คะแนนสอบ GAT 2018


ลำดับ

ชื่อเล่น

ชื่อ

นามสกุล

สาขา

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

คะแนน

1 กลอย กชกร หาญณรงค์ ลำปาง อัสสัมชัญลำปาง 150
2 แพร์ กนกวรรณ สุมังสะ วงเวียนใหญ่ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มัธยม) 150
3 ลิลลี่ กนกวรรณ อนงค์เลขา เยาวราช สาธิต มศว ประสานมิตร 150
4 มายด์ กมลชนก สิทธิคุณ ศรีนครินทร์ สมุทรปราการ 150
5 เต้ กมลภพ จันทเตมีย์ นครราชสีมา มารีย์วิทยา 150
6 กรีน กมลภรณ์ ขำศิริกุล วงเวียนใหญ่ บางปะกอกวิทยาคม 150
7 ชอปเปอร์ กมลสิญจน์ โต๊ะวิเศษกุล เยาวราช สวนกุหลาบวิทยาลัย 150
8 น้ำ กริษฐา มานจรัส เชียงใหม่ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 150
9 แอปเปิ้ล กัญญารัตน์ ฝั้นหัวครั้ง เยาวราช บุญวาทย์วิทยาลัย 150
10 ไหม กัญญารัตน์ รัตนเสาวภาคย์ เยาวราช สายปัญญาฯ 150
11 กันย์ กันยณัฐ พัฒนาอุดมสินค้า สยาม เตรียมอุดมศึกษา 150
12 เฟ กันยารัตน์ นาคมะเริง สยาม สายน้ำผึ้ง 150
13 บีม กิตติกา ภูมิภมร เยาวราช โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 150
14 กิ่ง กิ่งกมล มุสิกบุญเลิศ อุดรธานี สตรีราชินูทิศ 150
15 แก้ว กุลธิดา เจริญรัตน์ พิษณุโลก พิจิตรพิทยาคม 150
16 มายด์ กุสุมา สองเมือง บางกะปิ เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 150
17 โมเมย์ ขนิญฐา แก้วไทรดวง เชียงใหม่ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 150
18 ลินเดียร์ ขนิษฐา ปัญญาธีระ ราชบุรี ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 150
19 เฟรม ขนิษฐา พาทา เยาวราช ศึกษานารี 150
20 อ้อน ขวัญชีวา ชัยษา ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
21 มายด์ ขวัญพิชชา อัครคงสกุล เยาวราช สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ 150
22 จีจี้ ฆริศา พิทักษ์ประชา เชียงใหม่ มงฟอร์ตวิทยาลัย 150
23 บลิว จริญญา ลลิตนาถสิริ สยาม สตรีวัดมหาพฤฒาราม 150
24 ฮาเล่ย์ จันทกานต์ พิมพลา เยาวราช สตรีวัดมหาพฤฒาราม 150
25 ฝ้าย จันทิมา สมจิตร เชียงราย ดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 150
26 หงส์ จิดาภา พูนเดชาลาภ สยาม พระหฤทัยคอนแวนต์ 150
27 จีจี้ จิดาภา วิชัยประเสริฐศรี ปินเกล้า สตรีวิทยา 150
28 จีจี้ จิรัชญา โนอิ่นแก้ว งามวงศ์วาน เบญจมราชานุสรณ์ 150
29 กร จิรันธนิน ธนสิทธ์วีระกุล รังสิต หอวัง 150
30 วิน จิรันธนิน พิมพ์อภิดิษยา เยาวราช เทพศิรินทร์ 150
31 ขวัญข้าว จิราธิป ตรีทิพยบุตร เชียงใหม่ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 150
32 เจ จิรายุ เจียรจินดา ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
33 แพร ฉัตรชนก นะมะหุต อุบลราชธานี เบ็ญจะมะมหาราช 150
34 ฟร้องซ์ ฉัตรชัย ศิริเวชพงค์กุล อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
35 กร ชญานิษฐ์ ลำเผือก หาดใหญ่ เตรียมบัณฑิต 150
