรไหม

จิณห์จุฑา

กันยะพันธ์

ลำปาง

15

หงส์

จิดาภา

พูนเดชาลาภ

สยาม

16

ใบตอง

จิดาภา

บัวสุวรรณ

สยาม

17

เก้า

จิรัชยา

สมฤทธิ์

บางกะปิ

18

ขวัญข้าว

จิราธิป

ตรีทิพยบุตร

เชียงใหม่

19

แตงกวา

จีรนันท์

ศรีอ่อน

นครราชสีมา

20

เทียนเทียน

จุทาสิตา

แต่บรรพกุล

พญาไท

21

เนี้ยบ

ชญานิน

สดชื่น

ลำปาง

22

เจได

ชญานิศ

เพชรเรือง

สยาม

23

ปอนด์

ชนะพล

นารินคำ

เชียงราย

24

ไอซ์

ชนิกานต์

เมืองใสสันต์

ปินเกล้า

25

ข้าวใหม่

ชมนาด

สิมะจารึก

อุบลราชธานี

26

เมย์

ชลลดา

แก้วบัวสาย

บางกะปิ

27

น้ำฝน

ชลันธร

ประศาสน์วุฒิ

เชียงราย

28

ยู่

ชลากร

อุ่นปัญโญ

ลำปาง

29

เมี่ยง

ชลิตา

พ่วงรอด

เยาวราช

30

ซิน

ชัญญานิษฐ์

กิติพันธยาพร

วงเวียนใหญ่

    31

ไช้

ชานนท์

เลิศนีรนาท

สามเสน

32

หยงหยง

ญาญา

ธนจารุวิทยากร

นครสวรรค์

33

ส้มโอ

ญาณินท์

ยนจอหอ

ชลบุรี

34

ซันนี่

ญาณินท์

ไทยานนท์

สยาม

35

พิณ

ญาณิศา

หงส์วิลาส

ปินเกล้า

36

ทอฟ้า

ญาสิกา

พิพัฒน์เบญจพล

ศรีนครินทร์

37

แพรว

ฐานิตารัชต์

สกุลโชติรัชต์

เยาวราช

38

แป้ง

ฐิตา

ชิตนุชตรานนท์

ศรีนครินทร์

39

จูลี่

ฐิติชญา

สุดเจริญ

ลำปาง

40

ปลื้ม

ณพล

อนันตทรัพย์สิน

เยาวราช

41

เดียร์

ณภัทร์

ชัยรัตน์

บางกะปิ

42

พะพอย

ณภัทรสรณ์

สิริจินดาพัฒน์

พญาไท

43

พะพอย

ณภัทรสรณ์

สิริจินดาพัฒน์

พญาไท

44

เชียร์

ณัฎฐกัญญ์

บุญโตสิตระกูล

เยาวราช

45

ลูกศร

ณัฏฐ์ชุดา

ภิญโญพานิชย์

บุรีรัมย์

46

เนโกะ

ณัฏฐ์ชุดา

เสรีรัตนะชัย

สยาม

47

ณิชา

ณัฏฐณิชา

คุณจันทรโชติ

พิษณุโลก

48

มีมี่

ณัฏฐณิชา

กาญจนกุลดำรง

บางกะปิ

49

โม

ณัฏฐนิช

นาพรม

งามวงศ์วาน

50

ป่าน

ณัฐธัญ

หุ่นเก่า

ลำปาง

51

บีม

ณัฐพร

สุวิทยะศิริ

เยาวราช

52

เหม่ย

ณัฐมน

จิรวัฒน์ไพศาล

เยาวราช

53

ออย

ณิชกมล

ลิ้มสมบัติอนันต์

สามเสน

54

แอ๊น

ณิชชา

กุญช์วรรณ์

หาดใหญ่

55

โดนัท

ณิชดาภา

แสงจันทร์

พญาไท

56

เบส

ณิศวรา

ยูรนิยม

บางกะปิ

57

แอ๋ม

ดุสิตา

สร้อยสน

วงเวียนใหญ่

58

เจน

ทอฝัน

พนมศักดิ์

อุดรธานี

59

ปุ๋ย

ธนวรรณ

ธัญญะเศรษฐ์

ขอนแก่น

60

ฟิน

ธนัชพร

พรมิ่งมาศ

เยาวราช

61

แตงโม

ธมกร

สิงห์สาธร

อุดรธานี

62

แอลม่อน

ธัญชนก

วงษ์ประยูร

สยาม

63

เนย

ธัณยธรณ์

ธัญญากุลวงศ์

ปินเกล้า

64

ชมพู่

ธิญาดา

คำภู

เยาวราช

65

ท็อป

ธีรภัทร

ภู่สัตยาธนพร

พิษณุโลก

66

ปูน

นภเศรษฐ์

ผลจันทร์

งามวงศ์วาน

67

ปาล์ม

นภัทศวรรณ์

บุษบรรณ์

สุราษฎ์ธานี

68

อากิ

นฤภร

คาวาโน่

บางกะปิ

69

นะห์

นฤมล

หมัดนุรักษ์

สยาม

70

หลิน

นลินรัตน์

อธิพงษ์เสถียร

เยาวราช

71

พอ

นันท์นภัส

อัชฌากรลักษณ์

สยาม

72

ไตเติ้ล

นิธิพร

เจียรจินดา

บางกะปิ

73

ป่าน

นิรัชพร

ดอนชัย

เชียงราย

74

เนม

นิรินธนา(กัลยาวัชร์)

