คะแนนสอบ GAT รอบ พฤศจิกายน 2558 (สอบครั้งที่ 1)


ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

สาขา

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

คะแนน

1 นางสาว กนกภรณ์ ทองทิพย์ เชียงราย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 150
2 นางสาว กนกวรรณ ชนะชัย ราชบุรี พรหมานุสรณ์ 150
3 นางสาว กมลชนก หวังสิวกลาง วงเวียนใหญ่ กรพิทักษ์ศึกษา 150
4 นางสาว กรกนก ผิวอ่อน วงเวียนใหญ่ วัดราชโอรส 150
5 นาย กรปณต พงษ์คำพรรณ รังสิต ฤทธิยะวรรณาลัย 150
6 นาย กฤชวัฒน์ กังวานพรศิริ สามเสน เซนต์คาเบรียล 150
7 นาย กฤตคณิน วนิชไพบูลย์ นครสวรรค์ สตรีนครสวรรค์ 150
8 นาย กฤตโชค ธิราพืช เชียงใหม่ ยุพราชวิทยาลัย 150
9 นางสาว กวินธิดา พิทักษ์วงศา ปินเกล้า โพธิสารพิทยากร 150
10 นางสาว กัญญาพัชร ผลนาม สระบุรี นครนายกวิทยาคม 150
11 นางสาว กัญญาภัค หนูนันท์ เยาวราช สตรีวิทยา 150
12 นางสาว กัญญา แซ่ริม ขอนแก่น ขอนแก่นวิทยายน 150
13 นาย กัณฑ์อเนก พัดมาสกุล ชลบุรี ขลราษฎรอำรุง 150
14 นางสาว กัลยนันท์ ผาวัน รังสิต เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 150
15 นางสาว กัลยาภรณ์ เฮ็งเส็ง เยาวราช สระบุรีวิทยาคม 150
16 นางสาว กานต์กนิษฐ์ อิ่มมณี เยาวราช สตรีนครสวรรค์ 150
17 นาย กิตติพงศ์ ชาญวรวิทย์ สามเสน เซนต์คาเบรียล 150
18 นางสาว กิตติยา มณีสายทอง งามวงศ์วาน รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 150
19 นางสาว กุลปริยา แย้มเกษร ราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี 150
20 นางสาว ขวัญชนก ผลสันต์ สุพรรณบุรี อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 150
21 นางสาว ขวัญสุดา สุวรรณบริสุทธิ์ เยาวราช อัสสัมชัญศึกษา 150
22 นาย จักรพันธ์ ฮวบเอี่ยม ปินเกล้า วัดเขมาภิรตาราม 150
23 นาย จักรวาล ห้วยจันทร์ อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
24 นาย จักรินทร์ ฟิกกูโรว่า อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
25 นางสาว จิดาภา เลี้ยงฤทัย วงเวียนใหญ่ สมุทรสาครบูรณะ 150
26 นางสาว จิตรานุช สุรกุล ชลบุรี ชลราษฎรอำรุง 150
27 นางสาว จิรนันท์ เพ็งสกุล นครศรีธรรมราช เตรียมอุดมศึกษาภาคใตเ 150
28 นางสาว จิราภา สุถาลา เยาวราช สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 150
29 นางสาว จิราวรรณ อรรคทิมากูล ราชบุรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 150
30 นาย ชญานิน พัฒนไพศาลชัย บุรีรัมย์ สิรินธร 150
31 นางสาว ชญาภา พงศ์พรทรัพย์ งามวงศ์วาน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 150
32 นางสาว ชณิกา ดียิ่ง ชลบุรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 150
33 นางสาว ชนม์นิภา ถนอมดำรงศักดิ์ ขอนแก่น ขอนแก่นวิทยายน 150
34 นางสาว ชนม์ภัคสรณ์ พลซื่อ สกลนคร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 150
35 นาย ชนสรณ์ ปลอดกระโทก นครราชสีมา บุญวัฒนา 150
36 นาย ชนะศักดิ์ จิตมั่นคงธรรม อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
37 นางสาว ชนากานต์ สุวรรณวงศ์ ขอนแก่น เมืองพลพิทยาคม 150
38 นาย ชนาธิป จำปา บางกะปิ สตรีวิทยา๒ 150
39 นางสาว ชนาภา แสงสุวรรณ เยาวราช ภูเก็ตวิทยาลัย 150
40 นางสาว ชนิกานต์ จินตนะรุ่งโรจน์ นครศรีธรรมราช กัลยาณีศรีธรรมราช 150
41 นางสาว ชนิกานต์ ทำนอง นครสวรรค์ พิบูลวิทยาลัย 150
42 นางสาว ชนิกานต์ วรรณกิตติ งามวงศ์วาน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 150
43 นางสาว ชนินาถ เจิดนภาพันธ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 150
44 นางสาว ชรินรัตน์ แดงนา อุดรธานี สตรีราชินูทิศ 150