36 แบม ชนัญญา สิงห์คำ เยาวราช สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ 150
37 เชอรี่ ชนากานต์ ต่วนเทศ ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
38 เอิร์น ชมพูนุช วิเชียรวงศ์ สุราษฎ์ธานี สุราษฎร์ธานี 150
39 ฟอส ชรักษ์ คงสมบุญ สุพรรณบุรี สิงห์บุรี 150
40 พลอย ชัญญาภัค ทะยอมใหม่ บุรีรัมย์ นางรอง 150
41 ต้นกล้า ชัยชนะ สุวัฒนพงษ์ วงเวียนใหญ่ อัสสัมชัญ 150
42 จูเนียร์ ชัยธัช ทัพทวั ศรีนครินทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 150
43 หนึ่ง ชัยพฤกษ์ วิถีเจริญกุล เยาวราช สวนกุหลาบวิทยาลัย 150
44 เชอร์รี่ ชุตินันท์ เทพพิพิธ หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัย 150
45 เจน ชุติมา ปิยะพลากร เยาวราช สุราษฎร์ธานี 150
46 ปลื้ม ชโยดม ปรสันติสุข พญาไท หาดใหญ่วิทยาลัย 150
47 เค้ก ญาณากร แสงแสน ศรีนครินทร์ สตรีสมุทรปราการ 150
48 ส้มโอ ญาณินท์ ยนจอหอ ชลบุรี สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 150
49 นัท ณภัทร จิ๋วปัญญา พิษณุโลก อุดมดรุณี 150
50 พีพี ณภัทร พงษ์สิทธิถาวร เยาวราช สาธิต มศว. ปทุมวัน 150
51 พูน ณภัทร เตชะมานะพงษ์ สยาม สาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 150
52 น้ำ ณริศรา ทิพมล หาดใหญ่ คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา 150
53 เกรท ณัชชา ธานินทร์ธราธาร พญาไท สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 150
54 โม ณัฏฐนิช นาพรม งามวงศ์วาน อมาตยกุล 150
55 จีจี้ ณัฏฐ์ติญาภร กาญจนาพงศาเวช วงเวียนใหญ่ ศึกษานารี 150
56 มุก ณัฐชา ศรีพานิชย์พันธ์ อุบลราชธานี เบ็ญจะมะมหาราช 150
57 พลอย ณัฐชิยา พิลาวรรณ์ ขอนแก่น พลอยสตรีชัยภูมิ 150
58 โอ๊ต ณัฐดิษฐ์ ฉัฐเมธาสิทธิ์ สยาม หอวัง 150
59 การ์ตูน ณัฐนรี ฉัตรเรืองแสง วงเวียนใหญ่ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 150
60 เย็นๆ ณัฐภัทร อรรถบูรณ์วงศ์ เยาวราช สวนกุหลาบ 150
61 เนม ณัฐวรา โสอิติกุล วงเวียนใหญ่ ศึกษานารี 150
62 น็อต ณัฐวัชร อารีกุล นครศรีธรรมราช เบญจมราชูทิศ 150
63 ชมพู่ ณัฐิดา ทรัพย์ปกรณ์ชัย ชลบุรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 150
64 ขิม ณิชากร ศรีวงค์ เชียงราย ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 150
65 เบสท์ ณิชาภา ธานินทร์ธราธาร ศรีนครินทร์ ดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) 150
66 ใบเตย ณุตรา สันติชัยกุล สระบุรี แก่งคอย 150
67 วอเทอร์ ตระกล รัตนสำอางค์ เยาวราช กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 150
68 เอเชีย ทรรศน์พร พูนผล เยาวราช เตรียมอุดมศึกษา 150
69 ออย ทิฆัมพร สุวรรณดี เยาวราช พระมารดานิจจานุเคราะห์ 150
70 แพม ทิพนภา ลิมป์สานนท์ สยาม เตรียมอุดมศึกษา 150
71 แตงโม ทิพย์วรรณ วงค์ขันท์ รังสิต ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 150
72 แพท ทิพย์สิรินทร์ อินทร์เหมือน นครสวรรค์ นครสวรรค์ 150