ราตรีประสาทสุข

เยาวราช

75

แตงกวา

โนชยา

ส่งสถิต

เยาวราช

76

ดรีม

บัณฑิตา

จันทร์ฉาย

อุดรธานี

77

แยม

บุญญาดา

จันลา

ขอนแก่น

78

บีม

บุณยวีร์

จันทรศิริ

หาดใหญ่

79

เบล

ปฏิญญา

ทิวงษา

ศรีนครินทร์

80

ฟาง

ปรารถนา

ชารีผาบ

ปินเกล้า

81

เอิร์ท

ปวริศร์

ชินศรี

อุดรธานี

82

แทน

ปวันรัตน์

ซุงสุวรรณ

เยาวราช

83

บุช

ปัญจพล

เตชะงามวงศ์

เยาวราช

84

เพ้นท์

ปัณฑ์ชนิต

สุวรรณโชติ

อุบลราชธานี

85

ปัท

ปัทมพร

ภูมิพันธ์

วงเวียนใหญ่

86

น้ำทิพย์

ปาริฉัตร

ทองกะไลย

วงเวียนใหญ่

87

เม

ปุณยนุช

ธีรพัฒน์พร

วงเวียนใหญ่

88

วิว

ปุริม

นภาแจ้ง

ปินเกล้า

89

น้ำฝน

พัทธ์ธีรา

กชจรัสศรี

วงเวียนใหญ่

90

ฟ้า

พัทธนันท์

รุจิโรจน์สกุล

สยาม

91

แบม

พิมพ์ลดา

ศักดิ์พิศุทธิกุล

สกลนคร

92

บีม

เพชรลดา

บุญกว้าง

อุดรธานี

93

พลอย

แพรพลอย

พิทักษ์กุลธร

สยาม

94

ดรีม

ภคพร

ฟูกลิ่น

รังสิต

95

พร้อม

ภัทรนันท์

สายทอง

พญาไท

96

เอิร์น

ภัทรภร

ประจิตร์

วงเวียนใหญ่

97

กุ๊กกิ๊ก

ภัทรวดี

แก้วเจริญสุข

งามวงศ์วาน

98

เดียร์

ภาคิน

สายต่อเนื่อง

เยาวราช

99

ไตเติ้ล

ภารดี

เกตุศรีพงษ์

ปินเกล้า

100

เพียว

ภูมิพัฒน์

ทองเสมอ

นครศรีธรรมราช

101

แป้ง

มลทิชา

บัวอุไร

สุพรรณบุรี

102

มามา

มานรา

นรสุภา

พญาไท

103

มิโกะ

มิชิโกะ

อิฉิกาว่า

ลำปาง

104

พลอยสวย

รวิสรา

ปฏิพัทธ์ก่อกุล

สยาม

105

กัน

รวี

ลือชัย

เชียงใหม่

106

ฝ้าย

รัชณีกร

ดวงจันทร์

เชียงราย

107

แพน

วนัชพร

โชติชุ่ม

เยาวราช

108

ฝน

วราพร

ผิวทอง

ราชบุรี

109

เตย

วราริน

คงสอน

เยาวราช

110

เฟิร์น

วศินี

แจ่มใส

ปินเกล้า

111

น้ำ

วันวิสาข์

รัตนอาภาโรจน์

ปินเกล้า

112

ชมพู่

วิมลณัฐ

ไชยบุญ

นครศรีธรรมราช

113

ยา

ศดานันท์

อาศัยบุญ

สระบุรี

114

เอม

ศรัณย์แพร

ศรีเจริญ

สยาม

115

ป๋อมแป๋ม

ศรุตา

ทักษะปิยะบุตร

ราชบุรี

116

สายรุ้ง

ศศิกานต์

สุธาบัณฑิตพงศ์

สยาม

117

แบม

ศศิกานต์

เทพสุวรรณ์

สยาม

118

เฟี๊ยส

ศักดิ์ชัย

เทียนขาว

นครสวรรค์

119

ผักบุ้ง

ศิรภัสสร

เย็นจิตต์

งามวงศ์วาน

120

กาญจน์

ศิริกาญจน์

สถาน

ปินเกล้า

121

มินตรา

ศิรินลักษมี

ทรัพยสิทธิ์

เยาวราช

122

ไนน์

สหรัฐ

อารีรัตน์

เชียงใหม่

123

โม

สินีนาถ

ว่องวรานนท์

หาดใหญ่

124

เกรส

สิริกร

รัตนเกื้อ

เยาวราช

125

ออม

สิริกร

อิ่มจงใจรักษ์

สยาม

126

ส้มโอ

สิริกร

ระไวกลาง

ขอนแก่น

127

พลอย

สิรินทรา

งามวิริยะพงศ์

สยาม

128

เอิน

สุกฤตา

ศิลปีชีวะ

ปินเกล้า

129

เกน

สุชาครีย์

สุโกสิ

งามวงศ์วาน

130

ซาร่า

สุดาภัทร

ฉัตรกวีกุล

สยาม

131

ลูกน้ำ

สุทิชา

เตจ๊ะ

ลำปาง

132

ฝัน

เหมือนฝัน

ปิดตาฝ้าย

นครราชสีมา

133

กาย

อนาวิล

จินตนาการ

วงเวียนใหญ่

134

เบนซ์

อรนันท์

โกมลพันธ์พร

เยาวราช

135

ออนซ์

อรนิดา

ทวีลาภ

วงเวียนใหญ่

136

หมวย

อรัญญา

เจริญคง

เยาวราช

137

ปราบ

อัครวิทย์

เผือกอ่ำ

ปินเกล้า

138

แอ๊นท์

อารยา

ศรีระวีวงศา

สยาม

139

เบสท์

เอกชัย

สุคนธมาน

บางกะปิ

140

จีน

ธัญญา

ศรีธวัชพงศ์

สยาม


3. เหรียญทองวิชาสังคม
 

ลำดับ

ชื่อเล่น

ชื่อ

นามสกุล

สาขา

1

มุก

สวรรยา

สุพิทักษ์

สยาม

2

เจ

ธีรวุฒิ

อังควรพานิช

วงเวียนใหญ่


4. รายชื่อนักเรียนที่ได้ เหรียญทองวิชาไทย + เหรียญเงินวิชาสังคม
 

ลำดับ

ชื่อเล่น

ชื่อ

นามสกุล

สาขา

1

โฟร์โมสต์

กมลมาลย์

จันทิมา

เชียงราย

2

ยู้ฮู

กมลสม

ตระกูลไตรตรึง

สยาม

3

อิม

กรรณสุภัฐ

คุ้มถนอม

งามวงศ์วาน

4

ฟ้า

กรวรรณ

ยศยิ่งธรรมกุล

สยาม

5

คิน

กฤตพล

ชีวะเกตุ

เชียงใหม่

6

เคน

กวีวัฒน์

จันทรัศมีภัทรา

หาดใหญ่

7

ฉัตฆ์

กัญจน์ธชล

หิรัญโฆษิตวงศ์

สยาม

8

แป้ง

กานต์ธิดา

บุญทรงธรรม

บางกะปิ

9

บอส

คมกร

เล็กรูจี

วงเวียนใหญ่

10

จีจี้

ฆริศา

พิทักษ์ประชา

เชียงใหม่

11

แจมมี่

จณิศา

ชาญวุฒิ

งามวงศ์วาน

12

บุ๊ค

จิดาภา

เฉลิมกิจ

ปินเกล้า

13

พิม

จิดาภา

ศรีประไพ

ราชบุรี

14

เจส

จิรฐา

หล่อบุญเรือง

สยาม

15

เจแปน

จีริสุดา

ปริญญาศิริ

สยาม

16

แพร

จุฑาทิพย์

แซ่จุ่ง

หาดใหญ่

17

ฟูจิ

จุฬาลักษณ์

พงศ์รัตนพิทักษ์

ศรีนครินทร์

18

ไทเกอร์

เจษฎาพงศ์

ทองอุ่น

นครศรีธรรมราช

19

โอปอ

ชนิภา

สุวรรณสาโรจน์

งามวงศ์วาน

20

ซีซี

ชนิศา

วิชัยณรงค์

เยาวราช

21

แป้ง

ชัญญา

คำคณานนท์

เชียงใหม่

22

ต้นกล้า

ชัยชนะ

สุวัฒนพงษ์

วงเวียนใหญ่

23

จิลล์

ญาณินท์

จตุรัตนชัยพร

ชลบุรี

24

มิ้น

ณัชชา

พิบูลพงศ์พันธ์

ปินเกล้า

25

ชิงหลิว

ณัฎฐนิช

ศรีสุริยะ

หาดใหญ่

26

นัท

ณัฎฐนิช

โพธิ์ทอง

