รายชื่อผู้ที่ได้เหรียญทองวิชาภาษาไทย – สังคม


1 เกวลิน สกาว์วัฒนานนท์
2 เกวลิน คุณสันติพงษ์
3 กนกวรรณ อัครนุกูล
4 กนกวรรณ จันทดิษฐ์
5 กนกวรรณ เกษรปทุมานันท์
6 กมลชนก บุญต่อ
7 กมลชนก ศรีพิทักษ์
8 กมลชนก เมฆหมอก
9 กมลรัตน์ ผลศิริปฐม
10 กมลวรรณ ธวัชวงศ์ชัย
11 กรกวิน พิชญโยธิน
12 กรชนก ดิพนธรียภาพ
13 กรรณิการ์ จันทรัมพร
14 กรวิก เลาลักษณ์จรรยา
15 กรวิชญ์ ชิรวาณิชย์
16 กฤตพงษ์ เหล่าโสภาพันธ์
17 กฤตยา ธัชศฤงคารสกุล
18 กวิณ ด้วงมี
19 กัญญารัตน์ อาจชน
20 กันตภณ ดำมินเสก
21 กันติชา ฉัตรเพิ่มพร
22 กานต์มณี พันธุ์สัมฤทธิ์
23 กิตติพศ วงศ์นิศานาถกุล
24 กิตติพัฒน์ มณีใหญ่
25 กิตติยา ดีวงกิจ
26 กุลธิดา สถิตย์กุลรัตน์
27 กุสุมา สวนตะโก
28 ขวัญชนก กลิ่นแก้ว
29 คณน สุขพรชัยรัก
30 คณิตา สุวภาพกุล
31 คณิน จินตนาปราโมทย์
32 คุณวุฒิ แจ้งเจริญ
33 จรัสกรณ์ ชัยแสนสุข
34 จักรภพ ชัยขจรวัฒน์
35 จันทร์จิรา ต้องไม้
36 จันอมภรณ์ กอศรีลบุตร
37 จารุพงษ์ แสงบุญมี
38 จารุวัตร นาควิมล
39 จิตรานันท์ นาคหมื่นไวย
40 จิรศักดิ์ อั้นใจเอก
41 จุฑาพัฒน์ ธีระอรรถ
42 จุฑามาศ ลิมป์ปิยาภิรมย์
43 ฉมานันท์ สัจจานนท์
44 ชไมกานต์ ทองฟุก
45 ชญาณี ดวงตาคำ
46 ชญานิศ อื้อสัมพันธกิจ
47 ชฎาพร เจริญจันทร์
48 ชฎาพร เจริญจันทร์
49 ชนกนันท์ ก้องสมุทร
50 ชนม์นิดา ธีญะวุฒิ
51 ชนัญญา ศานติวรกุล
52 ชนัญญา เตชจักรเสมา
53 ชนัญธิญา เตมหิวงศ์
54 ชนัฏฐา วงศ์สุวรรณ
55 ชนากานต์ ดิเรกวัฒนะ
56 ชนาภา เหี้ยมโท้
57 ชนิกา จิระพงศ์วัฒนา
58 ชนิกานต์ กัณฑชัยวรรณ
59 ชนินทร์ จำรูญ
60 ชนุตภรณ์ พิลาวรรณ
61 ชยากรณ์ กำโชค
62 ชลิดา เพ็ชร์โยธิน
63 ชัชดนัย ดอกสน
64 ชัยชาญ วิริโยภาส
65 ชาติไทย สุทธาภาศ
66 ชานนทร์ ศิรธรานนท์
67 ชิน วังแก้วหิรัญ
68 ชิษณุชา ศุภคติสันติ์
69 ชุลีพร ภูวิชยสัมฤทธิ์
70 ชุลีพรรณ ปฏิยัตต์โยธิน
71 ฌัชฌา วิเศษปรีชา
72 ญาณีศา ชัชวาลวิโรจน์
73 ฐาปณีย์ ชื่นงาม
74 ฐาปณีย์ ชื่นงาม
75 ฐาปนี เพชรคงทอง
76 ฐิตานันท์ กั่งเซ่ง
77 ฐิติรัตน์ ถิระโปติกุล
78 ฐิติรัตน์ ดลพิพัฒน์พงศ์
79 ฑารินันท์ ตั้งวรนิกุลกิจ
80 ฑิฆัมพร รอดผล
81 ณฐินี เบญจางคประเสริฐ
82 ณัชชา เหมปฐวี
83 ณัชชา วิรัชวัฒนกุล
84 ณัชพล วงศ์กาญจนา
85 ณัฏฐกิตติ์ ผลิรัตน์
86 ณัฏฐา นคราวนากุล
87 ณัฏฐา แพสุวรรณ์
88 ณัฏฐิกา วิรัตินันท์
89 ณัฐกานต์ ฮกซิวกุล
90 ณัฐกานต์ ฆ้องใหญ่
91 ณัฐจิรา มีริยะเกิด
92 ณัฐชญา พึ่งโต