73 พลอย ธชพร ศรีวรวรรณ์ เยาวราช สตรีวัดมหาพฤฒาราม 150
74 เนปจูน ธนพร ชื่นวงศ์ เชียงใหม่ สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 150
75 พัต ธนพัต ขจรชัยกุล สยาม สาธิต ประสานมิตร 150
76 แบม ธนภรณ์ ไตรทิพย์ อุดรธานี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 150
77 ตุล ธนภัทร ปัญญาธีระ สยาม วชิราวุธวิทยาลัย 150
78 กันต์ ธนภัทร รอดขำ ปินเกล้า สวนกุหลาบวิทยาลัย 150
79 เชอพี ธนัช เลิศอัศววิวัฒน์ เยาวราช สวนกุหลาบวิทยาลัย 150
80 เพชร ธนิน ลิขิตอนุสรณ์ เยาวราช อัสสัมชัญบางรัก 150
81 เจเน่ ธมนวรรณ เงาศรี รังสิต สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150
82 เฟม ธรรมภรณ์ ยิ่งเสรี ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
83 ฟ้าใส ธัญพัฒน อินนา สยาม สิงห์สมุทร 150
84 ข้าวฟ่าง ธัญภิชญา หนูห้อง สยาม เตรียมอุดม 150
85 พลอย นนฑ์ฐิชา แซ่ตั้ง วงเวียนใหญ่ สตรีวัดมหาพฤฒาราม 150
86 บอส นรวิชญ์ จิตอารี ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
87 นริน นรินท์ธิญา ลิ้มศิริวัลลภ สยาม มหิดลวิทยานุสรณ์ 150
88 ไอซ์ นริศรา กลิ่นด้วง เยาวราช ราชินีบน 150
89 นะห์ นฤมล หมัดนุรักษ์ เยาวราช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150
90 เดียร์ นฤสิริ เชาวน์ฤทธิ์ เยาวราช กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 150
91 ตั้งโอ๋ นลินพร สาประเสริฐ สยาม เตรียมอุดมศึกษา 150
92 หลิน นลินรัตน์ อธิพงษ์เสถียร เยาวราช สาธิต มศว ประสานมิตร 150
93 ข้าว นันท์นภัส พูลเกื้อ สยาม เขมะสิริอนุสสรณ์ 150
94 พอ นันท์นภัส อัชฌากรลักษณ์ สยาม สาธิตจุฬาฯ 150
95 เอิร์น นันท์นภัส แพรสุวัฒน์ศิลป์ สยาม สตรีวิทยา 150
96 แนน นิชาภา ทองดี ชลบุรี สาธิตเกษตรฯพหุภาษาฯ 150
97 นิว นิธิศ กูลรัตนประทีป บางกะปิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 150
98 เอิง บัวบูชา เต็มแก้ว หาดใหญ่ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 150
99 มิ้นท์ บุณณดา ธีรทัศนานนท์ อุดรธานี ดอนบอสโกวิทยา 150
100 เฟิร์น บุศวณีย์ กมลสุวรรณ เยาวราช สาธิต ?พิบูลบำเพ็ญ? มหาวิทยาลัยบูรพา 150
101 สมาย บุษยมาศ พฤกษ์ศรีรัตน์ นครราชสีมา มารีย์วิทยา 150
102 ปูนปั้น บูชิตา ยิ้มละมัย วงเวียนใหญ่ บางปะกอกวิทยาคม 150
103 เบล ปฏิญญา ทิวงษา ศรีนครินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150
104 บอส ปฏิพัทธ์ กิตติ์ชยานันท์ สยาม สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 150
105 ซูกัส ปรวัฒน์ วิจิตรพันธุ์ อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
106 สตางค์ ประติภา มหาโยธารักษ์ ขอนแก่น ขอนแก่นวิเทศศึกษา 150
107 บุญตา ประพิมพร สุวรรณพัตรา เยาวราช พระหฤทัยคอนเเวนต์ 150
108 มิกซ์ ปรัชญา วรศิริ นครราชสีมา นางรอง 150
109 แจน ปรางทิพย์ ซงดี หาดใหญ่ มอ.วิทยานุสรณ์ 150
110 เจน ปรางแก้ว ซงดี หาดใหญ่ มอ.วิทยานุสรณ์ 150