ศรีนครินทร์

27

ไนน์

ณัฏฐ์นรี

กลไกร

เชียงใหม่

28

แพร

ณัฏฐา

ขำสุนทร

ราชบุรี

29

อุ๋มอิ๋ม

ณัฐพร

เกิดศิริ

สยาม

30

มิว

ณัฐริกา

ชูโต

งามวงศ์วาน

31

มุก

ณิชากร

ศรีวิริยกุล

สยาม

32

เบสท์

ณิชาภา

ธานินทร์ธราธาร

ศรีนครินทร์

33

แบม

ดวงกมล

สนธิ

เชียงใหม่

34

ขนุน

ธนกฤต

การุณเกียรติกุล

สยาม

35

พัต

ธนพัต

ขจรชัยกุล

สยาม

36

ปิงปอง

ธนัญญา

ศิริชุม

สยาม

37

แทน

ธนายุต

บุญประเสริฐ

พิษณุโลก

38

เจเน่

ธมนวรรณ

เงาศรี

รังสิต

39

บีบี

ธวัลพร

นิธิธมาพร

ภูเก็ต

40

ข้าวฟ่าง

ธัญภิชญา

หนูห้อง

สยาม

41

สายป่าน

ธันย์ชนก

พูลผกา

งามวงศ์วาน

42

ภัทร

ธันยพร

จันทรภัทร

เชียงใหม่

43

จูน

ธิติพร

ธิติพรพงศ์

เชียงราย

44

อาคัง

ธีรวีร์

ศิวดุลย์

ชลบุรี

45

นนท์

นนทวัฒน์

ศรีชะฎา

สุราษฎ์ธานี

46

เติ้ล

นพณัฏฐ์

นพตลุง

นครราชสีมา

47

หยัง

นฤนาถ

เจริญภักดี

ราชบุรี

48

มุก

นันท์มนัส

หอมช่วย

หาดใหญ่

49

ฟิล

นิติพนธ์

เงินมูล

เชียงใหม่

50

นิว

นิธิศ

กูลรัตนประทีป

บางกะปิ

51

ปั้น

ปนิดา

บุญนิธิไพสิฐ

วงเวียนใหญ่

52

ซูกัส

ปรวัฒน์

วิจิตรพันธุ์

อุดรธานี

53

เกรซ

ปลายฟ้า

พลบุตร

เยาวราช

54

ดรีม

ปัณฑรีย์

แท่งทอง

งามวงศ์วาน

55

ปิ่น

ปัทมพร

หวานกิจเจริญ

เยาวราช

56

นัท

ปาลิกา

ตั้งบุญดวงจิตร

ราชบุรี

57

จีน

ปิยะรัตน์

ฉัตรมานะกุลกิจ

วงเวียนใหญ่

58

แบมแบม

พนิตชนก

อรรฆศิลป์

ปินเกล้า

59

เมย์

พรรณกร

เตชะพิเชฐวนิช

ชลบุรี

60

พรรษ

พรรษวัน

จันทร์เดือน

เชียงราย

61

แจน

พอฤทัย

ตรีวัฒนสุวรรณ

อุดรธานี

62

แพทตี้

พิชชาพร

อายุวัฒนะ

บางกะปิ

63

บิ๊ง

พิมพ์อร

วิญญูตระกูล

สยาม

64

ปั้น

พีรณัฐ

นิตยานนท์

สยาม

65

แพรวา

แพรวพิสชาฎ์

วิลาวรรณ

สยาม

66

อาร์ม

ภวิศ

คูเกษมรัตน์

สยาม

67

เบค่อน

ภูมิรพี

กุลนฤนาทวนิช

ศรีนครินทร์

68

เพลง

มาวพร

โพธิ์ธัญญา

ศรีนครินทร์

69

ดุม

รนล

กิตติบาล

เยาวราช

70

ออม

รัญชิดา

กฤษฎาจินดารุ่ง

ปินเกล้า

71

มินมิน

รินรดา

รัตนสีนุรางกูร

เชียงราย

72

รุ้ง

ลลิดา

ศรีอนันต์

สยาม

73

แจน

วยุลดา

เหมบัณฑิต

หาดใหญ่

74

แพร

วรินรำไพ

ธนะสมบูรณ์

สยาม

75

นิว

วริศ

พิกุลผล

สยาม

76

ไนซ์

วิชญ์รัชญ์

พันธุ์อุดม

สยาม

77

ออมสิน

วิชญะ

ภักดิ์แจ่มใส

สยาม

78

ซิน

วิชยาภา

สุวรรณ์

หาดใหญ่

79

วิน

วีรภัทร

ห้วยหงษ์ทอง

วงเวียนใหญ่

80

ดรีม

ศรุตา

พวงประดิษฐ์

อุบลราชธานี

81

ลูกหนู

ศศิรมณ

ยงปรีชาเลิศ

สยาม

82

ฟ้า

ศิริพร

มัจฉาเชี่ยว

นครศรีธรรมราช

83

ปิง

ศุภวิชญ์

จิรวัฒนาพงศ์

สยาม

84

แบมบู

ศุภากร

ศุภพินิจชัย

สยาม

85

พีช

ศุภาพิชญ์

เดชสำราญ

สยาม

86

น้ำมนต์

สขิลา

ธีรกิจไพศาล

สยาม

87

เบส

สมชัย

แจ่มจันทร์

นครสวรรค์

88

เฟิร์ส

สรกฤต

บุญนำ

เยาวราช

89

ภู

สรสิช

ปรัชญสุนทร

พญาไท

90

เอิญ

สรินยา

ยางสุด

อุดรธานี

91

แก้ม

สโรสินี

ศิริวรเดชกุล

สยาม

92

มุก

สวรรยา

สุพิทักษ์

สยาม

93

วาเลนไทน์

สหัสวรรษ

ภุมรินทร์

นครราชสีมา

94

ไตเติ้ล

สหัสวรรษ

เพ็ชร์ชะ

ปินเกล้า

95

ต้นปาล์ม

สัชญา

รัตนชูวงศ์

เชียงราย

96

ฝน

สาธิดา

แก้วเพชร

รังสิต

97

เจมส์

สาโรจน์

ธรรมจง

ราชบุรี

98

มายด์

สิรินันท์

แสงขำ

เชียงราย

99

นิว

สุชานันท์

โพธิ์ป้อม

ศรีนครินทร์

100

มีน

สุชาวดี

สมนา

เชียงราย

101

เบลล์

สุพัตรา

ครุฑนภา

พญาไท

102

แพรว

สุภาภร

อมรมณีรัตน์

วงเวียนใหญ่

103

ครีม

อนรรฆมนต์

อังศธรรมรัตน์

นครสวรรค์

104

นีน

อนัญญา

รุ่งจารุทรัพย์

ปินเกล้า

105

ปูเป้

อภิชญา

กลิ่นถือศิล

เชียงใหม่

106

อิงอิง

อภิชญา

ตรีรานุรัตน์

สยาม

107

ภูมิ

อภิตะวัน

อัตถวิบูลย์

สยาม

108

ชมพู่

อมรรัตน์

เรืองกิจจำรัส

วงเวียนใหญ่

109

ยุ้ย

อรปรียา

ยั่งยืน

อุดรธานี

110

เนย์

อริสา

เวทย์วิหารธรรม

วงเวียนใหญ่

111

บอล

อัครชาตรี

มีรอด

สยาม

112

เกรท

อัญชิสา

คำภู

สยาม

113

เฟิร์น

อันนา

จรุงจิตสุนทร

บางกะปิ

114

อู๋

อารยา

พงษ์เลาหพันธุ์

ลำปาง


5. รายชื่อนักเรียนที่ได้เหรียญทองวิชาภาษาไทย + เหรียญทองแดงวิชาสังคม
 

ลำดับ

ชื่อเล่น

ชื่อ

นามสกุล

สาขา

1

ขิม

กชกร

อินตาสาย

ลำปาง

2

นิว

กมลวรรณ

เทพศิริสุนทร

บางกะปิ

3

โอปอ

กวินนาฏ

แสงบุญ

เชียงใหม่

4

ค้อป

กษิดิศ

ยิ่งสุขกมล

สยาม

5

ออมสิน

กานดารัตน์

ทองอ่อน

ราชบุรี

6

ลูกหมู

กานต์ธิดา

วงศ์สุโชโต

วงเวียนใหญ่

7

เกว

กานต์รวี

เขียวสุข

สยาม

8

พบจัง

กานต์สิรา

ไชยัญโต

ปินเกล้า

9

ปิ่น

กิ่งสัก

อารีรักษ์

ชลบุรี

10

มายด์

กิตติยา

แซ่หลี