93 ณัฐชยา ไทยานนท์
94 ณัฐชยาภัค จันทร์แป้น
95 ณัฐฐาพร วรธงไชย
96 ณัฐฐาพร วรธงไชย
97 ณัฐธิดา ดวงอุไร
98 ณัฐพร สิทธาโนมัย
99 ณัฐพร ธัมกิจศิริโชค
100 ณัฐภรณ์ เปล่งรัตน์
101 ณัฐรวี บุญถนอม
102 ณัฐวิช ศิริกาญจน์
103 ณัฐวุฒิ ศรีนวลขาว
104 ณัฐสินี พิพัฒน์วดีกุล
105 ณิชกานต์ ศรีไชยวาน
106 ณิชา เฉลิมสุรกาญจน์
107 ณิชาพร เฉลิมพลานุภาพ
108 ดลนภา เชื้อชาติ
109 ดลพร อินทรศร
110 ดลฤดี เพ็ชร์ชะ
111 ดารณี พินิจทรัพย์สิน
112 ติยาภรณ์ จุนเด็น
113 เตชินี สุภาชัย
114 เต็มพร อินทรภักดิ์
115 ทัตพรภัทร์ จึงสถาปัตย์ชัย
116 ทัศน์ธนิต ธาราจันทร์
117 ทิพพธู หาญแก้ว
118 ทิพย์วรรณ ปุยสุวรรณ
119 ธนกฤต ทรัพย์สิน
120 ธนพร ศรีศุภชัยยา
121 ธนภพ ณ นครพนม
122 ธนยาพร สรัคคานนท์
123 ธนศรณ์ กุศลมโนมัย
124 ธนสาร เรืองพัฒนา
125 ธนัชญา ชุมศรี
126 ธนัชพร ฉันทาวรานุรักษ์
127 ธนัญชัย ชูอุตสาหะ
128 ธนา บุญเลิศ
129 ธนาศักดิ์ สามัญ
130 ธนิต สิงห์วิเศษ
131 ธรรมชาติ ดำรงจักษ์
132 ธวัชชัย ติรณศิลป์
133 ธัญลักษณ์ สุจำเนียร
134 ธาริตา นพสุวรรณ
135 ธิดารัตน์ พิทักษ์เมธีสกุล
136 ธิดารัตน์ อิ่มเย็น
137 นครินทร์ กวีธนาธรรา
138 นนทวรรณ ประเสริฐศรี
139 นพคุณ เนตรอาภา
140 นรรัตน์ นิมกาญจน์
141 นรัตถ์ ประโมจนีย์
142 นราวดี ไร่ใหญ่
143 นลัท พุทธานุรักษ์
144 นักรบ มูลมานัส
145 นันทิกานต์ ทองเจริญ
146 นิธิพงษ์ มาประเทียบ
147 นุชนารถ เจริญรัตน์จรูญ
148 บรรณพร สุวรรณวิภัช
149 บุญญิสา พ่วงเสมา
150 บุรฉัตร เปี่ยมสง่ากุล
151 บุษรา โชคอำนวย
152 เบญจาภา ยั่งยืนสถาพร
153 ปกเกศ สุวรรณกาศ
154 ปฏิมา สุวรรณกาญจน์
155 ปณธาน ทองบุญอยู่
156 ปณิชา เล็กคำ
157 ปณิตา ศรีจำนงค์
158 ปภัสรา ตาสุวรรณ์
159 ปภาวี ศรีรัตนกานต์
160 ปภาวี เตชะวรวงศา
161 ปรเมศว์ พลาญทอง
162 ปรวีณ์ วงษ์สาธิตศาสตร์
163 ประกิต อนุกูลวิวทยา
164 ประภัศร์พงษ์ นันทกิจพัฒนา
165 ประภาพรรณ เชิญกลาง
166 ประวิทย์ บัวใหญ่
167 ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี
168 ปรางนภัสญ์ เดี่ยวสันติกุล
169 ปริวรรต วรภาคสุนทร
170 ปริศา มณีฉาย
171 ปรีชญา นาคะผดุงรัตน์
172 ปวรุตม์ พัฒนศิริพงศ์
173 ปวิตรา กรีธาธร
174 ปวิธ วัฒนลาภพูลพล
175 ปวินท์ ภู่ทอง
176 ปัญชลี ชุณหอังกรเวส
177 ปัญญณา สิริธันยกานต์
178 ปัณฑารีย์ สุวรรณิน
179 ปานรวี มีทรัพย์
180 ปิ่นมนัส วิญญูตระกูล
181 ปิยธิดา หิรัณยตระกูล