111 มุก ปริชมน ศรแก้ว สระบุรี สระบุรีวิทยาคม 150
112 บอมเบย์ ปริญญา พลรักษา ขอนแก่น ขอนแก่นวิทยายน 150
113 เฟิร์น ปรียาพัชร อัครพันธุ์ สยาม สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 150
114 เกรซ ปลายฟ้า พลบุตร ปินเกล้า สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 150
115 ปั้น ปวีณ ธีระรัตนา เยาวราช กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 150
116 จ๊อบ ปวีร์ วงศ์เสถียร เยาวราช อัสสัมชัญบางรัก 150
117 หวาย ปัญจชนก ปัณนะพงษ์ ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
118 จ๋า ปัณฑารีย์ สุ่มมาตย์ อุดรธานี สตรีราชินูทิศ 150
119 อุ้ม ปาณิศา ทองเก่า วงเวียนใหญ่ สมุทรสาครวิทยาลัย 150
120 น้ำทิพย์ ปาริฉัตร ทองกะไลย วงเวียนใหญ่ ศึกษานารี 150
121 นัท ปาลิกา ตั้งบุญดวงจิตร ราชบุรี วิสุทธรังษี 150
122 เปรม ปิยธิดา เถื่อนเหลือ ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
123 หมิว ปิยนุช ชื่นมีเชาว์ เยาวราช สารสาสน์วิเทศบางบอน 150
124 จีน ปิยะรัตน์ ฉัตรมานะกุลกิจ วงเวียนใหญ่ ศึกษานารี 150
125 ปุณ ปุณณวิช เทพมณี สยาม พนมสารคาม ?พนมอดุลวิทยา? 150
126 อิ้ซัง ผ่องพรรณ หอกิจเจริญ บางกะปิ บดินทรเดชา 150
127 ตั้น พงศ์วรรธน์ รุจิโยธิน นครราชสีมา เตรียมทหาร 150
128 เนม พงศ์เศวต ภู่เกียรติ ภูเก็ต สตรีภูเก็ต 150
129 เติ้ล พชรชนม์ วรรณะ เชียงราย สามัคคีวิทยาคม 150
130 แนน พนิตพร ลัญจกรกีรติกุล ขอนแก่น บ้านไผ่ 150
131 อุ้ม พรชนก สมจิตต์ สุพรรณบุรี สงวนหญิง 150
132 นาน่า พริมา เพชรกูล สามเสน ราชินีบน 150
133 แค้มป์ พฤกษ์ ล.สกุล เชียงราย สามัคคีวิทยาคม 150
134 พลอย พลอย สิทธิชีวภาค สยาม เตรียมอุดมศึกษา 150
135 ดรีม พัชรพล วิสุทธิศาสตร์ ศรีนครินทร์ วัดสุทธิวราราม 150
136 อิง พิชญากร รบเลิศ สยาม สาธิตเกษตร 150
137 กัน พิพัฒน์ คล้ายชม พิษณุโลก อุตรดิตถ์ดรุณี 150
138 แบม พิมพ์ลดา ศักดิ์พิศุทธิกุล สกลนคร สกลราชวิทยานุกูล 150
139 เพลง พิมพ์ลภัส พงศ์พิพัฒนพันธุ์ สุราษฎ์ธานี สุราษฎร์ธานี 150
140 ฟลุค พีรพล เข็มผง ศรีนครินทร์ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 150
141 เต้ พีรพัฒน์ บุญนิคม เยาวราช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150
142 นัท ภัคณัฏฐ์ ปัญญาพรวิทยา ปินเกล้า โพธิสารพิทยากร 150
143 แนน ภัณศิตา จันท์สว่าง งามวงศ์วาน สาธิต มศว. ปทุมวัน 150
144 พร้อม ภัทรนันท์ สายทอง พญาไท สตรีวิทยา 150
145 กุ๊กกิ๊ก ภัทรวดี แก้วเจริญสุข งามวงศ์วาน หอวัง 150
146 แพ็ท ภัสมณ เอี่ยมแสน สยาม เตรียมอุดมศึกษา 150
147 เดียร์ ภาคิน สายต่อเนื่อง เยาวราช สวนกุหลาบวิทยาลัย 150
148 มะอ๋อม ภาสวรรณ สุณัฐพงศ์ บางกะปิ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 150
149 ภู ภูมินทร์ ทองปัตย์ เยาวราช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150
150 เพียว ภูมิพัฒน์ ทองเสมอ นครศรีธรรมราช เบญจมราชูทิศ 150