สยาม

11

ออม

คณิศร

ศิลปราโมทย์กุล

วงเวียนใหญ่

12

ลูกตาล

คู่ฟ้า

ทวีวัฒนา

หาดใหญ่

13

ต๋อง

จักรพนธ์

เตชะวัฒนวรรณา

ชลบุรี

14

ต้นสน

จิณณพัต

อังเรขพาณิชย์

นครสวรรค์

15

มุก

จิณัชฌา

บุญหวาน

นครราชสีมา

16

แพร

ฉัตรชนก

นะมะหุต

อุบลราชธานี

17

สตางค์

ฉัตราพร

แย้มกลีบ

รังสิต

18

เฟิร์น

ชญานิศ

เด่นเลิศชัยกุล

วงเวียนใหญ่

19

กิ๊ฟ

ชญานุตม์

ปิ่นทอง

สยาม

20

เอิร์น

ชยานันต์

มุกสกุลรัตน์

สยาม

21

กุ้ง

ชลลดา

ชาวไทย

สยาม

22

หนึ่ง

ชัยพฤกษ์

วิถีเจริญกุล

เยาวราช

23

อาย

ชิดชนก

ขาวผ่อง

สยาม

24

ลาภา

โชติรัตน์

ธานีรัตน์

นครศรีธรรมราช

25

มะปราง

เฌอปราง

ประจงทัศน์

เชียงใหม่

26

ฟ้า

ญาณิศา

วัฒนวินิจฉัย

ศรีนครินทร์

27

แอล

ญาดา

ผุดผ่อง

สยาม

28

การบูร

ญาตาวี

นิยมไทย

สยาม

29

เน็กซ์

ณฐชนน

บุญศฤงคารนนท์

เยาวราช

30

เซ้นท์

ณฐา

คำพิบูลย์

ศรีนครินทร์

31

นัท

ณภัทร

จิ๋วปัญญา

พิษณุโลก

32

เกรท

ณัชชา

พญาไท

33

จีจี้

ณัฏฐ์ติญาภร

กาญจนาพงศาเวช

วงเวียนใหญ่

34

สมายด์

ณัฐกฤช

รุ่งเรือง

สยาม

35

จ๋า

ณัฐชา

สุพการ

หาดใหญ่

36

ณัฐโตะ

ณัฐพงศ์

อะแป๊ะ

นครศรีธรรมราช

37

เหม่ยฟาง

ณิชกานต์

จิรสุวรรณกุล

สยาม

38

หนูนิด

ณิชนันทน์

ชัยสุบรรณ์กนก

เยาวราช

39

หนูนิด

ณิชนันทน์

ชัยสุบรรณ์กนก

ศรีนครินทร์

40

ยา

ณิชาภัทร์

บรรเลงจิต

ปินเกล้า

41

ใบตอง

ณิชารีย์

อร่ามรุ่งโรจน์ชัย

สยาม

42

แพร

ณิชารีย์

รัตนจรัสกุล

เยาวราช

43

ริว

ไตรทศ

กมลจรัสกิจ

ปินเกล้า

44

กอล์ฟ

ธนกร

ประมวลทรัพย์

เยาวราช

45

กาโต้

ธนัช

เลิศนิมิตธรรม

ชลบุรี

46

ปราง

ธนัชพร

รอดการ

หาดใหญ่

47

จาจ้า

ธมนวรรณ

จิณณธนพงษ์

ภูเก็ต

48

แพรว

ธมลวรรณ

อินสว่าง

ชลบุรี

49

ไกด์

ธวัลรัตน์

อรุณเรื่อ

สยาม

50

นาว

ธวัลหทัย

ไมตรีจิต

สยาม

51

บีบี

ธัชพรรณ

ลีฬหาวงศ์

สยาม

52

มิล

ธัญวรัตน์

โชคท่าพระ

วงเวียนใหญ่

53

เม่ยเม่ย

ธีรดา

ทวีสินรัตนกุล

สยาม

54

แป้ง

นภสร

ปิ่นเพชร

วงเวียนใหญ่

55

ฟ้า

นภัสวรรณ

สิทธิธรรม

งามวงศ์วาน

56

นริน

นรินท์ธิญา

ลิ้มศิริวัลลภ

สยาม

57

เอ็ม

นวพร

พันละเดช

สามเสน

58

อีส

นันทวุธ

เฉลิมศิลป์

สยาม

59

มอส

เนวิน

พักนิล

เชียงราย

60

เอิง

บัวบูชา

เต็มแก้ว

หาดใหญ่

61

ข้าวโพด

เบญญาภา

จันทนภาวิบูลย์

ขอนแก่น

62

พิม

เบญญาภา

ธรรมสรางกูร

ลำปาง

63

โม

ปณัฐวรรณ

คงศรี

สยาม

64

เอิง

ปภาวี

จันทร์เรือง

ปินเกล้า

65

ปอ

ปรญา

เหมะสถล

สยาม

66

แจน

ปรางทิพย์

ซงดี

หาดใหญ่

67

มิ้น

ปาณิสรา

พูลพิพัฒน์

สยาม

68

จุ๊กจิ๊ก

ปานตะวัน

แสงอุทัย

ราชบุรี

69

เน็ท

ปิยะโชค

ธนะพงศ์พิทยา

เยาวราช

70

มิ้นท์

ปุณยาพร

แซ่ลิ้ม

ปินเกล้า

71

เต้

พงศกร

จีนจร

ปินเกล้า

72

ตั้น

พงศ์วรรธน์

รุจิโยธิน

นครราชสีมา

73

จีจี้

พรพิชชา

ศิลานันท์

สยาม

74

กาย

พลัฎฐ์

กิจพงษ์ประพันธ์

สยาม

75

เอิร์ธ

พลากร

เลขนะมงคล

วงเวียนใหญ่

76

พีท

พันธวัสส์

เพชรทอง

นครศรีธรรมราช

77

ชิวหลิง

พิชญา

เตโชฬาร

สามเสน

78

ปิ่น

พิชญานิน

มิ่งขวัญ

อุบลราชธานี

79

จังโกะ

พิมพ์มาดา

วิวัฒนะอมรชัย

สยาม

80

เพลง

พิมพ์ลภัส

พงศ์พิพัฒนพันธุ์

สุราษฎ์ธานี

81

เจน

พิรญาณ์

ชำนาญนฤมาณ

อุดรธานี

82

เต้

พีรพัฒน์

บุญนิคม

สยาม

83

สาลี่

พีรยา

วิสุทธิเมธีกร

อุดรธานี

84

ลูกเล่น

พุฒิพล

อัครปัญญาธร

ปินเกล้า

85

ฟ้าใหม่

ฟ้าใหม่

ขัติยะ

สยาม

86

เอ็มเอ็ม

ภัคกร

เมธาเพิ่มสุข

วงเวียนใหญ่

87

ออม

ภัคจิรา

อำพนปราสาท

ชลบุรี

88

แพร

ภัทรมน

ยินดีหา

วงเวียนใหญ่

89

เอิร์น

ภัทรสุดา

สุวิชาวรพันธุ์

วงเวียนใหญ่

90

หวาย

ภัทรานิษฐ์

นันทพานิช

อุบลราชธานี

91

ทิว

ภูริทัต

โกญจนาวรรณ

หาดใหญ่

92

เอย

มนสิชา

เครือรัตนไพบูลย์

รังสิต

93

มะปราง

รมัณยา

นาคโสมกุล

พิษณุโลก

94

แก๊ป

รัญชนา

ปราณี

ปินเกล้า

95

ปุ๊กกี้

รัตนาพร

วงค์บุดดี

อุบลราชธานี

96

พลอย

รัมภา

ขณะรัตน์

นครศรีธรรมราช

97

ไอซ์

ลลิดา

เตชะกุลวิโรจน์

พญาไท

98

พลอย

วรรษมน

พิศาลสาธุกิจ

สยาม

99

สเปค

วรากร

เลี่ยมสกุล

พิษณุโลก

100

เจ็มมี่

วรุณรัตน์

หงษ์ศรีจินดา

ปินเกล้า

101

น้ำ

วันวิสาข์

รัตนอาภาโรจน์

ปินเกล้า

102

แอ๋ม

วิชญา

ภาณุพัฒนกุล

สยาม

103

มอลต์

ศิวัช

ลิ้มประเสริฐ

สยาม

104

พุดดี้

ศุภโชค

เจริญศักดิ์โยธิน

สยาม

105

แม็ค

ศุภณัฐ

บุญยะลีพรรณ

บางกะปิ

106

ริว

ศุภณัฐ

ศักดิ์ประเสริฐ

สยาม

107

เนี้ยบ

สรวิชญ์

พงษ์ประดิษฐ์

นครสวรรค์

108

ฝน

สาธิดา

แก้วเพชร

รังสิต

109

กรุ๊ป

สิทธิ์ภิพัฒน์