182 ปิยธิดา โรจนสินธุ
183 ปิยนาถ ไชยสร
184 ปิยมน แจ่มวุฒิปรีชา
185 ปิยาภรณ์ ทรัพย์ประสพ
186 ผลินทิพ เอิบสิริสุข
187 ฝนทิพย์ ยืนยงสวัสดิ์
188 พงศ์เทพ วิสมล
189 พงศ์เทพ เหรียญเจริญกิจ
190 พงศกรณ์ ไชยสุรินทร์
191 พนิดา คชรัตน์
192 พนิตดา ธันวานนท์
193 พรพรรณ อังยุรีกุล
194 พรหทัย จันทร์แสงศรี
195 พลวัชร เมธิสริยพงศ์
196 พวงทอง ทิพรัตนอุดมสุข
197 พวงผกา พะนิจรัมย์
198 พันธุ์ธัช บูรณกิจยานนท์
199 พิชญ์สินี ศิริศรี
200 พิมพ์จุฑา พรบุญยรัตน์
201 พีรฑัต วงศ์สวัสดิ์
202 พีรดา ศรสุวรรณ
203 พูลทรัพย์ อารีกิจ
204 เพชรลัดดา ปั้นนาค
205 เพชรินทร์ อยู่เป็นสุข
206 เพิ่มพร ปทุมพรรุจี
207 แพรพิมพ์ อิศรพันธุ์
208 ไพรวรินทร์ พัฒนพงษ์ไพบูลย์
209 ภคกุล ศรีคชา
210 ภรทิพย์ ปักษีเลิศ
211 ภัทธ์ รัตนวิไลวรรณ
212 ภัทรพงษ์ เลิศทัศนวนิช
213 ภัทรภร จันทร์เรือง
214 ภัทรวดี ทองสุ
215 ภัทรวรรณ โกมุทบุตร
216 ภัทรสุดา ชัยศัตรา
217 ภัทริกา อ้อยอั่น
218 ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย
219 ภารดี เตชะศิระประภากุล
220 ภาวดี บูรพาพงศ์
221 ภาวิณี ทนุผล
222 ภาสินี นวมวิสุทธิ์
223 ภูมินทร์ ชินภักดี
224 ภูริ คืนดี
225 มธุรดา ปสันตา
226 มนวริศญ สกลนภา
227 มนัญญา หนูแก้ว
228 มนัสวี เพชรย้อย
229 มลฤดี ศิริวังโส
230 มัลลิกา อนันตสายนนท์
231 มิชเชลจูเลียนา ธอร์นตัน
232 เมธณี เฉลิมวุฒิศักดิ์
233 ไมยรัตน์ สีทองเพีย
234 ยุทธนา แก้ววารี
235 ยุวดี จันทร์ประสิทธิ์
236 รุ้งทิพย์ ศิริวัฒน์
237 เรียวฟ้า เผยฤทัย
238 ลภัสรดา อุทุมทอง
239 ลักษณ์พงศ์ จันทระ
240 ลักษิกา วนิชย์ถนอม
241 วรดา วงศ์รจิต
242 วรนันท์ ปัทมโกศล
243 วรยล เชื้อบุญชัย
244 วรรณพร พรวัฒนเจริญ
245 วรรณวรางค์ จีรังกุลฤทธิ์
246 วรัญญา ศรีณรงค์
247 วรัญญา แซ่จั้ง
248 วรางกูร จันทร์ปาน
249 วรางคณา รุจิชาญ
250 วราพร ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
251 วสุพล มโนมัยพันธุ์
252 วัชรี บัวหอม
253 วาสินี วงศ์คำมูล
254 วิโรจน์ ไพฑูรย์วัฒนกิจ
255 วิโรจน์ สมบัติถาวรกุล
256 วิไลพรรณ พงศ์พนิตนันท์
257 วิชชเญศ ประชานุกูล
258 วิธวดี อุทยารัตน์
259 วินิจฐา จิตร์กรี
260 วิภาวี ปะนะมณฑา
261 วิรงรอง ลังกาพินธุ์
262 วิลาสินี ว่องศิลป์วัฒนา
263 วิศรุต พูลพังงา
264 วิษณุ ทองอุทัยศรี
265 วีรภัทร อุดมวงศ์
266 วีระชัย บุญประสงค์กิจ
267 วีระธัน บุญประสงค์
