บทสัมภาษณ์เดือน มี.ค. 55


 นิว : ณัฐวรรณ ตันกิตติวัฒน์
      (ที่ 1 ประเทศวิชาสังคมเคลียริ่งเฮาส์ปี 2555)
 กิ๊ฟ : ณัฐหทัย สุวิทย์สกุลวงศ์
      (ที่ 1 ประเทศวิชาภาษาไทยเคลียริ่งเฮาส์ปี 2555)

 กัญ : กัญญ์วรา ชุติมาศ
      (ที่ 1 ประเทศวิชาภาษาไทยเคลียริ่งเฮาส์ปี 2555)

 กิ๊ฟ : ธัชชญา คันธจันทร์
      (ที่ 1 ประเทศวิชาภาษาไทยเคลียริ่งเฮาส์ปี 2555)

 ฝ้าย : อักษิภรณ์ อินทรักษา
      (ที่ 1 ประเทศวิชาภาษาไทยเคลียริ่งเฮาส์ปี 2555)

 แจ๊ค : ภาคภูมิ เนียมบุญ
      (ที่ 1 ประเทศวิชาภาษาไทยเคลียริ่งเฮาส์ปี 2555)