ไชยมูล

อุดรธานี

110

เดียร์

สิรินดา

อุนนาภิรักษ์

งามวงศ์วาน

111

ฟิล์ม

สุนิวัฒน์

อินทรมณี

สุราษฎ์ธานี

112

เจนนี่

สุปรียา

ตะบูนพงศ์

สยาม

113

พีช

สุภนิดา

กระแสร์

รังสิต

114

ไผ่หลิว

สุเมธินี

บุญศรี

เยาวราช

115

ตุลย์

สุรพิชญ์

พรหมขุนทอง

ปินเกล้า

116

เบนซ์

หทัยชนก

ชัยดรุณ

เชียงราย

117

เอิน

อนัญญา

ต่อกระโทก

วงเวียนใหญ่

118

อิงอิง

อภิชญา

บุญโชคช่วย

สยาม

119

มายด์

อภิรดี

ศรีไสย

ศรีนครินทร์

120

จริงจัง

อภิสร

อยู่ยืน

งามวงศ์วาน

121

แทน

อมรรัตน์

จำรูญ

ปินเกล้า

122

อีฟ

อรพรรณ

เปาวะสันต์

เยาวราช

123

ต้นน้ำ

อัคริมา

โคตรบรรเทา

ชลบุรี

124

อุ้ม

อังคณา

เด่นไชยรัตน์

สยาม

125

ไอ

อัณณา

สุขเจริญ

ปินเกล้า

126

เฟ

อันดามัน

เจริญศิลปวรรณ

บางกะปิ

127

นิว

อาทิมา

จริงสูงเนิน

นครราชสีมา


6. รายชื่อนักเรียนที่ได้เหรียญทองวิชาสังคม + เหรียญเงินวิชาภาษาไทย
 

ลำดับ

ชื่อเล่น

ชื่อ

นามสกุล

สาขา

1

ม่อน

ไกรวิชญ์

วงษ์ตรี

บุรีรัมย์

2

ไน้

คุณานนท์

อินสว่าง

สระบุรี

3

ต้นกล้า

ชัยชนะ

สุวัฒนพงษ์

เยาวราช

4

ข้าวปุ้น

ญาธิป

เจริญวราวุฒิ

ปินเกล้า

5

แบม

ดวงกมล

สนธิ

เชียงใหม่

6

นาน่า

ธัญวรัตม์

จิรวศินโรจน์

ศรีนครินทร์

7

ฟ้า

ธิดารัตน์

ติวัฒนเจริญผล

สยาม

8

เน็ท

ปิยะโชค

ธนะพงศ์พิทยา

สยาม

9

พราว

พราวฟ้า

สันธิเดช

สยาม

10

มินด์

พลอยณภัค

ลิ้มมีโชคชัย

สยาม

11

ฟ้าใหม่

ฟ้าใหม่

ขัติยะ

สยาม

12

ดุม

รนล

กิตติบาล

เยาวราช

13

ฟ้า

วรรณวิดา

ธีระเจตกูล

นครราชสีมา

14

แครอท

วราลี

เศวตปิยะกุล

เยาวราช

15

 มุก

วิมลิน

คุณประคัลภ์

สยาม

16

 เนย

เวธนี

บริรักษ์วรากร

สยาม

17

 ยา

ศดานันท์

อาศัยบุญ

สระบุรี

18

 ฟ้า

ศิริพร

มัจฉาเชี่ยว

นครศรีธรรมราช

19

 เนิร์ส

ศุภชลี

ชิดเครือ

เยาวราช

20

 ฟลุ๊ค

สรศักย์

วณิชชานันท์

วงเวียนใหญ่

21

 ซูยุ

สราลัญ

สีตะชลาภรณ์

ราชบุรี

22

 เดียร์

สิรินดา

อุนนาภิรักษ์

งามวงศ์วาน


7. รายชื่อนักเรียนที่ได้เหรียญทองวิชาสังคม + เหรียญทองแดงวิชาภาษาไทย
 

ลำดับ

ชื่อเล่น

ชื่อ

นามสกุล

สาขา

1

เม่ย

ภัทราพร

ชูลักษณะเดชา

หาดใหญ่

2

ฟลุ๊ค

นพรัตน์

อยู่พ่วง

พิษณุโลก

3

โกโก้

ณัฐพล

ขันคำนันต๊ะ

ลำปาง

4

ค้อป

กษิดิศ

ยิ่งสุขกมล

สยาม


8. รายชื่อนักเรียนที่ได้เหรียญเงินวิชาภาษาไทย
 

ลำดับ

ชื่อเล่น

ชื่อ

นามสกุล

สาขา

1  มุก กชกร ศีลวุฒิจันทร์  สุราษฎ์ธานี
2  กชกร กชกร หาญณรงค์  ลำปาง
3  ชิง กชพร เจียรบริวาร  เยาวราช
4  ปริม กนกพิชชา สุขวิญญา  ชลบุรี
5  ชอปเปอร์ กมลสิญจน์ โต๊ะวิเศษกุล  เยาวราช
6  เก่ง ก่อเกียรติ กอบโกย  งามวงศ์วาน
7  กิ่ง กิ่งกมล มุสิกบุญเลิศ  อุดรธานี
8  ต้นน้ำ กุลธนา ไชยเสโน  นครศรีธรรมราช
9  ยิม กุลนันท์ ขันใจ  เชียงใหม่
10  มุก จิดาภา พิทักษ์เมธีสกุล  หาดใหญ่
11  มุก จิภากานต์ ไกรษร  หาดใหญ่
12  แก๊ส จิราธร ดำริห์  อุบลราชธานี
13  เจ จิรายุ เจียรจินดา  ลำปาง
14  อาร์ จุฑาทิพย์ ทะยา  เชียงใหม่
15  ปลา จุฑามณี จีรดิษฐ  อุบลราชธานี
16  แบม ชนัญญา สิงห์คำ  เยาวราช
17  ปันปัน ชนาภัทร ช่างประเสริฐ  สยาม
18  จูน ชลิดา จันทร์วีระเสถียร  สยาม
19  พิม ญาธิดา ปัญจพัฒน์ทวี  เยาวราช
20  ออมแอม ฐาปนี รอดคำวงศ์  อุบลราชธานี
21  ติ ฐิติวุฑฒิ เเค้มวงค์  เยาวราช
22  มะปราง ณฐมน โตสวัสดิ์  ปินเกล้า
23  เอเจ ณัฐชนน วีระพันธุ์  ชลบุรี
24  มิว ณัฐชยา โลเกศเสถียร  บางกะปิ
25  เชอร์รี่ ณัฐรวี ตั้งจิตสิตเจริญ  วงเวียนใหญ่
26  น็อต ณัฐวัชร อารีกุล  เยาวราช
27  อั่ยอั๊ย ณัฐสุดา ธงรัตนะ  สระบุรี
28  กานต์ ณิชกานต์ เผ่าวงศา  ขอนแก่น
29  ไดญ่า ณิชารีย์ เคลื่อนเมืองปัก  เยาวราช
30  ดาว ดวงดาว กาญวัฒนะกิจ  นครศรีธรรมราช
31  เอม ดาราพร ตุ่ยไชย  สกลนคร
32  ติมอร์ ถาวรีย์ เหลื่อมศรี  สกลนคร
33  โค้ช ธนกฤต แสงจันทร์  อุดรธานี
34  ต้น ธนนท์ ภู่ขัย  สยาม
35  พริม ธนพร โรงสะอาด  เชียงราย
36  น้ำผึ้ง ธนพร วาณิชวศิน  วงเวียนใหญ่
37  กร ธนพล เสนฤทธิ์  สยาม
38  แบงค์ ธนพัต ธนวิจิตร์  ลำปาง
39  กันต์ ธนภัทร รอดขำ  ปินเกล้า
40  ลูกหยี ธนัญญา อัศวแสงรัตน์  เยาวราช
41  พิ้งค์ ธนัฐชยา บุญพิเชฐวงศ์  อุดรธานี
42  การ์ด ธรธรร ศิริโชติ  ราชบุรี
43  เฟม ธรรมภรณ์ ยิ่งเสรี  ลำปาง
44  แพรว ธวัลรัตน์ นิมมานเสถียรกุล  สยาม
45  เพลง ธัญชนก เอี่ยมแสง  เยาวราช
46  เมย์ ธันฐภรณ์ ตัญจพัฒน์กุล  นครสวรรค์
47  แพรว ธารีรัตน์ จริศราภูริน  อุบลราชธานี
48  เตอร์ นพปฎล วิสุทธิจินดา  เชียงใหม่
49  ตาล นภสร จันทาตีด  ขอนแก่น
50  เฟิร์ส นภสินธุ์ นาคประสิทธิ์  ศรีนครินทร์
51  หมี นรวิชญ์ เก่งระดมกิจ  เยาวราช
