คะแนนสอบ GAT รอบที่ 1 ตุลาคม 2559


ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

สาขา

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

คะแนน

1 นางสาว กนกพร กอปรศรีสวัสดิ์ ปินเกล้า มัธยมวัดนายโรง 150
2 นางสาว กนกวรรณ ดุลยประพันธ์ ปินเกล้า สุวรรณารามวิทยาคม 150
3 นางสาว กนิตา อัตตะ พญาไท ประจวบวิทยาลัย 150
4 นางสาว กัญญวีร์ สุขนิยม ศรีนครินทร์ เซนต์โยเซฟทิพวัล 150
5 นาย กันตพล ลาภวรารักษ์ วงเวียนใหญ่ สวนกุหลาบวิทยาลัย 150
6 นาย กัลชาญ เมืองนาง อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
7 นางสาว กานต์สินี จิตต์วิบูลย์ ขอนแก่น เลยพิทยาคม 150
8 นาย กิตตินนท์ สมยา ขอนแก่น ขอนแก่นวิทยายน 150
9 นางสาว กิตติยา กัสยานันท์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 150
10 นางสาว กุลธารี รัชตกุล ศรีนครินทร์ เซนต์โยเซฟทิพวัล 150
11 นางสาว จงกล เทียนเงิน พญาไท พิบูลวิทยาลัย 150
12 นางสาว จอมสุรางค์ เกษมธนเสถียร งามวงศ์วาน หอวัง 150
13 นางสาว จันจิรารัตน์ จันทโครพ เยาวราช หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 150
14 นาย ฉัตรชัย ศิริเวชพงค์กุล อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
15 นางสาว ชนัญชิดา สองศรี หาดใหญ่ มอ.วิทยานุสรณ์ 150
16 นาย ชยุตม์ มุทุวงศ์ อุบลราชธานี เบ็ญจะมะมหาราช 150
17 นางสาว ชลลดา ทวีอภิรดีวรากุล ศรีนครินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150
18 นางสาว ชลิตา มีแสง หาดใหญ่ พัทลุง 150
19 นาย ชวนากร ชมภูเขียว บางกะปิ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 150
20 นางสาว ชัญญานุช อุ่นบ่อแฮ้ว เชียงใหม่ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 150
21 นางสาว ชิดชนก รุ่งมณี พญาไท สตรีวิทยา 150
22 นางสาว ณริศรา ทิพมล หาดใหญ่ คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา 150
23 นางสาว ณัฐกุล ทองพุฒ พัทลุง พัทลุง 150
24 นางสาว ณัฐวดี หอมนาน สยาม สาธิต มศว. ปทุมวัน 150
25 นางสาว ณัฐวดี เกิดสมนึก หาดใหญ่ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 150
26 นางสาว ตาคลี คำสิงห์ ปินเกล้า มัธยมวัดนายโรง 150
27 นางสาว ทิติยาภรณ์ อนันต์ธนสาร บางกะปิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 150
28 นางสาว ธนพร อวยพรรุ่งรัตน์ เยาวราช สาธิต มศว. ปทุมวัน 150
29 นางสาว ธนัชฌา เชื้อไทย รังสิต คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 150
30 นางสาว ธนากรณ์ มุขลาย สยาม กรุงเทพคริสเตรียนวิทยาลัย 150
31 นางสาว ธัญชนก ชารีโคตร อุดรธานี สตรีราชินูทิศ 150
32 นางสาว ธัญดา ศิริดลธนเกษม สกลนคร สกลราชวิทยานุกูล 150
33 นางสาว ธัญรดา พุทธิษา สามเสน โรงเรียนโยธินบูรณะ 150
34 นางสาว ธัญลักษณ์ ทิพย์มณเฑียร หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัย 150
35 นาย ธีรพงษ์ เศรษฐการ สุราษฎ์ธานี สุราษฎร์พิทยา 150
36 นางสาว ธีราพร วุฒิชาติ อุดรธานี ชุมพลโพนพิสัย 150
37 นางสาว นงนภัส สมใจหมาย ศรีนครินทร์ พรตพิทยพยัต 150
38 นาย นันทกร ตีดสูงเนิน ภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลัย 150
39 นางสาว นันทนัช หาชอบ ปินเกล้า พระปฐมวิทยาลัย 150
40 นาย นันทวัฒน์ แซโง้ว อุดรธานี ดอนบอสโกวิทยา 150
41 นางสาว นันทิยา มหาวรรณ์ ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
42 นาย นเรศ ปัญสุทธิ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 150
43 นางสาว บุญนิธิดา อภิรักษ์ พัทลุง พัทลุง 150
44 นาย ปฏิภาณ จอมราชคม เชียงราย สามัคคีวิทยาคม 150
45 นางสาว ปทิตตา นาคะผดุงรัตน์ สยาม สาธิต มศว ปทุมวัน 150
46 นางสาว ปภาวดี สงอักษร หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัย 150
47 นางสาว ปภาวรินท์ ฟ้าใสสิรินันท์ ชลบุรี ชลกันยานุกูล 150
48 นางสาว ปภาวี เจียมสุขสุจิตต์ ปินเกล้า สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 150
49 นางสาว ปัฐธวีภรณ์ นิ่มดำ หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 150
50 นางสาว ปัณฑิตา จิรพัฒนากุล ปินเกล้า มัธยมวัดนายโรง 150