268 ศกลวรรณ วิริยะศิริพงศ์
269 ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก
270 ศรัณยา เมืองอู่
271 ศรุตา วัฒนกิจธำรง
272 ศรุตา โภควรรณากร
273 ศวิตา วิภาตะศิลปิน
274 ศศิธร ภัทรนิยมชน
275 ศศิธร พูนเพชรรัตน์
276 ศศิมาศ กตัญญุตานนท์
277 ศศิวิมล งามทิพย์
278 ศาสตร์ อาชวนิจกุล
279 ศิรดา บูรณะการเจริญ
280 ศิรศิษฐ์ ชุมนาค
281 ศิริเพ็ญ สงวนงาม
282 ศิริพร เมฆดี
283 ศิริวัฒน์ ภาษาเวทย์
284 ศุภชัย พนาเวชกิจกุล
285 ศุภณัฐ แก้วเล็ก
286 ศุภิสรา นามะสนธิ
287 สกัณห์ ปุญญนนท์
288 สมยศ สมประสงค์
289 สมฤทัย พิพัฒนศิริกุล
290 สริณยา แพงาม
291 สลิลพร เสาร์คำ
292 สวนีย์ สุนทรเวชพงษ์
293 สัญห์สิรี เหมทานนท์
294 สัณห์สิรี เหมทานนท์
295 สัมพันธ์ ปฏิสังข์
296 สาธวี บัณฑุวนิช
297 สาธิตา เครือศรีสวัสดิ์
298 สายพิรุณ ศักดิ์เกรียงไกร
299 สายพิรุณ ศักดิ์เกรียงไกร
300 สารยุทธ์ ลีลาพีรพงศ์
301 สาวิกา กิจสมบูรณ์
302 สิทธิ์ อัศววรฤทธิ์
303 สิทธิโรจน์ อรุณขจรศักดิ์
304 สิรภัทร ทองพ่วง
305 สิรินดา การวิวัฒน์
306 สิริรัตน์ แก้วหีตนุ้ย
307 สิริลักษณ์ เกิดผล
308 สิริลักษณ์ ชมสำเนียง
309 สุกฤตา ฉัตรพรธนดุล
310 สุจินดา คล้ายขำ
311 สุชาดา บุญเพ็ง
312 สุทธนา โสธนนันทน์
313 สุทธนา โสธนนันทน์
314 สุทธินันท์ โพธิสาร
315 สุพัตรา จันทวงษ์
316 สุภาภัค แก้วสอนดี
317 สุรวัช หอมวิเศษ
318 สุรางคนา ปัญจมวงศ์พันธุ์
319 สุลักษณ์ ยศสมบัติ
320 สุวรา ประทานวรปัญญา
321 สุสุมา งามละมัย
322 เสาวลักษณ์ โสธนนันทน์
323 โสภณ หิปปายน
324 หทัยภัทร ศรีวราสาสน์
325 หัทยา เทพอารักษ์กุล
326 อนงค์นาถ มีสุขเสมอ
327 อนัญญา ประดิษฐ์ทัศนีย์
328 อนุธิดา ธรรมนิรันดร
329 อนุธิดา ธรรมนิรันดร
330 อนุภาพ ภูหลัก
331 อนุยุต ตันติภูมิอมร
332 อภิชาต เจนศิลปกร
333 อภิรักษ์ โคกนาดี
334 อมรพรรณ กลัดแพ
335 อมรวรรณ งามศักดิ์
336 อมรา พงษ์ประวัติ
337 อรนุช ช่อนเจริญ
338 อรพรรณ อิรวดีกุล
339 อรพลอย ปัญญาหลัก
340 อรรถพล แท่นนิล
341 อรรถพล เพ็ชรคงทอง
342 อรวิวรรณ นาคชำนาญ
343 อรวี ลีละชาติ
344 อรอนงค์ วันกิ่ง
345 อริสา ศรเลิศล้ำวาณิช
346 อลิน ธำรงโชติ
347 อวิกา เกียรติยศสกุล
348 อสมาภรณ์ รามศักดิ์
349 อังคณา เมืองจันทบุรี
350 อังค์วรา วงศ์อุดมมงคล
351 อังค์วรา จิตพัฒนไพบูลย์
352 อานนท์ กันหารัตน์
353 อิทธิธร เชียงทอง
354 เอกพล ตันเจริญ
355 ไอริน โรจน์รักษ์
356 ไอริน ปักสังคะเณย์