151 เบค่อน ภูมิรพี กุลนฤนาทวนิช ศรีนครินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150
152 ซอง มนัญชยา รัตนอำพล รังสิต สายปัญญารังสิต 150
153 มาโกโตะ สุวรรณพัฒนา เชียงใหม่ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 150
154 มิโกะ มิชิโกะ อิฉิกาว่า ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
155 มะปราง รมัณยา นาคโสมกุล พิษณุโลก สวรรค์อนันต์วิทยา 150
156 ใบเตย รมิตา ชาตะเวที สุราษฎ์ธานี สุราษฎร์ธานี 150
157 ใบเตย รักษดา นำประเสริฐชัย ชลบุรี สาธิตเกษตร พหุภาษา 150
158 ออม รัญชิดา กฤษฎาจินดารุ่ง ปินเกล้า สตรีวิทยา 150
159 แพรว รัตนพร สังข์ทอง ภูเก็ต สตรีภูเก็ต 150
160 เนเจอร์ รัตนภาเก้า พานิชตระกูลทอง สยาม พระหฤทัยคอนแวนต์ 150
161 อาทิตย์ รัตนศักดิ์ ภูรีโรจน์ เชียงราย สามัคคีวิทยาคม 150
162 มะปราง รัตนาวดี เเก้วห่อทอง พัทลุง พัทลุง 150
163 ริเอะ รุ่งฤดี โคบายาชิ ภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลัย 150
164 ปอ วณิชชา ตั้งศิริวัฒนวงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 150
165 แจน วยุลดา เหมบัณฑิต หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัย 150
166 แบม วริศรา สังข์น้อย นครศรีธรรมราช เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 150
167 เจ็มมี่ วรุณรัตน์ หงษ์ศรีจินดา ปินเกล้า สตรีวิทยา 150
168 จ๋า วลารัตน์ ด้วงเพชร สุราษฎ์ธานี สุราษฎร์ธานี 150
169 โอ้ วัชรพล หารมนตรี อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล 150
170 เตย วารุณี สวัสดี ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
171 มิ้น ศรัญญ่า พิมพ์มา ศรีนครินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150
172 ดา ศรัญยา เอี่ยมพงษ์ ศรีนครินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150
173 ออม ศริศาร์ ศรีสุขประเสริฐ สยาม สาธิตเกษตร 150
174 สายรุ้ง ศศิกานต์ สุธาบัณฑิตพงศ์ สยาม เตรียมอุดมศึกษา 150
175 แบม ศศิกานต์ เทพสุวรรณ์ สยาม เตรียมอุดมศึกษา 150
176 กระต่าย ศศิวิมล ทองหล่อ ศรีนครินทร์ สตรีสมุทรปราการ 150
177 เนเน่ ศิรดา เพ็ญพระเดช ปินเกล้า เขมะสิริอนุสสรณ์ 150
178 เอิร์ธ ศุภพัฒน์ ศิริโสภณ ปินเกล้า สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 150
179 เนย ศุภิสรา นามเขื่อนแพทย์ สยาม เตรียมอุดมศึกษา 150
180 บิว ศุภิสรา ลดาวิวัฒน์วงศ์ สยาม อัสสัมชัญคอนแวนต์ 150
181 พลอย สกาวรัตน์ อัศวจิตตานนท์ เยาวราช ซางตาครู้สคอนเเวนท์ 150
182 เบส สมชัย แจ่มจันทร์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ 150
183 บูม สรวงกนก วงศ์น้ำนอง ขอนแก่น มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 150
184 พิม สริมน สารักษ์ ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
185 มุก สวรรยา สุพิทักษ์ สยาม เตรียมอุดมศึกษา 150