51 นางสาว ปานรดา วริยากรกุล หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัย 150
52 นางสาว ปิยนุช ชัยสมพร ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
53 นางสาว ปุณยาพรุสจ ศาลาสุข อุบลราชธานี เบ็ญจะมะมหาราช 150
54 นาย พงศ์วิทย์ โพคัยสวรรค์ ราชบุรี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 150
55 นางสาว พจณิชา ศิริพนาโรจน์ ปินเกล้า ซางตาครู้สคอนแวนท์ 150
56 นางสาว พรชิตา จวรรณตูม รังสิต สวนกุหลาบ รังสิต 150
57 นางสาว พรรณอร เจริญพานิช หาดใหญ่ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินรทร์ 150
58 นางสาว พัฒน์นรี งามจิตสุขศรี ชลบุรี สาธิตเกษตร พหุภาษา 150
59 นางสาว พิชญาภา เขียนนิลศิริ ปินเกล้า ศึกษานารี 150
60 นางสาว พิชญา โพธิ์ปานพันธุ์ รังสิต มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 150
61 นาย พิพัฒน์พงศ์ จันจุฬา หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 150
62 นางสาว ภัทรนันท์ เทียมศรี ราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี 150
63 นางสาว ภัทรียา บุนนาค เชียงใหม่ มงฟอร์ตวิทยาลัย 150
64 นางสาว ภัทร์ธีนันท์ วงษ์ขันธ์ รังสิต คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 150
65 นางสาว ภูริตา จิตรเนื่อง ชลบุรี ชลกันยานุกูล 150
66 นางสาว มธุริน ราษฎร์บริรักษ์ ชลบุรี ชลกันยานุกูล 150
67 นางสาว มนัสสรณ์ เทพสวัสดิ์ ราชบุรี สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 150
68 นาย ยุวกิติ์ สุวิสุทธะกุล สยาม สวนกุหลาบวิทยาลัย 150
69 นางสาว ยุวรินทร์ ผาบใชย เชียงราย เทศบาล6 นครเชียงราย 150
70 นางสาว รัตติยากร จันดาวาปี อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
71 นางสาว ลลิตภัทร เทพศิริ ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
72 นาย วชรพงศ์ เมณฑ์กูล นครสวรรค์ นครสวรรค์ 150
73 นาย วรัตถ์ วงศ์สังข์ ศรีนครินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150
74 นาย วรากร ศุภรงค์สุวรรณ อุดรธานี อุดรพิทยานุกุล 150
75 นาย วิชิตภูมิ ประสมพงศ์ ภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลัย 150
76 นางสาว ศรุตา วุฒิชัยธนากร วงเวียนใหญ่ ศึกษานารี 150
77 นางสาว ศศิธร อยู่สนิท งามวงศ์วาน สตรีวิทยา2 150
78 นางสาว ศิริพร กันธะรส ปินเกล้า ราชิณีบูรณะ 150
79 นาย ศิวัช ชมภูศรี ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
80 นาย ศุภณัฐ พัสดุสาร นครศรีธรรมราช เบญจมราชูทิศ 150
81 นาย ศุภณัฐ สวรรค์พรม เชียงราย สามัคคีวิทยาคม 150
82 นาย ศุภวิชญ์ อำนาจเจริญพร ปินเกล้า พระปฐมวิทยาลัย 150
83 นางสาว สิตานันท์ วงศ์สุฤทธิ์ งามวงศ์วาน สตรีนนทบุรี 150
84 นางสาว สุกฤตา หาญคุณะเศรษฐ์ บางกะปิ สตรีวิทยา๒ 150
85 นางสาว สุกัญญา สุภาษิต พญาไท ยโสธรพิทยาคม 150
86 นางสาว สุชีวิน โชคมหาศาล งามวงศ์วาน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 150
87 นางสาว อนิสา กฤตภานุรุจน์ สยาม เตรียมอุดมศึกษา 150
88 นางสาว อภิชญา นาคจิตรการ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 150
89 นางสาว อมาญา ชุณหพันธ์ ระยอง ระยองวิทยาคม 150
90 นางสาว อรณิชชา พาทรัพย์มา วงเวียนใหญ่ สตรีวัดระฆัง 150
91 นางสาว อัณญรัชต์ บุญเจือ อุบลราชธานี สุรวิทยาคาร 150
92 นางสาว อันธิกา ชูแสง บางกะปิ สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 150
93 นาย อาทร ศรีมงคล ราชบุรี ราชโบริกานุเคราะห์ 150
94 นางสาว อารียา สุวรรณประภา ราชบุรี นารีวิทยา 150
95 นางสาว อุปล เอื้อนุกูล ศรีนครินทร์ ปราจิณราษฎรอำรุง 150
96 นางสาว ฮัสนา พรหมจรรย์ ภูเก็ต สตรีภูเก็ต 150
97 นาย ุพชร สุทธาพิทักษ์ หาดใหญ่ คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา 150
98 นาย เตชิต คุณเอกอนันต์ หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัย 150
99 นางสาว เมธาวี จุลผักแว่น ขอนแก่น กัลยาณวัตร 150
100 นางสาว เสาวรักษ์ ศิรกุลวัฒน์ ศรีนครินทร์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ 150
101 นางสาว แอนนา มาริสซ่า เกย์เยอร์ อุบลราชธานี เบ็ญจะมะมหาราช 150
 