52  นุ่ม นรินทร์ญา สวาคฆพรรณ  บางกะปิ
53  ปูเป้ นาฏอนงค์ ใจใหญ่  อุบลราชธานี
54  แบ๋ม นิธิพร ศรีอมร  วงเวียนใหญ่
55  มิน นิพันธ์ จันทร์ต๊ะวงค์  เชียงใหม่
56  นิด นิศรีน มะแส  ศรีนครินทร์
57  ใบบัว บงกชมาศ บัวระย้า  นครราชสีมา
58  บรู๊ซ บรู๊ซ ยอง  รังสิต
59  สายรุ้ง บุณยธร รุ่งประเสริฐ  ชลบุรี
60  ป่าน ปพิชญา พรหมมี  สุราษฎ์ธานี
61  นุก ปภัสวรรณ เกตุแก้ว  สยาม
62  กุ๊กกิ๊ก ประภาพิชญ์ พรมจันทร์  สกลนคร
63  มิ้น ปราญชลี ไทยคำ  ปินเกล้า
64  เฟรม ปรีชญา ประสิทธิ์ภูริปรีชา  อุบลราชธานี
65  บัว ปัทมพร นครศรี  ศรีนครินทร์
66  อุ้ม ปาณิศา ทองเก่า  วงเวียนใหญ่
67  แต๊ก ปิยะธิดา ปฐมวัฒนกุล  วงเวียนใหญ่
68  ป่าน ปุณณวิช คมขำ  พิษณุโลก
69  เติ้ล พชรชนม์ วรรณะ  เชียงราย
70  เตย พธนภรณ์ สุวรรณจันทร์  สกลนคร
71  ฟิวส์ พรพิไล สุวรรณมุณี  นครศรีธรรมราช
72  พิมพ์ พิมพ์วิภา มานะบุตร  ภูเก็ต
73  ปาล์มมี่ พิริยา เจียมตน  ปินเกล้า
74  เชอร์รี่ เพชรนภา ด่านเก่า  ขอนแก่น
75  การ์ตูน แพรวรุ่ง ทรัพย์สุขสำราญ  เยาวราช
76  แนน ภัณศิตา จันท์สว่าง  งามวงศ์วาน
77  ปริ่ม ภัทรพรรณ แก้วจิโน  เชียงราย
78  มิ้นท์ ภัทร์รพี เลิศสัฒนนนท์  สยาม
79  ฟ้า ภัทรศยา ผันผอง  อุบลราชธานี
80  อ๋อง ภูมิรพี ตันติวิจิตร  สยาม
81  ตู้เซฟ มณสิชา จุฑาภัทรวงศ์  ชลบุรี
82  มายด์ มนัสนันท์ คุรุพันธุ์ภักดี  สยาม
83  เมย์ มิ่งกมล รินทะราช  ขอนแก่น
84  เมย์ มิ่งกมล รินทะราช  ขอนแก่น
85  อาย ยสวันต์ การะเวก  สุพรรณบุรี
86  ปิ่น รวิชา จิตรอาษา  วงเวียนใหญ่
87  เพ่ยเพ่ย รวิภา พันธุ์พฤกษ์  สุราษฎ์ธานี
88  เนย รัตนกมลณ์ สันต์ฤทัยชยะกูร  สยาม
89  กิ๊ก ลลิตภัทร คงสมจิตร์  ศรีนครินทร์
90  เอิร์ท วรเมธ ดอกดวง  อุบลราชธานี
91  กิฟท์ วรันธร เพชรยวน  สุพรรณบุรี
92  นุ่น วรินทร ธรรมชัยตา  เชียงใหม่
93   วริศนันท์ จิรชยานนท์  เยาวราช
94  เอมีน วริศรา ถาวงษ์กลาง  ขอนแก่น
95  ชมพู่ วิภาดา แพ่งพนม  เยาวราช
96  ใบเตย วิรัลพร อัมระบุตร  สุพรรณบุรี
97  ดาต้า วิสสุตา บุญช่วย  เชียงใหม่
98  แต้ว ศศิธร วรรณคีรี  อุดรธานี
99  เมมโม ศิรประภา บุญท้าว  สกลนคร
100  บูม สรวงกนก วงศ์น้ำนอง  ขอนแก่น
101  เจนนี่ สาธิดา โรจน์ประเสริฐ  เยาวราช
102  ปอ สิทธิชัย พูลสวัสดิ์  เยาวราช
103  กบ สิริพร หวู  เยาวราช
104  หน่อย สิริวิมล เจริญวงษา  สระบุรี
105  ปูเป้ สุชาดา แย้มสินธ์  ราชบุรี
106  อุ้ม สุทธิดา เปรมอุดมกิจ  สามเสน
107  น้ำ สุธาสินี ขุมทอง  นครสวรรค์
108  อุ๋ย สุธินี วงษ์อุบล  ราชบุรี
109  เอม สุนิสา ตันติรจนาวงศ์  เยาวราช
110  แตงกวา สุภัคพงศ์ ศิริมาจันทร์  ชลบุรี
111  ซอ หทัยภัทร์ จตุรภัทรวงศ์  อุบลราชธานี
112  ฟ้า อติญา ศรีโหมด  งามวงศ์วาน
113  มายด์ อธิชา เฮงอุดมทรัพย์  ชลบุรี
114  อาเมะ อนันตาพร ปิติสุวรรณรัตน์  ขอนแก่น
115  ก้อต อภิสิทธิ์ อินทปัน  สุราษฎ์ธานี
116  มายด์ อมิตา ชาวบ้านกร่าง  สุพรรณบุรี
117  โบว์ อรณัฐ ฐานสุนทกฤต  สยาม
118  เนื้อทอง อริศา พรหมหล้า  เชียงใหม่
119  อ้อม อ้อมอารีย์ นามอยู่  ลำปาง
120  ไนน์ อักษราภัค คำจันทร์  บางกะปิ
121  จอย อัญชลี พงศกรเฟื่องฟู  หาดใหญ่
122  จอย อัญชลี พงศกรเฟื่องฟู  หาดใหญ่
123  จัสมิน อันติมา หนิมุสา  หาดใหญ่
124  มิ้นท์ อัยย์ลดา ประภากรพิพัฒน์  สยาม
125  หย่งหยี อารยา ชาง  ชลบุรี


9. รายชื่อนักเรียนที่ได้เหรียนเงิย
วิชาสังคม + เหรียญเงินวิชาภาษาไทย
 

ลำดับ

ชื่อเล่น

ชื่อ

นามสกุล

สาขา

1  ไข่มุก กชพร รุจิธนพาณิช  บางกะปิ
2  โบว์ กานต์สินี เจนเพิ่มสิน  วงเวียนใหญ่
3  แพร เกวดี แซ่ตั้ง  บางกะปิ
4  ใบฝ้าย จิตรทิวา กิจเฮง  รังสิต
5  ปลื้ม ชโยดม ปรสันติสุข  พญาไท
6  บอมแบม ชุติกาญจน์ ไชยชมภู  เชียงใหม่
7  ข้าว ชุติมน ลิ้มกอปรไพบูลย์  ปินเกล้า
8  โม ณัฏฐนิช นาพรม  งามวงศ์วาน
9  ใหม่ ณัฐริกา วิชชุกรจิรภัค  วงเวียนใหญ่
10  มิ้นท์ ณิชารีย์ สิทธิฤทธิ์  ลำปาง
11  เป็ด ธนาธิป จิวัฒนไพบูลย์  เชียงใหม่
12  แพนด้า ธนิดา แสนสุขเจริญผล  นครราชสีมา
13  นัท นลัท ชัยนันท์วิวัฒน์  ราชบุรี
14  เอิร์น นันท์นภัส แพรสุวัฒน์ศิลป์  สยาม
15  บีม บุณยวีร์ จันทรศิริ  เยาวราช
16  ปิ่น ปิ่นเพชร์ ธูปทอง  ราชบุรี
17  ไอซ์ พรปวีณ์ บูศิริ  เยาวราช
18  พลอย พัทธนันท์ บุญศิริธันยพร  ชลบุรี
19  เมย์ มนลดา แถลงการณ์  พิษณุโลก
20  ฮาร์ท เมธาพัฒน์ ทองธีรศรีวงษ์  ราชบุรี
21  พลอย รดาศา คำเมือง  สกลนคร
22  ปิ่น รุจิรา ฉันขาว  นครราชสีมา
23  โบ้ วิชยุตม์ พิเชฐสัทธา  สยาม
24  สตางค์ ศุทธิณี คุ้มสิน  ราชบุรี
25  บิว ศุภิสรา กรัณยเดช  หาดใหญ่
26  อ้น สุรัตน์ นิจสุนกิจ  นครศรีธรรมราช
27  หลิง อนัตตา วัฒนผลิน  สยาม
28  โอ๊ต อัครวัฒน์ พรหมมินทร์  อุดรธานี
29  นิว อาทิมา จริงสูงเนิน  นครราชสีมา