45 นางสาว ชลดา ตันรัตนะ รังสิต สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150
46 นางสาว ชลธิชา แสงสีดา อุบลราชธานี เบ็ญจะมะมหาราช 150
47 นางสาว ชลลดา กาสี อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
48 นาย ชวนันท์ โมงขุนทด พญาไท วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี 150
49 นางสาว ชวิศา ดาวเวียง งามวงศ์วาน สาธิตเกษตรฯ 150
50 นาย ชัชวาลย์ กันทะอ้าย เชียงใหม่ สันป่าตองวิทยาคม 150
51 นางสาว ชัญญา หวังไพบูลย์ พญาไท สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 150
52 นางสาว ชัญญานุช น้อยดี ขอนแก่น ขอนแก่นวิทยายน 150
53 นางสาว ชัญญา บุญเอี่ยม ศรีนครินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150
54 นาย ชัยพร เด่นวาณิช สุพรรณบุรี อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 150
55 นางสาว ชิดชนก อารีภักดิ์ นครสวรรค์ ตาคลีประชาสรรค์ 150
56 นาย ชิตพล อุไรพันธ์ พิษณุโลก ตะพานหิน 150
57 นาย ชุติวัต ฟักพันธุ์ไผ่ สามเสน เซนต์คาเบรียล 150
58 นางสาว ฌัชชา เน้นแสงธรรม เซ็นจูรี่ เตรียมอุดมศึกษา 150
59 นางสาว ญาณิศา ทิพยาวงษ์ รังสิต ปราจิณราษฎรอำรุง 150
60 นางสาว ญาณิศา พรรณวิเชียร รังสิต สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 150
61 นางสาว ญาณิศา ศิษย์ธานนท์ วงเวียนใหญ่ จินดามณี 150
62 นางสาว ฐนิตนันท์ วิเศษพุฒตาล ชลบุรี ชลราษฎรอำรุง 150
63 นาย ฐิติวัสส์ ตะเภาพงษ์ ชลบุรี ชลราษฎรอำรุง 150
64 นางสาว ณพัฐอร ประเสริฐธรรม สามเสน เตรียมอุดมศึกษา 150
65 นาย ณภัทร แสนชัยชนะ ปินเกล้า มัธยมวัดนายโรง 150
66 นางสาว ณัชชดา เตชทรัพย์อมร พิษณุโลก มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 150
67 นาย ณัชฐปกรณ์ ปราบพาล ปินเกล้า ทวีธาภิเศก 150
68 นางสาว ณัฏฐณิชา ไชยเรือน ภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลัย 150
69 นางสาว ณัฏศรา ทำเนาว์ อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
70 นาย ณัฐกร ไตรมงคลเจริญ สุราษฎ์ธานี สุราษฎร์พิทยา 150
71 นางสาว ณัฐกฤตา นันตา งามวงศ์วาน สตรีวิทยา 150
72 นางสาว ณัฐกาญจน์ วงศ์อุดม อุบลราชธานี นารีนุกูล 150
73 นาย ณัฐกานต์ ควรกิจ สามเสน เซนต์คาเบรียล 150
74 นางสาว ณัฐกานต์ สง่าอนันต์วงษ์ ปินเกล้า เขมะสิริอนุสสรณ์ 150
75 นาย ณัฐกิตติ์ อนุสนธิ์ อุบลราชธานี เบ็ญจะมะมหาราช 150
76 นาย ณัฐชนน เวียงห้า เชียงราย สามัคคีวิทยาคม 150
77 นางสาว ณัฐชา ชิงโชคชัย บางกะปิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 150
78 นางสาว ณัฐชา ศรีวิเชียร บางกะปิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 150
79 นางสาว ณัฐฌา อิสรานุวัฒน์ ปินเกล้า สิรินธรราชวิทยาลัย 150
80 นางสาว ณัฐฐิกา แดงโน เชียงราย สามัคคีวิทยาคม 150
81 นางสาว ณัฐฑิกานต์ ธุรารัตน์ สกลนคร สกลราชวิทยานุกูล 150
82 นางสาว ณัฐธิดา อภิลักขิตกุล อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
83 นาย ณัฐนันท์ ฉันท์บุญญวัฒน์ เยาวราช โพธิสารพิทยากร 150
84 นางสาว ณัฐนันท์ นนทภา อุดรธานี สตรีราชินูทิศ 150
85 นางสาว ณัฐนันท์ ลีลาภัทร์ ระยอง ศรียานุสรณ์ 150
86 นางสาว ณัฐพัชร จีนกลับ รังสิต หอวัง 150
87 นางสาว ณัฐภรณ์ พรมศรี ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
88 นาย ณัฐภัทร สกุลพงศ์ไพโรจน์ งามวงศ์วาน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 150
89 นางสาว ณัฐมน วรมงคล ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
90 นางสาว ณัฐวดี พิกุลวงค์ งามวงศ์วาน ชลประทานวิทยา 150
91 นางสาว ณัฐวดี เสริมส่งสกุลชัย พญาไท เขมะสิริอนุสสรณ์ 150
92 นาย ณัฐวุฒิ กาญจนเมธากุล พญาไท เตรียมอุดมศึกษา 150