 
คะแนนสอบ GAT รอบที่ 2 มีนาคม 2560

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ

นามสกุล

สาขา

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

คะแนน

1 นางสาว กนกวรรณ มณีวงศ์ นครศรีธรรมราช เบญจมราชูทิศ 150
2 นางสาว กัญญาณัฐ เหลืองวุฒิวงษ์ วงเวียนใหญ่ สตรีวัดระฆัง 150
3 นาย กัลชาญ เมืองนาง อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
4 นางสาว จิรดา ชัยธีระยานนท์ หาดใหญ่ หาดใหญ๋วิทยาลัย 150
5 นาย จิรายุ เจียรจินดา ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
6 นางสาว ชนิกานต์ สมัยนุกุล ชลบุรี เซนต์ปอลคอนแวนต์ 150
7 นางสาว ชนิกานต์ สี่หิรัญวงศ์ เยาวราช ราชินีบน 150
8 นางสาว ชลลดา ทวีอภิรดีวรากุล ศรีนครินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150
9 นางสาว ชวัลลักษณ์ ตุ่นเครือ เชียงใหม่ ยุพราชวิทยาลัย 150
10 นางสาว ชิชมณฑน์ ชัชยานุกร บางกะปิ สาธิตราม 150
11 นางสาว ชิดชนก รุ่งมณี ปินเกล้า สตรีวิทยา 150
12 นางสาว ชุติกาญจณ์ สุทธิโรจน์ ศรีนครินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150
13 นางสาว ฐิตาพร กิติยศ เชียงราย สามัคคีวิทยาคม 150
14 นางสาว ณริศรา ทิพมล หาดใหญ่ คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา 150
15 นางสาว ณัชฐิกา จุฑารุจิเวศ บุรีรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 150
16 นางสาว ณัฐณิชา โรจน์ศุภากร นครราชสีมา สุรนารีวิทยา 150
17 นาย ณัฐดนัย ไชยสระแก้ว เยาวราช เตรียมอุดม 150
18 นาย ณัฐพงศ์ กาหลง ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 150
19 นางสาว ณิชากร หวะสุวรรณ์ ขอนแก่น ชัยภูมิภักดีชุมพล 150
20 นาย ธนพล ศิริธรรมคุณ เยาวราช เทพศิรินทร์ 150
21 นางสาว ธนัชฌา เชื้อไทย รังสิต คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 150
22 นาย ธนัช เลิศอัศววิวัฒน์ เยาวราช สวนกุหลาบวิทยาลัย 150
23 นางสาว ธิตยา เชี่ยวสุทธิ เยาวราช ราชินี 150
24 นางสาว นิศารัตน์ วิเศษบรรเทา อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
25 นางสาว ปัณฑิตา จิรพัฒนากุล ปินเกล้า มัธยมวัดนายโรง 150
26 นางสาว ปัทมพร ทองพิมย์ หาดใหญ่ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 150
27 นางสาว ปุณยนุช แดงสหะ พญาไท สตรีศรีสุริโยทัย 150
28 นาย พงศ์วิทย์ โพคัยสวรรค์ ราชบุรี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 150
29 นางสาว พรพัชร์ รัตนมณี สุราษฎ์ธานี มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 150
30 นางสาว พลอยจีรา รอบรู้ สยาม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 150
31 นางสาว พัทธ์ธีรา ศิริพิชญ์ตระกูล พญาไท เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 150