10. รายชื่อนักเรียนที่ได้เหรียญทองแดงวิชาสังคม + เหรียญเงินวิชาภาษาไทย
 

ลำดับ

ชื่อเล่น

ชื่อ

นามสกุล

สาขา

1  ป๊อป กนกวรรณ เตียววณิชกุล  ชลบุรี
2  กล้ส กฤษฎินทร์ นุสติ  นครสวรรค์
3  เก้า กัญญาณัฐ ศรีนาม  ราชบุรี
4  แค๊ท กัญญาภัค อุดมศิลป์  งามวงศ์วาน
5  ก้อง กิตติชัย วิลัยพงษ์  พญาไท
6  การ์ตูน กุลชา เพราะยิ่ง  เชียงใหม่
7  เหมย กุลภัสสร์ แก่นนาคำ  ขอนแก่น
8  บิ๊ก เกียรติชัย ตั้งภรณ์พรรณ  สยาม
9  ไอซ์ ชนัญญา สนิกะวาที  งามวงศ์วาน
10  ไนน์ ชนาภัทร ขุนทองจันทร์  สามเสน
11  ฮาร์ท ชานน วิญญูหัตถกิจ  พิษณุโลก
12  มะขาม เชนทร์ ปานสี  หาดใหญ่
13  พิณ ญาณิศา หงส์วิลาส  ปินเกล้า
14  เเนน ฐิตาภา ทองคำ  หาดใหญ่
15  ดล ณภัทร ฐานะเดชาเมธ  สยาม
16  อ๋อม ณภัทร คงธนานันท์  สุพรรณบุรี
17  นินนี่ ณัฐชยา แซ่ลี้  สยาม
18  พีค ณัฐนนท์ เสนประดิษฐ์  หาดใหญ่
19  กัน ณัฐพงษ์ วงศ์ทวีทอง  เยาวราช
20  แพร ณิชาพร ตั้งธนศฤงคาร  เยาวราช
21  ณิชา ณิชาภัทร เลิศนิติวงศ์สกุล  วงเวียนใหญ่
22  แอ๋ม ดุสิตา สร้อยสน  วงเวียนใหญ่
23  พีช ธนัชชา พรรณเชษฐ์  สยาม
24  แทน ธนารีย์ ชื่นวงศ์นาม  เยาวราช
25  เฟม ธรรมภรณ์ ยิ่งเสรี  ลำปาง
26  เอย ธัญญ์นลิน เฉลิมโชควัฒนกูล  บางกะปิ
27  นุ้ก ธันยาภัทร์ สุขขี  สยาม
28  นิว ธีรพิชญ์ คุปต์ถาวรฤกษ์  พญาไท
29  เกรซ ธีราพร เล้าโสภาภิรมย์  สยาม
30  บ๋อม นราธร ศรีอมร  วงเวียนใหญ่
31  นะห์ นฤมล หมัดนุรักษ์  สยาม
32  พอ นันท์นภัส อัชฌากรลักษณ์  สยาม
33  นิชา นิชาภัทร กลักโพธิ์  นครราชสีมา
34  เนม นิรินธนา ราตรีประสาทสุข  สยาม
35  เนเน่ บุศราทิพย์ เจริญรุ่งเรืองเดช  วงเวียนใหญ่
36  เบล ปฏิญญา ทิวงษา  ศรีนครินทร์
37  ปัน ปรัตถกร ขำสุนทร  รังสิต
38  บุช ปัญจพล เตชะงามวงศ์  เยาวราช
39  ลิลลี่ ปัทมาพร เกียรติศักดิ์โสภณ  หาดใหญ่
40  อุ้ม พรชนก สมจิตต์  สุพรรณบุรี
41  ปิ่น พรพรรณ วัชชวัลคุ  ปินเกล้า
42  โด้ พลนิพัฒน์ ศรีแก้ว  เชียงราย
43  ทาร์ต พัชรากร โชติศิลป์  รังสิต
44  เบิร์ด พิชฌ์นิพัทธ์ วิชัยโน  ศรีนครินทร์
45  พีร์ พีระวัฒน์ สีหานาม  ร้อยเอ็ด
46  บีม ภัควรรณ กมลกลาง  นครราชสีมา
47  เอิร์น ภัทรภร ประจิตร์  วงเวียนใหญ่
48  มาย เมธิณี สถิตโสฬส  สุพรรณบุรี
49  พลอยสวย รวิสรา ปฏิพัทธ์ก่อกุล  สยาม
50  ริเอะ รุ่งฤดี โคบายาชิ  ภูเก็ต
51  ไอซ์ วรกมล ศิริธรรมนิเวศ  วงเวียนใหญ่
52  เตย วราริน คงสอน  ราชบุรี
53  โบ๊ท วราวิทย์ เพ็งหนู  นครศรีธรรมราช
54  เบ้น ศรสวรรค์ ชีพณุรัตน์  วงเวียนใหญ่
55  เอ็ม ศุภกร สุขสวัสดิ์  ชลบุรี
56  การ์ตูน ศุภวิชญ์ ศิริสวัสดิ์วัฒนา  วงเวียนใหญ่
57  แฮนดี้ สชา เจนพานิชชีพ  สยาม
58  พิม สริมน สารักษ์  ลำปาง
59  ฟ้า สโรชา สุดตาชาติ  นครราชสีมา
60  เก็ต สันติวัฒน์ สุภา  เชียงใหม่
61  จ้า สิตา กลางสาทร  บางกะปิ
62  เฟี๊ยต สิทธิพัฒน์ จิตร์กระจ่าง  สุพรรณบุรี
63  ฟิน สิมิลัน เจริญศิลปวรรณ  บางกะปิ
64  กาย สิริวิชญ์ เนาวศิริ  อุบลราชธานี
65  หยิ่ว สุฑามาศ วุฒิเกษตรกิจ  ปินเกล้า
66  ซาร่า สุดาภัทร ฉัตรกวีกุล  สยาม
67  น้ำมนต์ สุภานัน ศรีคำวัง  ลำปาง
68  ฝัน เหมือนฝัน ปิดตาฝ้าย  นครราชสีมา
69  ไนซ์ อภิชญา เบญจประภาพร  พญาไท
70  เจมส์ อภินันท์ จงประสพทรัพย์  อุดรธานี
71  บอส อรรถสิทธิ์ ฮารุดีน  ศรีนครินทร์
72  ปอ อรรวินท์ นาคหฤทัย  เชียงราย
73  ต้นข้าว อันนา สุกทอง  เยาวราช
74  อะตอม อารยา ชัยวัฒนประภา  สยาม
75  แก้ม อิศราพร อังคนาพร  เยาวราช

11. รายชื่อนักเรียนที่ได้เหรียญเงินวิชาสังคม + เหรียญทองแดงวิชาภาษาไทย
 

ลำดับ

ชื่อเล่น

ชื่อ

นามสกุล

สาขา

1  กาย สิริวิชญ์ เนาวศิริ  อุบลราชธานี
2  เนิร์ส ณัฐชยา ว่องไว  ขอนแก่น
3  เซ้นส์ ศศิกานต์ อุศรัตนิวาส  เยาวราช

12. รายชื่อนักเรียนที่ได้เหรียญทองแดงวิชาสังคม + เหรียญทองแดงวิชาภาษาไทย
 

ลำดับ

ชื่อเล่น

ชื่อ

นามสกุล

สาขา

1  ปูเป้ จุฑามาส มีทอง  หาดใหญ่
2  ออมสิน ชนานันท์ สมสุขสุวรรณ  ชลบุรี
3  พูน ณภัทร เตชะมานะพงษ์  สยาม
4  มุก ธนารีย์ คุ้มนวล  งามวงศ์วาน
5  ฝน นงนภัส มุณีแนม  หาดใหญ่
6  บีม นภศิลป์ ชินเจริญวงศ์  งามวงศ์วาน
7  ไตเติ้ล นิธิพร เจียรจินดา  บางกะปิ
8  แนน เบญญากร ศิริรจนากร  สยาม
9  เอิน ปราญชลี โชติพันธุ์  พญาไท
10  บีม พัตราภรณ์ แก้วทอง  นครศรีธรรมราช
11  โอห์ม พีรพล ไพฑูรย์  เยาวราช
12  ก้อง ภูมิพัฒน์ ชุติชัยวิรัตน์  วงเวียนใหญ่
13  ตอง เมธาวี สุภิรัตน์  รังสิต
14  มายด์ รุ้งลาวรรณ สุขเจริญ  นครสวรรค์
15  หมิว ศิริลักษณ์ ปินตา  ลำปาง
16  คิตตี้ สิยาพัฐ ปรางค์ศรีทอง  นครสวรรค์
17  บาส สิรภพ วุทธานันท์  เยาวราช
18  ซวง หนึ่งฤทัย กิจการศุภฤกษ์  สยาม
19  หมวย อรัญญา เจริญคง  ศรีนครินทร์