186 อิม สาริศา ทองฤทธิ์ สยาม เตรียมอุดม 150
187 เบิ้ล สิรวิชญ์ ทองนาค งามวงศ์วาน ตาคลีประชาสรรค์ 150
188 เกรส สิริกร รัตนเกื้อ เชียงใหม่ มงฟอร์ตวิทยาลัย 150
189 ออม สิริกร อิ่มจงใจรักษ์ สยาม ศึกษานารี 150
190 พลอย สิรินทรา งามวิริยะพงศ์ เยาวราช พระหฤทัยคอนแวนต์ 150
191 แป้ง สิรีธร สุวรรณชะนะ หาดใหญ่ คระราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 150
192 ฟ้า สุพิชญา แช่มช้อย พิษณุโลก จิตพิมล 150
193 แนน สโรชา ปียาชัยประภา เยาวราช อัสสัมชัญคอนแวนต์ 150
194 ฟ้า สโรชา สุดตาชาติ นครราชสีมา บุญวัฒนา 150
195 แพร หนึ่งฤทัย แตงเล็ก ปินเกล้า เขมะสิริอนุสสรณ์ 150
196 แอนแอน อณามิกา มงคลคุณาธร วงเวียนใหญ่ บางปะกอกวิทยาคม 150
197 เจ็ต อติสันต์ พลบำรุง วงเวียนใหญ่ วัดสุทธิวราราม 150
198 มายด์ อธิชา เฮงอุดมทรัพย์ ชลบุรี ชลกันยานุกูล 150
199 ครีม อนรรฆมนต์ อังศธรรมรัตน์ นครสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ 150
200 แฟ้ม อภัสรา แซ่ภู่ พิษณุโลก เฉลิมขวัญสตรี 150
201 อิงอิง อภิชญา ตรีรานุรัตน์ สยาม เตรียมอุดมศึกษา 150
202 บีออน อภิวิชญ์ แสงโสภา หาดใหญ่ หาดใหญ่วิทยาลัย 2 150
203 ออนซ์ อรนิดา ทวีลาภ วงเวียนใหญ่ ราชินี 150
204 อร อรวรรณ มูลมณี วงเวียนใหญ่ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 150
205 นัท อลีณา คิคุจิ เชียงใหม่ มงฟอร์ตวิทยาลัย 150
206 ฟาง อัจจนาพร ปฐมพฤกษ์ เยาวราช สาธิต มศว. ปทุมวัน 150
207 แอม อัญชลีพร วิจิตร์สอน ราชบุรี เบญจมราชูทิศราชบุรี 150
208 มิ้นท์ อัยย์ลดา ประภากรพิพัฒน์ สยาม วัฒนาวิทยาลัย 150
209 บีม อาภัสรา แสงศรี ชลบุรี ชลกันยานุกูล 150
210 แก้ม อิศราพร อังคนาพร เยาวราช สาธิต ปทุมวัน 150
211 ดิว เฉลิมขวัญ บุญมา พิษณุโลก เฉลิมขวัญสตรี 150
212 เจ้าขา เบญจมาศ พันธ์ยิ่งยก เยาวราช สายปัญญาฯ 150
213 พิม เบญญาภา ธรรมสรางกูร ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย 150
214 แพรวา แพรวพิสชาฎ์ วิลาวรรณ เยาวราช สาธิต มศว ปทุมวัน 150
215 ลาภา โชติรัตน์ ธานีรัตน์ นครศรีธรรมราช เบญจมราชูทิศ 150
216 ส้มโอ ไคริกา ผาสุข สยาม จิตรลดา 150
 
 
หมายเหตุ : รายชื่อผู้ที่ได้เหรียญรางวัลทั้งหมดนี้ทางดาว้องก์ ก์ได้พิจารณาจากคะแนนที่ส่งเข้ามาภายในวันและเวลาที่ ดาว้องก์กำหนด ฉะนั้นน้องๆที่ได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน แต่ส่งคะแนนเข้ามาภายหลังจากนั้นจึงไม่ได้รับเหรียญรางวัล
เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ติดต่อรับเหรียญรางวัล ได้ตามสาขาต่างๆ ของดาว้องก์ที่น้องๆ สะดวก
2. ให้นำบัตรนักเรียนดาว้องก์หรือบัตรประชาชนไป ยื่นกับเจ้าหน้าที่ในวันรับรางวัล
3. กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน ให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ที่ไปรับแทนอย่างละ 1 ชุด พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
4. หมดเขตรับเหรียญรางวัล 31 มกราคม 62