32 นาย พิชญะ ละเอียดมาก ศรีนครินทร์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ 150
33 นางสาว พิชญา แพงงา บางกะปิ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 150
34 นางสาว พิไลพร ช้างเปีย ชลบุรี ชลกันยานุกูล 150
35 นาย ภูณลิตช์ สัมมามิตร พิษณุโลก พิษณุโลกพิทยาคม 150
36 นาย ภูเบศ แสงดี พญาไท เตรียมอุดมศึกษา 150
37 นางสาว มานิตา จันทหาร สกลนคร สกลราชวิทยานุกูล 150
38 นาย รวี โซนี่ ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
39 นางสาว ศรันยจอม จารุจินดา บางกะปิ วัฒนาวิทยาลัย 150
40 นางสาว ศรุตา วุฒิชัยธนากร วงเวียนใหญ่ ศึกษานารี 150
41 นางสาว ศศิธ อยู่สนิท งามวงศ์วาน สตรีวิทยา๒ 150
42 นาย สรวิศ หอมจันทร์ เยาวราช เบ็ญจะมะมหาราช 150
43 นางสาว สาธิตา เสาวกูล บุรีรัมย์ สิรินธร 150
44 นางสาว สิรินภัส เหมือนแก้ว รังสิต เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 150
45 นางสาว สุกัญญา สุภาษิต พญาไท โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 150
46 นางสาว สุจิตรา ศรีธรรมา ปินเกล้า สตรีวัดระฆัง 150
47 นางสาว สุภาวดี ยาวิเศษ นครสวรรค์ สตรีนครสวรรค์ 150
48 นางสาว หทัยพัทน์ บุญธนะรัตน์ นครราชสีมา มารีย์วิทยา 150
49 นางสาว อชิรญาณ์ ลิ่วเจริญศักดิ์กูล สามเสน ราชินีบน 150
50 นางสาว อภิชญา สุทธิดี อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
51 นางสาว อภิชญา เบญจประภาพร เยาวราช ราชินีบน 150
52 นางสาว อัญชนา ทองธรรมชาติ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 150
53 นางสาว เจนจิรา แซ่ตั้ง งามวงศ์วาน ราชวินิตบางเขน 150
54 นาย เจษฎากร คูชลธารา เยาวราช เทพศิรินทร์ 150
55 นางสาว เบญญาภา อึ้งเอกสกุล อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
56 นางสาว เมธาพร ขัดเรือน ลำปาง อัสสัมชัญลำปาง 150
57 นางสาว แพรพรรณ อินยศ เชียงราย สามีคคีวิทยาคม 150
 
หมายเหตุ : รายชื่อผู้ที่ได้เหรียญรางวัลทั้งหมดนี้ทางดาว้องก์ ก์ได้พิจารณาจากคะแนนที่ส่งเข้ามาภายในวันและเวลาที่ ดาว้องก์กำหนด ฉะนั้นน้องๆที่ได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน แต่ส่งคะแนนเข้ามาภายหลังจากนั้นจึงไม่ได้รับเหรียญรางวัล
เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ติดต่อรับเหรียญรางวัล ได้ตามสาขาต่างๆ ของดาว้องก์ที่น้องๆ สะดวก
2. ให้นำบัตรนักเรียนดาว้องก์หรือบัตรประชาชนไป ยื่นกับเจ้าหน้าที่ในวันรับรางวัล
3. กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน ให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ที่ไปรับแทนอย่างละ 1 ชุด พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
4. หมดเขตรับเหรียญรางวัล 31 ธันวาคม 60