93 นาย ณัฐโชติ วัฒนพฤติไพศาล อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
94 นางสาว ณิชากร ธนเดโชพล สุพรรณบุรี สงวนหญิง 150
95 นางสาว ณิชาภัทร กฤติเดช สยาม สตรีวิทยา 150
96 นางสาว ณิชารีย์ ภูมิวิจิตรการ สยาม เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 150
97 นางสาว ณิชา เงินงอกงาม เยาวราช สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ 150
98 นาย ต่วนอัฟดอบ โตะกูบาฮา สยาม เดชะปัตตนยานุกูล 150
99 นางสาว ทสร กลิ่นเนียม งามวงศ์วาน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 150
100 นางสาว ทัตติยา กลีบบัว ปินเกล้า สตรีวัดระฆัง 150
101 นางสาว ทัศนีย์ ภูจอมขาว ขอนแก่น ขอนแก่นวิทยายน 150
102 นาย ทิตยชัย เกตุปาน นครสวรรค์ นครสวรรค์ 150
103 นางสาว ทิพยรัตน์ สุจริตจันทร์ ชลบุรี ชลบุรีสุขบท 150
104 นาย ทีปรัณย์ จารุเมธีชน ขอนแก่น กัลยาณวัตร 150
105 นาย ธนนท์ แจ้งเจริญ สยาม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 150
106 นางสาว ธนพร มาลารัตน์ รังสิต ฤทธิยะวรรณาลัย 150
107 นางสาว ธนภรณ์ นาถพันธ์ หาดใหญ่ 150
108 นางสาว ธนวดี นพฤทธิ์ หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัย2 150
109 นาย ธนวรรธน์ จิรวงษ์อัครโชค สามเสน เซนต์คาเบรียล 150
110 นาย ธนวินท์ พิสุทธิ์กุลชาติ สุราษฎ์ธานี เทศบาล๕ 150
111 นางสาว ธนัชพร เรืองทรัพย์ พญาไท สตรีศรีสุริโยทัย 150
112 นางสาว ธนัญญา จุลมุน บางกะปิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 150
113 นางสาว ธนากร ปึงธนานุกิจ ราชบุรี พระปฐมวิทยาลัย 150
114 นาย ธนายุต เศรณีโสภณ พญาไท วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี 150
115 นางสาว ธรรญรธ พะกะยะ อุดรธานี ปทุมเทพวิทยาคาร 150
116 นางสาว ธัชมนธร ชุ่มธัญญา เยาวราช สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ 150
117 นางสาว ธัญจิรา ค้าคุ้ม ชลบุรี พนัสพิทยาคาร 150
118 นางสาว ธัญญารัตน์ อินนุรักษ์ พัทลุง พัทลุง 150
119 นาย ธาดาวุฒิ ฉันท์ภิญโญภาพ พัทลุง พัทลุง 150
120 นางสาว นนทกร ศรีรัตนา ชลบุรี ชลราษฎรอำรุง 150
121 นางสาว นภสร คชสิงห์ วงเวียนใหญ่ วิสุทธิกษัตรี 150
122 นางสาว นันทพร สิทธิปลื้ม พญาไท สตรีวัดมหาพฤฒาราม 150
123 นาย นันทรุจ ตั้งวรนิกุลกิจ วงเวียนใหญ่ สวนกุหลาบวิทยาลัย 150
124 นางสาว นันทวรรณ ศรีไสยเพชร สุราษฎ์ธานี สุราษฎร์พิทยา 150
125 นางสาว นันทศิริ ศิริคุณ ขอนแก่น สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 150
126 นางสาว นัยน์ภัค โกศล สุราษฎ์ธานี ศรียาภัย 150
127 นาย นิธิพล จงภู่ เชียงใหม่ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 150
128 นาย นิธิ มีโชคสกุลชัย นครสวรรค์ สตรีนครสวรรค์ 150
129 นางสาว นิรชร มนกิจ ขอนแก่น ขอนแก่นวิทยายน 150
130 นาย นิรภัฎ ช้างแดง เซ็นจูรี่ ปราจิณราษฎรอำรุง 150
131 นางสาว นิรัคน์ลักษณ์ ไชยชนะ เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ 150
132 นางสาว นิรัตน์ลักษณ์ ไชยชนะ เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ 150
133 นางสาว นิลรัตน์ นวลหงษ์ อุดรธานี สตรีราชินูทิศ 150
134 นางสาว นิศาชล สงสุวงษ์ ศรีนครินทร์ ราชวินิตบางแก้ว 150
135 นางสาว นิศาชล สุขกลาง บุรีรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 150
136 นางสาว นิสรีน หมีดเส็น หาดใหญ่ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 150
137 นางสาว นุชนาฎ แสนอุ่น เชียงราย สามัคคีวิทยาคม 150
138 นาย บริวัตร ล้วงจันทร์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 150
139 นางสาว บุณยวีย์ ธิติธรรม วงเวียนใหญ่ ศึกษานารี 150
140 นาย ปฏิญญา คงมาก สุราษฎ์ธานี สุราษฎร์พิทยา 150
141 นางสาว ปณิฎา เมฆม่วงแก้ว หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 150
142 นางสาว ปนัดดา ตุ้ยสืบ ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
143 นางสาว ปภัสรา รัตนะ เชียงราย จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย 150
144 นางสาว ปภัสสร วงศ์วิวัฒน์ไชย พญาไท เตรียมอุดมศึกษา 150
145 นางสาว ปภาวรินท์ ประพันธมิตร วงเวียนใหญ่ สตรีวิทยา 150
146 นางสาว ปรัษฐา ศุภเศรษฐ์ศิริ พัทลุง พัทลุง 150
147 นางสาว ปริศรา ทองศักดิ์ เซ็นจูรี่ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 150
148 นางสาว ปลายฝัน แพงโสภา อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
149 นางสาว ปลายฟ้า สรณะ อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
150 นาย ปวีณณัฏฐ์ สินธุยะ เชียงใหม่ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 150
151 นางสาว ปัณชญา รัตนพันธ์ นครศรีธรรมราช เบญจมราชูทิศ 150
152 นางสาว ปัทมพร ธงทอง ศรีนครินทร์ สมุทรปราการ 150
153 นางสาว ปัทมาภรณ์ วิเศพานิชกิจ รังสิต สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150
154 นางสาว ปาริชาต มาทะฤทธิ์ พญาไท สตรีศรีสุริโยทัย 150
155 นางสาว ปาลิตา กมลเชื้อ เยาวราช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 150
156 นางสาว ปิยะพร แซ่ตั้ง หาดใหญ่ พะตงวิทยามูลนิธิ 150
157 นางสาว ปิยาภรณ์ อิสโม พัทลุง พัทลุง 150
158 นาย ปุณณวิช อาชวกิจโกศล เยาวราช อัสสัมชัญ 150
159 นางสาว ปุณทิกา ศรีพุฒตาล ศรีนครินทร์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ 150
160 นางสาว ปุณยนุช คุปตะพันธุ์สนธิ สระบุรี สระบุรีวิทยาคม 150
161 นาย พงศ์บารมินทร์ ปินคำ เชียงราย สามัคคีวิทยาคม 150
162 นางสาว พนมพร ใจเอื้อ อุบลราชธานี เบ็ญจะมะมหาราช 150
163 นางสาว พรพิมล เชื้อบุญมี ศรีนครินทร์ สมุทรปราการ 150
164 นางสาว พฤกษา บุญเจียม ขอนแก่น แก่นนครวิทยาลัย 150
165 นางสาว พลอยวรีย์ ตั้งประจักษ์ภักดี เยาวราช สตรีสัดมหาพฤฒารามฯ 150
166 นางสาว พัชรพร แสงสิริโรจน์อำไพ วงเวียนใหญ่ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 150
167 นาย พัชรพล วรรธะมานี ศรีนครินทร์ ราชวินิตบางแก้ว 150
168 นางสาว พัชรี โพธิ์ทอง ชลบุรี ชลราษฎรอำรุง 150
169 นางสาว พัทธ์ธีรา เพ็ญพสิษฐ์ พญาไท บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 150
170 นาย พันธกานต์ เทพสาร เชียงราย สามัคคีวิทยาคม 150
171 นาย พิชญา บวรสกุลโชค เยาวราช อัสสัมชัญ 150
172 นางสาว พิชาวีร์ จิรประเสริฐวงศ์ เยาวราช สารสาสน์วิเทศสายไหม 150
173 นางสาว พิมผกา หาญดี ปินเกล้า พระปฐมวิทยาลัย 150
174 นางสาว พิมพ์ชนก พูดจา งามวงศ์วาน ศรีบุณยานนท์ 150
175 นางสาว พิมพ์รวินท์ อวะภาค หาดใหญ่ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 150
176 นางสาว พิมพ์ระวี มหาศิริไท สยาม เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 150
177 นางสาว พิมพ์สีลา สุวรรณสมพงศ์ บางกะปิ สตรีวิทยา๒ 150
178 นางสาว พิมพ์อร ไซร้สุวรรณ งามวงศ์วาน พระหฤทัยคอนแวนต์ 150
179 นางสาว พีรดา ถึกสถิตย์ ชลบุรี ชลกันยานุกูล 150
180 นาย พีรวิชญ์ คงคุ้ม ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
181 นางสาว พุฒินันท์ เผือกพิพัฒน์ สยาม เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 150
182 นาย พุฒิพงศ์ เลขนาวิน ศรีนครินทร์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150
183 นางสาว พุทธพร มหันตะกาศรี พญาไท เบญจมราชูทิศ จันทบุรี 150
184 นาย ภคพล จิตจักร์ งามวงศ์วาน ชลประทานวิทยา 150
185 นางสาว ภริษา นนทศิริชญากุล สยาม เตรียมอุดมศึกษา 150
186 นาย ภวัต ภักดี พญาไท ศรียาภัย 150
187 นางสาว ภัคจิรา โฆษิตมงคลชัย ปินเกล้า สตรีวิทยา 150
188 นางสาว ภัชราภรณ์ วงษ์สกุล บางกะปิ เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 150
189 นางสาว ภัณฑิรา จุ้ยประเสริฐ ปินเกล้า เขมะสิริอนุสสรณ์ 150
190 นาย ภัทรพล คงเสงี่ยมวงศ์ บางกะปิ นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 150
191 นางสาว ภัทราภรณ์ สมสมัย งามวงศ์วาน ชลประทานวิทยา 150
192 นางสาว ภัสรา พืชธัญญากิจ สยาม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 150
193 นางสาว ภัสสร์ศศิร์ หวังนิธิธรรม หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัย 150
194 นางสาว ภาวินี ใจจันทร์ เชียงราย สามัคคีวิทยาคม 150
195 นางสาว ภาสินี ขันภักดี ภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 150
196 นาย ภูภัส เหลือผล หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัย 150
197 นาย ภูมิ พันธ์เลิศธรรม หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัย 150
198 นางสาว มณีนาถ ชัยวิศิษฐ์ เชียงใหม่ ดาราวิทยาลัย 150
199 นางสาว มนธกานต์ ฤทธิรักษ์ สุพรรณบุรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 150
200 นางสาว มารีน่า จันทรจิตต์ หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 150
201 นาย รชต บรรลือโชคชัย สุพรรณบุรี ราษฎร์นิยม 150
202 นางสาว รดารัตน์ สารทิพย์ สุราษฎ์ธานี สุราษฎร์พิทยา 150
203 นางสาว รดีมาศ เจือไทย พญาไท ถาวรานุกูล 150
204 นาย รพี ทาปทา อุบลราชธานี ้เบ็ญจะมะมหาราช 150
205 นางสาว รภัสวรรณ พงษ์นิกร เยาวราช สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 150
206 นางสาว รมณ สุวรรณเสวก สามเสน พิบูลวิทยาลัย 150
207 นางสาว รวิสรา บรรจงจิตร งามวงศ์วาน สาธิตเกษตร 150
208 นางสาว รสริน รสหวาน สยาม กาญจนานุเคราะห์ 150
209 นางสาว รักษิณา คำก้อแก้ว เชียงราย สามัคคีวิทยาคม 150
210 นางสาว รักษิณา ตั้งประจักษ์ภักดี ปินเกล้า โพธิสารพิทยากร 150
211 นางสาว รัชฎาพร เตียวเจริญกิจ สุพรรณบุรี กรรณสูตศึกษาลัย 150
212 นางสาว รัตนากร ประสิทธิกรรม นครสวรรค์ นครสวรรค์ 150
213 นางสาว รัตนา ทัดมาลา ขอนแก่น บ้านไผ่ 150
214 นางสาว รินทร์ลภัส ไพศาลธนวรากุล เยาวราช สตรีวัดระฆัง 150
215 นางสาว รุจิกา จิตใหญ่ ลำปาง อัสสัมชัญลำปาง 150
216 นางสาว รุ่งทิวา ประวัติ บางกะปิ เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 150
217 นางสาว รุ่งรวี โชคดี บางกะปิ มหิดลวิทยานุสรณ์ 150
218 นางสาว ลลิตพรรณ พงษ์พานิช เชียงใหม่ จักรคำคณาทร 150
219 นางสาว ลักขณา คงเงิน นครสวรรค์ นครสวรรค์ 150
220 นางสาว ลักษิกา ลักษณบุญส่ง เยาวราช สตรีวิทยา 150
221 นางสาว ลินดา เอนกลาภากิจ พญาไท สตรีศรีสุริโยทัย 150
222 นางสาว วนันยา บุญเรือง งามวงศ์วาน สระบุรีวิทยาคม 150
223 นางสาว วรณัน เกษะวงศ์ พญาไท เตรียมอุดมศึกษา 150
224 นางสาว วรนิษฐา กรัณยเดช หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 150
225 นางสาว วรรษมน หนูประดิษฐ์ งามวงศ์วาน สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 150
226 นาย วรวิทย์ เพชรมณี สุราษฎ์ธานี สุราษฎร์ธานี 150
227 นางสาว วรัทยา ปัทมวิทูร พญาไท สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 150
228 นาย วรากร แสงเงินชัย เชียงใหม่ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 150
229 นาย วริศ ชื่นจิตร์ เยาวราช โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 150
230 นางสาว วริศรา ปรากฎชื่อ งามวงศ์วาน ปราจิณราษฎรอำรุง 150
231 นางสาว วริศรา สุวพงษ์ อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
232 นางสาว วลัยลักษณ์ คูหาวิชานันท์ ปินเกล้า เตรียมอุดมศึกษา 150
233 นางสาว วัชรมน ดีมา ขอนแก่น ขอนแก่นวิทยายน 150
234 นาย วัชริศ โคววิกกัย ราชบุรี ราชโบริกานุเคราะห์ 150
235 นางสาว วัลลดา แย้มทรัพย์ ปินเกล้า เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 150
236 นางสาว วารุณี เงินบุคคล ระยอง วัดป่าประดู่ 150
237 นาย วิชชุพันธ์ ลือพงศ์ไพจิตร เชียงราย สามัคคีวิทยาคม 150
238 นางสาว วิชุดา พิมหา อุดรธานี สตรีราชินูทิศ 150
239 นางสาว วิสุทธิพร ไชยโย สยาม ปัว 150
240 นางสาว วีรญา โอภาสเสถียร พญาไท เตรียมอุดมศึกษา 150
241 นาย ศรวิษฐ์ ปราชเปรื่อง เชียงใหม่ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 150
242 นางสาว ศรสวรรค์ บรรลุพงษ์ ชลบุรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 150
243 นาย ศรัณย์ภัทร ประเสริฐธรรม สามเสน เซนต์คาเบรียล 150
244 นางสาว ศศิกานต์ ศรีพุฒ นครศรีธรรมราช สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 150
245 นางสาว ศศินาถ พรหมศร รังสิต สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 150
246 นางสาว ศศิพิมพ์ นลินวรนันท์ เชียงใหม่ พระหฤทัย เชียงใหม่ 150
247 นางสาว ศิรกานต์ รัตนพันธ์ นครราชสีมา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) 150
248 นางสาว ศิรดา รัชตผดุง อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
249 นาย ศิรวิทย์ ชินวณิชัย ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
250 นางสาว ศิรินารถ พันธ์เทศ นครสวรรค์ สตรีนครสวรรค์ 150
251 นางสาว ศิริพร นิลภิรมย์ ชลบุรี เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 150
252 นางสาว ศิริรัตน์ อุประ อุดรธานี สตรีราชินูทิศ 150
253 นางสาว สลิลทิพย์ เดชะ เชียงราย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 150
254 นางสาว สลิลเกตน์ พรหมมาดา หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัย 150
255 นาย สิทธิพงษ์ แก้วแก่น อุดรธานี อุดรพัฒนาการ 150
256 นางสาว สิรมนต์ ประดิษฐ์อัสดร สุพรรณบุรี อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 150
257 นางสาว สิรรินทร์ โชคสวัสดิ์ อุดรธานี เซนต์เมรี่ 150
258 นางสาว สิริกร กมลเดช งามวงศ์วาน หอวัง 150
259 นางสาว สิริณิศา สุขวิบูลย์ งามวงศ์วาน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 150
260 นางสาว สิริรดา ทองรักษ์ หาดใหญ่ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 150
261 นางสาว สุกฤตา มะปะโม พญาไท จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 150
262 นาย สุกฤษฏิ์ พิไสย ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
263 นางสาว สุธาทิพย์ กุลวงศ์ อุดรธานี บ้านม่วงพิทยาคม 150
264 นางสาว สุธิดา หนูนิ้มซัาย นครศรีธรรมราช สตรีทุ่งสง 150
265 นาย สุธี ทาวงศ์มา ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
266 นางสาว สุนทรีลักษณ์ กิติจิต เชียงใหม่ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 150
267 นางสาว สุปรียา กาญจนวิเศษ นครศรีธรรมราช กัลยาณีศรีธรรมราช 150
268 นางสาว สุพัตรา กิจหงวน พญาไท ราชวินิต มัธยม 150
269 นาย สุภณัฐ ไชยเลิศ เชียงราย สามัคคีวิทยาคม 150
270 นางสาว สุภนิดา ช่วยเจริญสุข ศรีนครินทร์ สตรีสมุทรปราการ 150
271 นางสาว สุภัชชา จุลภักดิ์ นครศรีธรรมราช กะลยาณีศรีธรรมราช 150
272 นางสาว สุมิตตรา ใจกล่ำ นครสวรรค์ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 150
273 นางสาว สโรชา ปลายชัยภูมิ สยาม สตรีชัยภูมิ 150
274 นาย อดิลักษณ์ แคล้วคลาด ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
275 นางสาว อนัญญา แป้นทองหลาง พญาไท สตรีศรีสุริโยทัย 150
276 นาย อนินทัต เกรียงสิทธิกร ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
277 นาย อนุกูล ดวงมาลัย อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
278 นางสาว อภิชญา ซังเรือง รังสิต สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150
279 นางสาว อภิษฐา วุฒิไกรบัญฑิต ชลบุรี ชลกันยานุกูล 150
280 นางสาว อมลวรรณ เทพยสุวรรณ งามวงศ์วาน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 150
281 นางสาว อรจิรา จงสุวัฒน์ อุบลราชธานี เบ็ญจะมะมหาราช 150
282 นางสาว อรวี ศรีพุ่ม รังสิต สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 150
283 นางสาว อรัญญา อ่อนนวล สุราษฎ์ธานี สุราษฎร์พิทยา 150
284 นาย อริยะ จริยะกุล หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัย 150
285 นางสาว อริยาววรรณ บางหลวงหิรัณย์ ชลบุรี ชลกันยานุกูล 150
286 นางสาว อริสา ิอัศวนัดดา เยาวราช อัสสัมชัญคอนแวนต์ 150
287 นางสาว อัชฌา สอวัฒนชาติ ราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี 150
288 นางสาว อัสริยา ท้าวเมืองใจ หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 150
289 นาย อากิฟ ยุทธนาศาสตร์ หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัย 150
290 นางสาว อารยา วิรุฬหกิจ ขอนแก่น เลยพิทยาคม 150
291 นางสาว อิศรีย์ สาแมแน็ง หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัย 150
292 นางสาว อุนาพร เผือกศรี พิษณุโลก อุตรดิตถ์ดรุณี 150
293 นาย เจษฎากร นวมสุคนธ์ ปินเกล้า ทวีธาภิเศก 150
294 นาย เจษฎา พัชรมณีปกรณ์ บุรีรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 150
295 นางสาว เนมินทร์วดี สุภาจันทร์ ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
296 นางสาว เบญจวรรณ กาลสังข์ บางกะปิ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2 150
297 นางสาว เพชรรัตน์ กองจันทร์ดี ขอนแก่น กัลยาณวัตร 150
298 นางสาว เพชรแพรว ลิ้มประไพพงษ์ ปินเกล้า เขมะสิริอนุสรรณ์ 150
299 นางสาว เพ็ญพิศา เมธีรัฐโรจน์ วงเวียนใหญ่ สตรีวิทยา 150
300 นางสาว เภาลีนา แสนทวีสุข ขอนแก่น ขอนแก่นวิทยายน 150
301 นาย เสฐียรพงษ์ พรรณแฉล้ม สระบุรี พิบูลวิทยาลัย 150
302 นางสาว เหมือนพิมพ์ รอบคอบ ศรีนครินทร์ 150
303 นางสาว เอมิกา พูลเกษม บางกะปิ สตรีวิทยา๒ 150
304 นาย ไกรวิทย์ วงศ์หมัดทอง บางกะปิ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 150
 
 
คะแนนสอบ GAT รอบ มีนาคม 2559 (สอบครั้งที่ 2)

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

สาขา

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

คะแนน

1 นางสาว กนกพร เทศวัฒนา งามวงศ์วาน สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 150
2 นางสาว กนกวรรณ สิงห์โตวะนา เชียงใหม่ จักรคำคณาทร 150
3 นางสาว กมลวรรณ ทองทวี งามวงศ์วาน ชลประทานวิทยา 150
4 นางสาว กานต์กนิษฐ์ อิ่มมณี เยาวราช สตรีนครสวรรค์ 150
5 นางสาว จิรพรรณ ทวีปรีดา ภูเก็ต สตรีภูเก็ต 150
6 นาย ชนะศักดิ์ จิตมั่นคงธรรม อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
7 นางสาว ชนิกานต์ อังกาบ ปินเกล้า ราชินีบูรณะ 150
8 นางสาว ชรินรัตน์ ศรีเสถียร เซ็นจูรี่ มักกะสันพิทยา 150
9 นางสาว ชลกร พึ่งประดิษฐ์ พิษณุโลก เฉลิมขวัญ 150
10 นาย ชัชวาลย์ กันทะอ้าย เชียงใหม่ สันป่าตองวิทยาคม 150
11 นางสาว ชิดชนก อารีภักดิ์ นครสวรรค์ ตาคลีประชาสรรค์ 150
12 นางสาว ชุติกาญจน์ รุ่งธนานนท์ งามวงศ์วาน ชลประทานวิทยา 150
13 นางสาว ณัฎฐากร สถิตสัทธาธรรม พญาไท จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 150
14 นางสาว ณัฏศรา ทำเนาว์ อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
15 นางสาว ณัฐกาญจน์ วงศ์อุดม อุบลราชธานี นารีนุกูล 150
16 นาย ณัฐชนน สุขะปรเมษฐ นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย 150
17 นางสาว ณัฐนิชา สนองวงศ์ บางกะปิ สตรีวิทยา ๒ 150
18 นางสาว ทักษิณา จันทร์สว่าง ขอนแก่น ภูเขียว 150
19 นางสาว ทัตติยา กลีบบัว ปินเกล้า สตรีวัดระฆัง 150
20 นาย ทัตพงศ์ มั่นเหมาะ เชียงใหม่ ท่าวังผาพิทยาคม 150
21 นาย ธนวรรธน์ จิรวงษ์อัครโชค สามเสน เซนต์คาเบรียล 150
22 นางสาว ธมนวรรณ สินธุสะ รังสิต ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 150
23 นางสาว นลินทิพย์ ทวีศักดิ์สกุล สยาม สตรีศรีสุริโยทัย 150
24 นาย นิรภัฎ ช้างแดง เซ็นจูรี่ ปราจิณราษฎรอำรุง 150
25 นางสาว นิสรีน หมีดเส็น หาดใหญ่ มหาวชิราวุธ 150
26 นางสาว บุษกร แก้วเม่ง หาดใหญ่ หาดใหญ่พิทยาคม 150
27 นาย พงศกร ศรีพันธบุตร อุดรธานี หนองวัวซอพิทยาคม 150
28 นาย พิชญา บวรสกุลโชค เยาวราช อัสสัมชัญ 150
29 นางสาว พิมพ์ชนก พูดจา งามวงศ์วาน ศรีบุณยานนท์ 150
30 นางสาว พิมศิริ ผาสุข ศรีนครินทร์ ราชวินิตบางแก้ว 150
31 นาย พุฒิพงศ์ จวบความสุข บางกะปิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 150
32 นางสาว ภาวิตา อนุรัตน์พานิช พญาไท อัสสัมชัญคอนแวนต์ 150
33 นางสาว ภูพิงค์ ปรัชญา เชียงราย สามัคคีวิทยาคม 150
34 นางสาว มณฑนา อานุภาพสโมสร เยาวราช สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 150
35 นางสาว รัชนก ราสันเทียะ วงเวียนใหญ่ วัดราชโอรส 150
36 นาย รัฐศาสตร์ นาระ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 150
37 นางสาว ลลิตพรรณ พงษ์พานิช เชียงใหม่ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 150
38 นาย ลัทธวิทย์ แพรวพรายสุขกุล เยาวราช อัสสัมชัญ 150
39 นางสาว ลินดา เอนกลาภากิจ สยาม สตรีศรีสุริโยทัย 150
40 นางสาว วนันยา บุญเรือง งามวงศ์วาน สระบุรีวิทยาคม 150
41 นางสาว วัชรมน ดีมา ขอนแก่น ขอนแก่นวิทยายน 150
42 นางสาว ศิริธร ภิญโญศรี ขอนแก่น ภูเขียว 150
43 นางสาว สาลินี ทรัพย์รวงทอง นครสวรรค์ สตรีนครสวรรค์ 150
44 นางสาว สิริพร พึ่งไพศาล ขอนแก่น แก่นนครวิทยาลัย 150
45 นางสาว สุกัญญารัตน์ จันทิมา ศรีนครินทร์ บางพลีราษฎร์บำรุง 150
46 นางสาว สุดารัตน์ โมสิกะ ภูเก็ต สตรีภูเก็ต 150
47 นางสาว สุภัชชา จุลภักดิ์ นครศรีธรรมราช กัลยาณีศรีธรรมราช 150
48 นางสาว สุริวิภา เชื้อไชยนา เยาวราช สวรรค์อนันต์วิทยา 150
49 นาย อนุวัฒน์ พยาไทย ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
50 นางสาว อัญชลี บุญช่วย วงเวียนใหญ่ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 150
51 นางสาว เจน วังประเสริฐกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ 150
52 นาย เจษฎากร นวมสุคนธ์ ปินเกล้า ทวีธาภิเศก 150
 
หมายเหตุ : รายชื่อผู้ที่ได้เหรียญรางวัลทั้งหมดนี้ทางดาว้องก์ ก์ได้พิจารณาจากคะแนนที่ส่งเข้ามาภายในวันและเวลาที่ ดาว้องก์กำหนด ฉะนั้นน้องๆที่ได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน แต่ส่งคะแนนเข้ามาภายหลังจากนั้นจึงไม่ได้รับเหรียญรางวัล
เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ติดต่อรับเหรียญรางวัล ได้ตามสาขาต่างๆ ของดาว้องก์ที่น้องๆสะดวก เริ่ม 15 กค. 59 เป็นต้นไป
2. ให้นำบัตรนักเรียนดาว้องก์หรือบัตรประชาชนไป ยื่นกับเจ้าหน้าที่ในวันรับรางวัล
3. กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน ให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ที่ไปรับแทนอย่างละ 1 ชุด พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
4. หมดเขตรับเหรียญรางวัล 31 ธันวาคม 59