13. รายชื่อนักเรียนที่ได้เหรียญทองแดงวิชาภาษาไทย
 

ลำดับ

ชื่อเล่น

ชื่อ

นามสกุล

สาขา

1  จิม กมลทิพย์ อินทร  เชียงใหม่
2  เลเน่ กรกนก สุรฤทธิ์เชวง  เยาวราช
3  พลอย กัลยรัตน์ ไพรพนาพงศ์  บางกะปิ
4  หมิว กุลณัฐ คุณสารานนท์  เยาวราช
5  หยก จิดาภา เลิศพรเจริญ  นครราชสีมา
6  อัยย์ จิรารัตน์ รัตนสุวรรณ  วงเวียนใหญ่
7  นนท์ จีราวัฒน์ จันทร์หอม  วงเวียนใหญ่
8  ต้นปาล์ม ชลดา ดำรงศักดิ์ตระกูล  ปินเกล้า
9  ซี ณัฎฐนิช กิ่งแก้วรุ่งโรจน์  ชลบุรี
10  ว่าน ณัฐชยา วงศ์ข้าหลวง  ปินเกล้า
11  วอเทอร์ ตระกล รัตนสำอางค์  เยาวราช
12  มน ธนพร เลื่อนผลเจริญชัย  ปินเกล้า
13  บุ๊ค ธนัชพร กิตติโชติกุล  วงเวียนใหญ่
14  พิ้งกี้ ธนัชพร แซ่โค้ว  หาดใหญ่
15  เพชร ธนิน ลิขิตอนุสรณ์  เยาวราช
16  เบส นภัสสร ศักดามาศ  นครศรีธรรมราช
17  ฟ้า นราวัลย์ เกษจันทร์  สระบุรี
18  มิ้ง นฤมล ชัยวัฒนพงศ์  ปินเกล้า
19  แนน นัทธมน เหล่าพงศ์เจริญ  อุบลราชธานี
20  มิ้นท์ บุณณดา ธีรทัศนานนท์  อุดรธานี
21  เบญ เบญจรัตน์ มีไชยธร  บางกะปิ
22  ปันปัน ปณิฐชา จะระนอง  เยาวราช
23  ปิน ปริญญา อินคำตา  เชียงใหม่
24  ลิลลี่ ปัทมาพร เกียรติศักดิ์โสภณ  หาดใหญ่
25  ปุณ ปุณณิศา พงศ์อักษร  หาดใหญ่
26  แตงกวา เปมิกา สุพรรณวัฒนกุล  สยาม
27  วิว พรปวีณ์ เจริญยิ่ง  สยาม
28  เจมส์ พลอธิป สิทธิคง  ลำปาง
29  ไต๋ พอเพียง สุสม  งามวงศ์วาน
30  ออย พิชามญชุ์ ใจมา  เชียงใหม่
31  รวงข้าว มัญชุสรา ตุ้ยวงค์  ลำปาง
32  เบญ รดา สุขศิรดา  เยาวราช
33  ลิลลี่ ลิลลี่ เศรษฐรังสี  สยาม
34  มุก วรรณนภา บรรพบุรุษ  พญาไท
35  แพน วัชรศิลป์ สิงห์ทอง  พิษณุโลก
36  ปูเป้ วิชุดา จำปาทอง  ขอนแก่น
37  แบม วิภวานี ทับทิมศรี  นครสวรรค์
38  มิ้น ศรัญญ่า พิมพ์มา  ศรีนครินทร์
39  ลูกเกด ศศิมา แก้ววิเชียร  เยาวราช
40  กระต่าย ศศิวิมล ทองหล่อ  ศรีนครินทร์
41  เนียร์ สิรภัทร กิ่งแก้ว  สุราษฎ์ธานี
42  แป้ง สิรีธร สุวรรณชะนะ  หาดใหญ่
43  เอิน สุพิชญา นาคสมัย  เชียงใหม่
44  เกด สุภาฎา ชุมสุวรรณ  หาดใหญ่
45  กันต์ อติกันต์ อินทร์ชิดจุ้ย  นครสวรรค์
46  ปูเป้ อภิชญา กลิ่นถือศิล  เชียงใหม่
47  จีจี้ อภิชญา อนันตโชคชัย  วงเวียนใหญ่

14. รายชื่อนักเรียนที่ได้เหรียญเงินวิชาสังคม
 

ลำดับ

ชื่อเล่น

ชื่อ

นามสกุล

สาขา

1  ลูกหว้า กรชวัล กัณฐสุทธิ์  นครศรีธรรมราช
2  โอ๊ต ชนาภัทร เชิญศิริดำรงค์  สยาม
3  วอเทอร์ ตระกล รัตนสำอางค์  เยาวราช
4  กิ๊ฟ ปฏิญญา แป้นแก้ว  สยาม
5  มาร์ค พชร เอี่ยมเชื้อสวัสดิ์  เยาวราช
6  กำปั่น มัฌฌิมา ศรีสุวรรณ  นครราชสีมา
7  เดียร์ สุทธิชัย คุปต์กาญจนากุล  พญาไท

15. รายชื่อนักเรียนที่ได้เหรียญทองแดงวิชาสังคม
 

ลำดับ

ชื่อเล่น

ชื่อ

นามสกุล

สาขา

1  กัปตัน กวิน วงษ์พิริยะไพฑูรย์  บุรีรัมย์
2  เจส จิณัฐตามาศ พาพสท์  เยาวราช
3  เจน เจนจิรา ชะนากลาง  นครราชสีมา
4  บีม ณัฐพร สุวิทยะศิริ  สยาม
5  เผ่า ทรงเผ่า อามาตสมบัติ  พญาไท
6  บุ๊ค ธนัชพร กิตติโชติกุล  วงเวียนใหญ่
7  ไอซ์ นริศรา กลิ่นด้วง  เยาวราช
8  ฝน นันณญา ครองยุติ  สยาม
9  ป่าน ปพิชญา พรหมมี  สุราษฎ์ธานี
10  หยก พัชรวัฒน์ ดาราศิริกุล  เชียงใหม่
11  กระต่าย รุ้งจรัส จันทรังษี  สกลนคร
12  ปูเป้ วิชุดา จำปาทอง  ขอนแก่น
13  เบสท์ สิทธิพัฒน์ ซื่อสุวรรณ  งามวงศ์วาน
14  เขม สุประวีณ์ บัวเนียม  เยาวราช
15  ฟ้า สุพิชญา แช่มช้อย  พิษณุโลก
16  โอ๊ค อิฐิพงศ์ ทิมประเสริฐ  เยาวราช
ข้อควรทราบ :

1. น้องที่ส่งคะแนนจากการสอบ 9 วิชาสามัญ หรือ O-NET ก็ได้แต่จะได้เหรียญสูงสุดในวิชานั้นๆ เพียงเหรียญเดียว เช่น ภาษาไทย O-NET น้องได้เหรียญทอง ภาษาไทย 9 วิชาสามัญ น้องได้เหรียญเงินน้องก็จะได้ เหรียญเดียว ในวิชา ภาษาไทย (คือ เหรียญทอง)

2. โล่หรือเหรียญรางวัลที่น้องได้รับขึ้นอยู่กับเกณฑ์คะแนนที่ดาว้องก์กำหนด

3. ตั้งแต่วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไปให้ติดต่อรับรางวัลได้ที่ดาว้องก์ทุกสาขาที่น้องสะดวก (หมดเขตรับเหรียญรางวัล 31 ม.ค. 2562) ( สำหรับน้องที่มารับหลังจากวันที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้รับรางวัลคะ )

4. นำบัตรดาว้องก์ หรือ บัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันรับของรางวัล